IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [22,93 kB] - Contents

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
ALEKSANDRA MAŁYSKA, TOMASZ TWARDOWSKI Co nowego w agrobiotechnologii, A.D. 2015? What's new in Polish agrobiotechnology, A.D 2015? 3-7
KINGA STUPER-SZABLEWSKA, ANNA OSTROWSKA, TOMASZ GÓRAL, ANNA MATYSIAK, JULIUSZ PERKOWSKI Porównanie aktywności przeciwutleniającej różnych odmian pszenicy ozimej naturalnie porażonej i inokulowanej grzybami z rodzaju Fusarium Comparison of the antioxidant activity of different varieties of winter wheat naturally infected and inoculated with fungi of the genus Fusarium 9-18
TOMASZ GÓRAL, PIOTR OCHODZKI, DOROTA WALENTYN-GÓRAL, JOLANTA BELTER, MACIEJ MAJKA, MICHAŁ KWIATEK, HALINA WIŚNIEWSKA, JERZY BOGACKI, TADEUSZ DRZAZGA, BOGUSŁAWA ŁUGOWSKA, PRZEMYSŁAW MATYSIK, EDWARD WITKOWSKI, KRZYSZTOF RUBRYCKI, URSZULA WOŹNA-PAWLAK Odporność genotypów pszenicy ozimej na fuzariozę kłosów i akumulację toksyn fuzaryjnych w ziarnie scharakteryzowana za pomocą różnych typów odporności Resistance of winter wheat lines to Fusarium head blight and Fusarium toxins accumulation characterized using different types of resistance 19-37
HALINA WIŚNIEWSKA, TOMASZ GÓRAL, PIOTR OCHODZKI, DOROTA WALENTYN-GÓRAL, MICHAŁ KWIATEK, MACIEJ MAJKA, JOLANTA BELTER, ZOFIA BANASZAK, MIROSŁAW POJMAJ, DANUTA KURLETO, MARCIN KONIECZNY, GRZEGORZ BUDZIANOWSKI, ALICJA CICHA, KAZIMIERZ PAIZERT, HENRYK WOŚ Odporność rodów hodowlanych pszenżyta ozimego na infekcję kłosa grzybem Fusarium culmorum Resistance of winter triticale breeding lines to infection of spike with Fusarium culmorum 39-55
AURELIA ŚLUSARKIEWICZ-JARZINA, ALEKSANDRA PONITKA Otrzymywanie podwojonych haploidów z mieszańców ozimych i jarych pszenżyta z zastosowaniem kolchicyny w kulturach pylnikowych Doubled haploid production of winter and spring triticale hybrids using colchicine in anther cultures 57-67
ANDRZEJ KASPERSKI, RENATA KASPERSKA Zastosowanie n-wymiarowej macierzy kropkowej do analizy zmienności genetycznej roślin Application of n-dimensional dot-matrix to analysis of plant genetic diversity 69-83
KAROLINA KAŹMIŃSKA, ALEKSANDRA KORZENIEWSKA, ANNA SEROCZYŃSKA, GRZEGORZ BARTOSZEWSKI, KATARZYNA NIEMIROWICZ-SZCZYTT Zmienność wybranych cech ilościowych rekombinacyjnych linii wsobnych dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duch.)* Variability of selected quantitative traits in recombinant inbred lines of winter squash (Cucurbita maxima Duch.) 85-91
RENATA SŁOMNICKA, ADRIANNA PIETLUCH, JUSTYNA ŁĘCZYCKA, ANNA DORACZYŃSKA, ALEKSANDRA KORZENIEWSKA, HELENA OLCZAK-WOLTMAN, KATARZYNA NIEMIROWICZ-SZCZYTT, GRZEGORZ BARTOSZEWSKI Identyfikacja markerów SSR przydatnych do konstrukcji mapy genetycznej i mapowania genów odporności na kanciastą plamistość liści ogórka (Cucumis sativus L.) Identification of SSR markers useful for construction of genetic map and mapping of angular leaf spot resistance genes in cucumber (Cucumis sativus L.) 93-103
ARTUR MAKAREWICZ Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji* The quality of potato tubers fertilized with undersown catch crops in the integrated and organic production system 105-114
CEZARY TRAWCZYŃSKI Wpływ nawożenia mineralnego azotem na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka* The influence of mineral nitrogen fertilization on the yield and tuber quality of new potato cultivars 115-125