IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści Biuletynu IHAR Nr 269/2013 [24,58 kB] - 1

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
SŁAWOMIR FRANASZEK, MONIKA LANGNER, BOLESŁAW SALMANOWICZ Niskocząsteczkowe białka gluteninowe i ich wpływ na jakość wypiekową pszenicy Low molecular weight glutenin proteins and their effect on the baking quality of wheat 3-13
HALINA GÓRAL Męska płodność pszenżyta ozimego w zależności od rodzaju cytoplazmy i formy ojcowskiej Male fertility of winter triticale depending on the cytoplasm and male parent 15-20
KATARZYNA KARSKA, ANNA STRZEMBICKA, GRZEGORZ CZAJOWSKI, PAWEŁ CZEMBOR Wirulencja populacji Puccinia striiformis sprawcy rdzy żółtej na pszenżycie w Polsce Virulence in population of Puccinia striiformis, the causal agent of triticale yellow rust in Poland 21-27
CEZARY TRAWCZYŃSKI Reakcja na nawożenie mineralne azotem trzech nowych odmian ziemniaka jadalnego w latach 2010–2012 Reaction of three new table potato cultivars to mineral nitrogen fertilization in the years 2010–2012 29-39
MILENA PIETRASZKO, DOMINIKA BOGUSZEWSKA-MAŃKOWSKA, WOJCIECH NOWACKI Rozwój bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w bulwach odmiany Drop, zachodzący w okresie przechowywania Development of potato ring rot in tubers of cultivar Drop during storage period 41-49
ANNA PŁAZA, BARBARA GĄSIOROWSKA, ARTUR MAKAREWICZ, MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA Rola wsiewek międzyplonowych w systemie integrowanej i ekologicznej produkcji ziemniaka jadalnego Role of undersown catch crops in integrated and organic production systems of table potato 51-59
ANNA PŁAZA, BARBARA GĄSIOROWSKA, ARTUR MAKAREWICZ Wartość nawozowa wsiewek międzyplonowych i obornika w integrowanym systemie produkcji ziemniaka jadalnego Fertilizing value of undersown catch crops and farmyard manure in the integrated system of table potato cultivation 61-69
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA, IWONA MYSTKOWSKA Wpływ stosowania herbicydów i ich mieszanin na plon rośliny ziemniaka oraz ciemnienie miąższu bulw surowych The applying of herbicides and their mixtures on the productivity of potato plant and darkening of raw tuber flesh 71-78
KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA, HONORATA DOŁĘGA, ALICJA BARANOWSKA Występowanie Streptomyces scabies na bulwach ziemniaka uprawianego w warunkach pielęgnacji mechaniczno-chemicznej Occurrence of common scab (Streptomyces scabies) on potato tubers in conditions of mechanical and chemical crop cultivation 79-86
JOANNA SOBCZAK Możliwości rotacji środków ochrony roślin w strategii zapobiegania uodporniania się agrofagów ziemniaka Possibilities of plant protection products rotation in strategy against spreading of resistance amongst potato pests 87-100
ZBIGNIEW CZERKO, MAGDALENA GRUDZIŃSKA, KAZIMIERA ZGÓRSKA Porównanie zarejestrowanych odmian ziemniaka z nowymi rodami pod względem strat przechowalniczych Comparison of registered potato varieties and new breeding lines in respect of storage losses 101-114
CEZARY TRAWCZYŃSKI Bilans azotu, fosforu i potasu w systemie produkcji ekologicznej na glebie lekkiej Balance of nitrogen, phosphorus and potassium in the organic crop production system on the light soil 115-122
ELŻBIETA CZEMBOR, MAGDALENA MATUSIAK, ROMAN WARZECHA Poszukiwanie źródeł odporności kukurydzy na fuzariozę kolb i zgorzel podstawy łodyg metodą rodowodową Looking for sources of resistance to ear rot and stalk rot on the basis of the pedigree selection 123-139
TERESA PASTUSZEWSKA, KATARZYNA FRANKE, MIROSŁAW NOWAKOWSKI Badanie wpływu uprawy gorczycy białej na zagęszczenie populacji mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) w glebie Effect of white mustard on density of potato cyst nematode (Globodera rostochiensis) population in soil 141-148
KAMIL PROKOPIUK, GRZEGORZ ŻUREK Ocena przydatności wiechliny niskiej (Poa supina Schrad.) do obsiewu trawników zacienionych Testing the suitability of prostrate meadow-grass (Poa supina Schrad.) for turf in shade 149-160
KRZYSZTOF KLIMONT, ZOFIA BULIŃSKA-RADOMSKA, JÓZEF GÓRKA Ocena przydatności różnych form wierzby (Salix sp.) do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni siarki Usefulness evaluation of various species of willow (Salix sp.) for the reclamation of after- exploitation sulfur mine area 161-168