IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [124,43 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, JERZY H. CZEMBOR Piramidyzacja genów — powszechne narzędzie używane w programach hodowlanych Gene pyramiding — a tool commonly used in breeding programs breeding programs 3-16
ANNA FRAŚ, DANUTA BOROS Wpływ warunków środowiska na zmienność zawartości alkilorezorcynoli w ziarnie pszenicy ozimej Influence of environmental conditions on the variability of alkylresorcinols content in winter wheat grain 17-25
IRENA KOLASIŃSKA, JACEK JAGODZIŃSKI, WALDEMAR BRUKWIŃSKI, KATARZYNA BANASZAK, BARBARA KOZBER, RENATA KRYSZTOFIK, MICHAŁ MATERKA Wartościowe komponenty rodzicielskie dla hodowli mieszańców żyta Valuable parental components for creation of rye hybrids 27-38
PIOTR BARBAŚ, BARBARA SAWICKA Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji The content of vitamin C in potato tubers depending on different methods of potato production 39-48
KATARZYNA AMBROŻY-DERĘGOWSKA, IWONA MEJZA Układ split-split-plot dla nieortogonalnego doświadczenia z łubinem Split-split-plot design for a non-orthogonal experiment with lupine 49-59
KRZYSZTOF KLIMONT, ZOFIA BULIŃSKA-RADOMSKA, AGNIESZKA OSIŃSKA, GRZEGORZ GRYZIAK, JÓZEF GÓRKA, PIOTR KRASKA Rekultywacyjna efektywność komunalnych osadów ściekowych oraz wybranych gatunków roślin na bezglebowych utworach wapna poflotacyjnego pokrywającego powierzchnię po otworowej eksploatacji siarki Reclamation efficiency of municipal sewage sludge and selected plant species for soilless post-flotation lime ground covering the surface after the borehole exploitation of sulfur 61-71