IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [21,6 kB] - Contents

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
AGNIESZKA NIEDZIELA, WERONIKA JARSKA, PIOTR T. BEDNAREK Wybrane elementy nowoczesnych rozwiązań wpływające na skuteczność programów hodowlanych Up-to-date solutions in modern plant breeding programs 3-15
WERONIKA JARSKA, AGNIESZKA NIEDZIELA, RENATA ORŁOWSKA, PIOTR T. BEDNAREK Strategie molekularne w nowoczesnej hodowli roślin Molecular strategies in modern plant breeding 17-28
TADEUSZ DRZAZGA, MARCIN STUDNICKI Analiza adaptacji środowiskowej rodów hodowlanych w wielokrotnych, jednorocznych doświadczeniach, na przykładzie plonowania rodów pszenicy ozimej* Evaluation of adaptability to environments of varieties in multiple annual trials: a case study of winter wheat 29-38
BOGNA ZAWIEJA, ANDRZEJ BICHOŃSKI Selekcja rodów hodowlanych jęczmienia jarego na podstawie analizy statystycznej trzyletniej serii doświadczeń* The selection of breeding lines of spring barley on the basis of statistical analysis of three year trial series 39-49
WOJCIECH RYBIŃSKI, TADEUSZ ADAMSKI, MARIA SURMA, JAN BOCIANOWSKI Uzyskiwanie haploidów i ocena zmienności cech ilościowych linii dihaploidalnych jęczmienia jarego z wykorzystaniem metody Hordeum bulbosum i mutagenezy* Obtaining of haploids with use of Hordeum bulbosum method and mutagenesis and analysis of quantitative traits variation in spring barley DH lines 51-63
ELŻBIETA MIELNICZUK, IRENA KIECANA, MAŁGORZATA CEGIEŁKO, ALINA PASTUCHA, JULIUSZ PERKOWSKI Wpływ sztucznego zakażania owsa przez Fusarium equiseti (Corda) Sacc. na plon oraz zawartość mikotoksyn w ziarnie The effect of artificial inoculation of oat with Fusarium equiseti (Corda) Sacc. on the yield and mycotoxin content in the grain 65-76
IRENA KIECANA, MAŁGORZATA CEGIEŁKO, ELŻBIETA MIELNICZUK, ALINA PASTUCHA Występowanie fuzariozy wiech owsa w 2013 roku oraz szkodliwość Fusarium sporotrichioides Sherb. dla wybranych odmian Incidence of oat scab in 2013 and pathogenicity of Fusarium sporotrichioides Sherb. to selected cultivars 77-87
CEZARY TRAWCZYŃSKI Właściwości chemiczne gleby lekkiej w ekologicznym systemie produkcji* The chemical properties of light soil in organic system of agricultural production 89-97
KRYSTYNA RYKACZEWSKA Morfologia i anatomia systemu korzeniowego nowych odmian ziemniaka Część I. Morfologia systemu korzeniowego Morphology and anatomy of the root system of new potato cultivars Part I. Morphology of the root system 99-109
KRZYSZTOF KLIMONT, ZOFIA BULIŃSKA-RADOMSKA, JÓZEF GÓRKA Sukcesja zbiorowisk roślinnych na złożu wapna poflotacyjnego pokrywającego tereny po otworowej eksploatacji siarki Succession of flora communities on soilless deposit of post flotation lime on the postmining area of sulfur mine 111-124