IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści [142,85 kB] - Spis treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
TOMASZ GÓRAL, DOROTA WALENTYN-GÓRAL Odporność odmian i linii pszenicy jarej na fuzariozę kłosów powodowaną przez grzyb Fusarium culmorum Resistance of spring wheat cultivars and lines to Fusarium head blight caused by Fusarium culmorum 3-16
IRENA KOLASIŃSKA Identyfikacja donorów genów przywracających męską płodność u mieszańców żyta ze sterylizującą cytoplazmą Pampa Identification of gene donors for male fertility restoration in rye hybrids with Pampa cytoplasm 17-28
HALINA WIŚNIEWSKA, TOMASZ GÓRAL, PIOTR OCHODZKI, DOROTA WALENTYN-GÓRAL, MICHAŁ KWIATEK, MACIEJ MAJKA, IGA GRZESZCZAK, JOLANTA BELTER, ZOFIA BANASZAK, MIROSŁAW POJMAJ, DANUTA KURLETO, MARCIN KONIECZNY, GRZEGORZ BUDZIANOWSKI, ALICJA CICHA, KAZIMIERZ PAIZERT, HENRYK WOŚ Odporność rodów hodowlanych pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów Resistance of winter triticale breeding lines to Fusarium head blight 29-43
CEZARY TRAWCZYŃSKI, ANNA WIERZBICKA Pobranie i wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez odmiany ziemniaka o różnej wczesności The uptake and utilization by potato cultivars with different earliness of nitrogen from mineral fertilizers 45-54
JERZY OSOWSKI Skuteczność działania wybranych substancji aktywnych w ograniczaniu alternariozy ziemniaka The effectiveness of selected active ingredients against potato early blight 55-63
CEZARY TRAWCZYŃSKI Zastosowanie makro- i mikroelementowych nawozów chelatowych w dolistnym dokarmianiu ziemniaka The use of macro- and microelement chelating fertilizers in foliar application to potato 65-77
ARTUR MAKAREWICZ, ANNA PŁAZA, BARBARA GĄSIOROWSKA, MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA Zawartość białka w bulwach ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji The content of protein in potato tubers fertilized with undersown catch crops in integrated and organic production systems 79-89
BEATA TATAROWSKA, BOGDAN FLIS, EWA ZIMNOCH-GUZOWSKA Stabilność reakcji odpornościowej odmian ziemniaka na Phytophthora infestans (Mont.) de Bary w testach laboratoryjnych Stability of resistance reaction to Phytophthora infestans (Mont.) de Bary of potato cultivars in laboratory tests 91-107
MARTA BRYLIŃSKA, JADWIGA ŚLIWKA Efektory — kluczowe białka w interakcji ziemniak — Phytophthora infestans Effectors — key proteins in the interaction potato — Phytophthora infestans 109-118
ZBIGNIEW CZERKO, MAGDALENA GRUDZIŃSKA Wpływ warunków wegetacji i przechowywania na kiełkowanie bulw ziemniaka Influence of weather and storage conditions on sprouting of potato tubers 119-127