IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści [151,98 kB] - Spis treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Henryk Czembor Odporność na mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis f. sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2013 Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) in barley cultivars included to registration trials in Poland in 2013 3-12
Grzegorz Czajowski, Paweł Czembor, Magdalena Radecka-Janusik Wirulencja Puccinia triticina sprawcy rdzy brunatnej pszenicy w Polsce w latach 2013–2015 Virulence of Puccinia triticina the causal agents of wheat leaf rust in Poland in the years 2013–2015 13-21
Beata Tatarowska, Dorota Milczarek, Jarosław Plich, Bogdan Flis Reakcja na wirus M ziemniaka (PVM) tetraploidalnych rodów ziemniaka The reaction of tetraploid potato clones to Potato virus M (PVM) infection 23-33
Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Wpływ nawozów organicznych na skład chemiczny bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji The effect of organic fertilizers on the chemical composition of potato tubers in the integrated and organic production system 35-48
Anna Płaza, Artur Makarewicz, Barbara Gąsiorowska, Anna Cybulska Wpływ nawożenia organicznego na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji The effect of organic fertilization on consumption-related characteristics of potato tubers in the integrated and organic production system 49-60
Elżbieta Radzka, Katarzyna Rymuza, Tomasz Lenartowicz Niedobór i nadmiar opadów w okresie wegetacji średnio wczesnych odmian ziemniaka w Polsce (1971–2013) Rainfall deficits and shortages during the growing seasons of medium early potato cultivars in Poland (1971–2013) 61-70
Bartosz Tomaszewski, Gabriela Majtkowska, Włodzimierz Majtkowski Zawartość chlorofilu u wybranych ekotypów i odmian prosa rózgowatego (Panicum virgatum L.) w warunkach zróżnicowanego nawożenia Chlorophyll content index in selected ecotypes and varieties of switchgrass (Panicum virgatum L.) in the diverse fertilization conditions 71-77
Włodzimierz Majtkowski, Maciej Balcerek, Gabriela Majtkowska Porównanie zawartości związków fenolowych i aktywności antyoksydacyjnej u wybranych gatunków traw z kolekcji Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy Comparative studies on the contents of phenolic compounds and antioxidant activity of selected grass species from the collection of the Botanical Garden of National Centre for Plant Genetic Resources in Bydgoszcz 79-86
Włodzimierz Majtkowski, Jan Schmidt Ocena przydatności wybranych odmian traw gazonowych do obsiewu ścieżek Usefulness evaluation of the Polish varieties of tussock grasses for sowing paths 87-99
Gabriela Majtkowska, Bartosz Tomaszewski Ochrona różnorodności gatunkowej występującej w biocenozach łąkowych w Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Bydgoszczy The protection of species diversity occurring in the meadow biocoenoses in the Botanical Garden of the National Centre for Plant Genetic Resources in Bydgoszcz 101-117
Magdalena Żurawska-Zajfert, Katarzyna Grelewska-Nowotko, Ewelina Żmijewska, Anna Linkiewicz, Jarosław Nowosielski, Sławomir Sowa Znaczenie walidacji metod wykrywania i ilościowego oznaczania organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla celów kontroli GMO w Unii Europejskiej The importance of validation for detection and quantification methods of genetically modified organisms for the purpose of GMO control in the European Union 119-130