IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści Biuletynu IHAR nr 268/2013 [97,72 kB] - Spis treści Biuletynu IHAR nr 268/2013

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
ANNA STRZEMBICKA, GRZEGORZ CZAJOWSKI, KATARZYNA KARSKA Charakterystyka materiałów hodowlanych pszenicy ozimej pod względem odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) Characteristics of the winter wheat breeding materials in respect of resistance to leaf rust Puccinia triticina 7-14
EDWARD WITKOWSKI, KRYSTYNA WITKOWSKA, URSZULA WOŹNA-PAWLAK, KRZYSZTOF RUBRYCKI, PRZEMYSŁAW MATYSIK, MARIA BOGACKA, HELENA BIELERZEWSKA, MARCIN KONIECZNY, MAŁGORZATA ŁAGODZKA-GOLA, TADEUSZ DRZAZGA, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI Przydatność badań mrozoodporności w przewidywaniu zimotrwałości odmian pszenicy ozimej Usefulness of frost resistance assessments for prediction of winter hardiness of winter wheat cultivars 15-21
KRYSTYNA WITKOWSKA, EDWARD WITKOWSKI, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, JACEK WAGA Związek białek zapasowych z zimotrwałością u wybranych mieszańców pszenicy ozimej Relationship between wheat storage proteins and winter hardiness in chosen hybrids of winter wheat 23-34
JERZY H. CZEMBOR, OLGA DORACZYŃSKA, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, HENRYK J. CZEMBOR Odporność na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2012 Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei) in barley cultivars included to registration trials in Poland in 2012 35-45
DAMIAN GOŁĘBIEWSKI, KINGA MYSZKA, ANNA FRAŚ, DANUTA BOROS, JANUSZ BUREK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI Ocena zróżnicowania genotypowego i środowiskowego cech wartości browarnej rodów jęczmienia jarego z doświadczeń przedrejestrowych z roku 2012 Evaluation of genetic and environmental variability of traits that determine malting quality of spring barley lines from preliminary trials in 2012 47-58
GRZEGORZ CZAJOWSKI, KATARZYNA KARSKA, ANNA STRZEMBICKA Charakterystyka rodów hodowlanych pszenżyta ozimego pod względem stopnia porażenia przez Puccinia triticina i Blumeria graminis Characteristic of winter triticale breeding lines in terms of the degree of infestation by Puccinia triticina and Blumeria graminis 59-67
IRENA KOLASIŃSKA, JACEK JAGODZIŃSKI, WALDEMAR BRUKWIŃSKI, KATARZYNA BANASZAK, RENATA KRYSZTOFIK, MICHAŁ MATERKA Identyfikacja wartościowych komponentów rodzicielskich do tworzenia mieszańców żyta Identification of valuable parental components for creation of rye hybrids 69-78
TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, JANUSZ BUREK Analiza genetyczna wybranych populacji żyta ozimego (Secale cereale L.) pod względem ważnych cech użytkowych Część I. Epistatyczny sposób działania genów A genetic analyses of selected winter rye (Secale cereale L.) populations in regard to the important agricultural traits Part I. The epistatic effect of the genes 79-86
TADEUSZ OLEKSIAK Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego a plonowanie zbóż ozimych The use of certified seed and the yield of winter cereals 87-99
KINGA MYSZKA, DANUTA BOROS Poszukiwanie genotypów owsa o poprawionej wartości odżywczej oraz wysokich właściwościach bioaktywnych Search for new genotypes of oats with improved nutritional value and high bioactive properties 101-112
HENRYKA JAKUCZUN, JAROSŁAW PRZETAKIEWICZ, IWONA WASILEWICZ-FLIS, AGNIESZKA HARA-SKRZYPIEC, PAULINA SMYDA, EWA ZIMNOCH-GUZOWSKA Mieszańce diploidalne ziemniaka źródłem odporności na raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) Diploid potato hybrids — a source of resistance to potato wart disease (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) 113-119
JANUSZ URBANOWICZ Ocena selektywności i chwastobójczej skuteczności herbicydu Reactor 360 CS w ziemniaku Evaluation of selectivity and assessment of weed control efficacy of herbicide Reactor 360 CS in potato 121-127
MICHAŁ KOSTIW Nasiennictwo ziemniaka w Polsce: uwarunkowania przyrodnicze, odmianowe i rynkowe Seed potato in Poland: natural, varietal and market conditions 129-142
KAMILLA KUŻDOWICZ Wstępna charakterystyka cech morfologicznych i użytkowych materiałów kolekcyjnych buraka pastewnego Initial characterization of morphological and agronomic traits of fodder beet accessions 143-149
BARBARA SYMANOWICZ, STANISŁAW KALEMBASA, MATEUSZ NIEDBAŁA Wpływ nawożenia azotowego rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) na plon biomasy oraz zawartość w niej fosforu i siarki Effect of the nitrogen fertilization on eastern galega’s (Galega orientalis Lam.) biomass, phosphorus and sulphur contents 151-159
GRAŻYNA SILSKA, MARCIN PRACZYK Deskryptory charakterystyki i waloryzacji Międzynarodowej Bazy Danych Lnu Descriptors of characterization and evaluation in International Flax Database 161-171
MARCIN PRACZYK, GRAŻYNA SILSKA Analiza zmienności i sposobu dziedziczenia komponentów struktury plonu lnu włóknistego (Linum usitatissimum L.) Variability and inheritance of yield components in fiber flax (Linum usitatissimum L.) 173-182
GRAŻYNA MAŃKOWSKA, ALEKSANDRA LUWAŃSKA, KAROLINA GRYGOROWICZ, KAROLINA WIELGUS Inicjacja sterylnych kultur in vitro oraz mikropropagacji ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita R.) Initiation of in vitro cultures and micropropagation of sida (Sida hermaphrodita R.) 183-191
WOJCIECH RYBIŃSKI, MICHAŁ STARZYCKI, ROBERT RUSINEK, JAN BOCIANOWSKI, BOGUSŁAW SZOT Zmienność składu chemicznego nasion roślin strączkowych i ich odporności na obciążenia mechaniczne Variation of legume seed’s chemical composition and resistance to mechanical damage 193-209