IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

spis treści [66,03 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Patrycja Siedlarz, Piotr Stefański, Przemysław Matysik, Zygmunt Nita, Krystyna Rybka Wpływ różnych oświetlaczy LED na indeks kiełkowania ziarna pszenicy uzyskanego w etapie szklarniowym procesu hodowlanego SSD The effect of different LED illuminators on the germination index of wheat grains obtained in the greenhouse stage of the SSD breeding process 3-15
Tomasz Góral. Halina Wiśniewska, Piotr Ochodzki, Dorota Walentyn-Góral, Iga Grzeszczak, Jolanta Belter, Maciej Majka, Jerzy Bogacki, Tadeusz Drzazga, Bogusława Ługowska, Przemysław Matysik, Edward Witkowski, Krzysztof Rubrycki, Urszula Woźna-Pawlak Fuzarioza kłosów oraz akumulacja toksyn fuzaryjnych w ziarnie rodów hodowlanych pszenicy ozimej Fusarium head blight and Fusarium toxins accumulation in grain of breeding lines of winter wheat 17-39
Maciej Kała, Mateusz Przyborowski, Bogusława Ługowska, Sebastian Gasparis, Anna Nadolska-Orczyk Charakterystyka białek glutenu w materiałach hodowlanych pszenicy Characteristics of gluten proteins in breeding lines of wheat 41-49
Dorota Jasińska, Anetta Kluczyńska, Krzysztof Mikołajczak, Piotr Ogrodowicz, Hanna Ćwiek-Kupczyńska, Magdalena Anioła, Krzysztof Rubrycki, Róża Mazur, Michł Kempa, Maria Surma, Tadeusz Adamski, Halina Wiśniewska Zróżnicowanie reakcji linii SSD jęczmienia jarego na infekcję grzybami z rodzaju Fusarium Variation of spring barley SSD lines in reaction to infection by fungi of the genus Fusarium 51-61
Tadeusz Śmiałowski, Anna Cieplicka, Dariusz R. Mańkowski Jedno i wielozmienna charakterystyka rodów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wyhodowanych w HR Smolice i badanych w zespołowych doświadczeniach hodowlanych w roku 2016 One and multi-variable characterization of spring barley (Hordeum vulgare L.) cultivars grown in Smolice Plant Breeding and tested in field breeding experiments in 2016 63-78
Tadeusz Oleksiak, Dagmara Bronisz, Dariusz R. Mańkowski, Marzena Iwańska Analiza stabilności plonowania i stopnia szerokiej adaptacji wybranych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Witt.) na podstawie danych produkcyjnych Analysis of yielding stability and wide adaptation degree of selected winter triticale (× Triticosecale Witt.) cultivars based on field production data 79-89
Sylwia Lewandowska, Henryk Bujak, Tomasz Mikulski, Martin Frauen, Marcin Puślednik Dwadzieścia lat od pierwszej rejestracji odmiany rzepaku ozimego firmy NPZ-Lembke w Polsce Twenty years after the first registration of the winter oilseed rape variety of NPZ-Lembke company in Poland 91-98
Katarzyna Stelmach, Alicja Macko-Podgórni, Rafał Barański, Dariusz Grzebelus Zastosowanie technik genotypowania TaqMan® oraz tetra-primer ARMS-PCR do identyfikacji polimorfizmów punktowych zasocjowanych z genetycznymi determinantami kształtu korzenia marchwi The use of TaqMan® and tetra-primer ARMS-PCR genotyping techniques for identification of single nucleotide polymorphisms associated with genetic determinants of root shape of carrot 99-121
Elżbieta Starzycka-Korbas, Michał Starzycki, Piotr Kamiński, Mirosława Dabert, Wojciech Rybiński, Grzegorz Budzianowski, Michał Stefanowicz Badania odporności mieszańców międzygatunkowych z plemienia Brassiceae na porażenie powodowane przez patogeny Leptosphaeria sp. i Alternaria sp. Resistance tests of interspecific hybrids of the tribe Brassiceae to infection caused by the Leptosphaeria sp. and Alternaria sp. 123-138
Edward S. Gacek Modyfikacje prac hodowlanych i doświadczalnictwa odmianowego dla potrzeb zrównoważonych, niskonakładowych i ekologicznych systemów gospodarowania w rolnictwie Modifications of plant breeding and variety testing work, aimed at sustainable, low-input and ecological agriculture requirements 139-150
Edward S. Gacek Potencjał hodowlany i osiągnięcia polskiej hodowli roślin rolniczych Potential and achievements of Polish plant breeding of agricultural plants 151-160
Krystyna Rybka Fenotypowanie roślin. Konferencja EPPN 2020 w Tartu/ Estonia Plant phenotyping. The EPPN 2020 Conference in Tartu/ Estonia 161-174