IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści / Content [24,29 kB] - Spis treści / Content

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
DAMIAN GOŁĘBIEWSKI, BEATA KAMIŃSKA, JANUSZ BUREK, DANUTA BOROS Wpływ genotypu i miejscowości na cechy determinujące wartość browarną ziarna nowych linii jęczmienia jarego Effect of genetic variation and environment on parameters that determine malting quality of new spring barley lines 3-14
ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, JERZY HENRYK CZEMBOR Struktura wirulencji populacji Blumeria graminis f. sp. tritici występującej na terenie Polski w latach 2012–2013 Virulence structure of the Blumeria graminis f. sp. tritici population occurring in Poland across 2012–2013 15-25
ELŻBIETA CZEMBOR, MAGDALENA MATUSIAK Dynamika rozwoju fuzariozy kolb kukurydzy powodowanej przez Fusarium graminearum oraz akumulacji deoksyniwalenolu w ziarnie Kinetics of red ear rot of maize caused by Fusarium graminearum and deoxynivalenol accumulation in the grain 27-39
KATARZYNA AMBROŻY-DERĘGOWSKA, IWONA MEJZA Niektóre aspekty statystyczne planowania doświadczeń nieortogonalnych typu split-split-plot Some statistical aspects of the planning of non-orthogonal experiments of split-split-plot type 41-49
KATARZYNA AMBROŻY-DERĘGOWSKA, TADEUSZ ŁUCZKIEWICZ, KATARZYNA MARCZYŃSKA, IWONA MEJZA, STANISŁAW MEJZA Porównanie metod selekcji genotypów jęczmienia jarego na podstawie doświadczeń jednopowtórzeniowych Comparison of methods for selection of spring barley genotypes based on non-replicated experiments 51-60
JERZY OSOWSKI Zróżnicowanie ospowatości bulw ziemniaka powodowanej przez Rhizoctonia solani w zależności od odmiany i warunków meteorologicznych Diversity of black scurf symptoms caused by Rhizoctonia solani on potato tubers depending on cultivar and meteorological conditions 61-68
ZBIGNIEW CZERKO, MAGDALENA GRUDZIŃSKA Wpływ siły ściskania bulw ziemniaka w czasie przechowywania na wielkość strat przechowalniczych Influence of compression forces of potato tubers during storage on storage losses 69-78
KAROLINA PYCIA, LESŁAW JUSZCZAK Charakterystyka reologiczna modelowych emulsji typu o/w stabilizowanych maltodekstrynami ziemniaczanymi Rheological characterization of model emulsions o/w stabilized with potato maltodextrins 79-90
DARIUSZ GOZDOWSKI, DANUTA MARTYNIAK, IZABELA LIPSKA Ocena zróżnicowania wybranych cech odmian gazonowych kostrzewy czerwonej i wiechliny łąkowej Evaluation of selected traits diversity in turf grass cultivars of red fescue and Kentucky bluegrass 91-100
WOJCIECH RYBIŃSKI, JAN BOCIANOWSKI, MICHAŁ STARZYCKI Analiza zmienności cech ilościowych i składu chemicznego nasion wybranych obiektów kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) i czerwonego (Lathyrus cicera L.) o zróżnicowanym pochodzeniu geograficznym Analysis of variability for quantitative traits and chemical composition of seeds of chosen accessions of grass pea (Lathyrus sativus L.) and red pea (Lathyrus cicera L.) with different geographical origins 101-115
ZBIGNIEW BODZON Współzależność cech warunkujących plon nasion komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) Correlations of the characters determining the seed yield of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) 117-124
ANNA SZYDŁOWSKA, ELŻBIETA MAŁUSZYŃSKA, ZBIGNIEW BODZON Zdolność kiełkowania komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.) w zależności od odkażania i fazy dojrzałości nasion The germination capacity of birdsfoot trefoil seeds (Lotus corniculatus L.) depending on disinfection formulation and maturity of seeds 125-132
SANDRA CICHORZ, MARIA GOŚKA, ANNA LITWINIEC Trawy wieloletnie z rodzaju Miscanthus — potencjalne źródło energii odnawialnej Perennial grasses from the Miscanthus genus — potential source of renewable energy 133-151
KRZYSZTOF KLIMONT, ZOFIA BULIŃSKA-RADOMSKA, JÓZEF GÓRKA, HENRYK WOŚ Ocena przydatności wybranych gatunków jarych roślin oleistych do uprawy na rekultywowanym gruncie wapna poflotacyjnego Evaluation of the suitability of selected spring oilseed species for cultivation on reclaimed flotation lime ground 153-164