IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [107,82 kB] - 266

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Wacław Leszczyński Żywieniowa wartość ziemniaka i przetworów ziemniaczanych. Nutrition value of potato and potato products. 5-20
Wojciech Nowacki O kierunkach zmian w uprawie ziemniaka w Polsce. On the directions of changes in potato production in Poland. 21-36
Klaudia Kułakowska, Magda Aniołowska, Ewa Górnicka, Agnieszka Kita Grubość plasterków ziemniaka a właściwości chipsów à la kettle. The effect of slice thickness and characteristics of Kettle-style chips. 37-46
Agnieszka Kita,Honorata Danilczenko, Elwira Jariene, Klaudia Kułakowska Właściwości chipsów ziemniaczanych smażonych klasycznie i ciśnieniowo. The quality of potato chips fried in classical and pressure fryers. 47-56
Joanna Le Thanh-Blicharz, Jacek Anioła, Aleksander Walkowski, Grażyna Lewandowicz Ocena strawności diet zawierających skrobie modyfikowane typu RS w badaniach na szczurach. Digestibility of diets containing RS modified starches assessment in rats. 57-64
Elżbieta Rytel, Agnieszka Tajner-Czopek Wpływ czynników technologicznych stosowanych podczas laboratoryjnej produkcji suszu z ziemniaka gotowanego na zawartość witaminy C. The influence of technological factors used during the laboratory production of dehydrated cooked potato on the content of vitamin C. 65-72
Krystyna Zarzyńska,Wojciech Goliszewski Zróżnicowanie jakości plonu ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym i integrowanym w zależności od odmiany i warunków glebowo-klimatycznych. Część I. Udział wad zewnętrznych i wewnętrznych bulw. Tuber quality differentiation of potatoes grown in organic and integrated farming system depending on cultivar and soil - climatic conditionsPart I. Share of external and internal disorders. 73-80
Ewa Zdybel, Ewa Tomaszewska-Ciosk, Monika Romańczuk, Wioletta Drożdż, Hanna Boruczkowska Określenie właściwości termoizolacyjnych przegród wytworzonych z acetylowanej skrobi ziemniaczanej. Determination of thermal insulation properties of partitions produced using acetylated potato starch. 81-92
Ewa Zdybel, Ewa Tomaszewska-Ciosk, Monika Romańczuk Określenie przewodnictwa cieplnego skrobi różnego pochodzenia botanicznego oraz skrobi ziemniaczanej rozsortowanej według wielkości gałeczek. Determination of the thermal conductivity of different kinds of starch and of potato starch sorted with sieves. 93-100
Ewa Tomaszewska-Ciosk, Antoni Golachowski, Wioletta Drożdż, Hanna Boruczkowska, Ewa Zdybel Wpływ warunków przechowywania na właściwości ekstrudowanych preparatów skrobi ziemniaczanej i kaolinu. The influence of storage conditions on the properties of extruded potato starch and kaolin. 101-110
Ewa Tomaszewska-Ciosk, Tomasz Boruczkowski, Ewa Zdybel, Wioletta Drożdż, Hanna Boruczkowska Ocena przydatności preparatów skrobi ziemniaczanej ekstrudowanej do adsorpcji miedzi, ołowiu i cynku. Evaluation of extruded potato starch ability to adsorb cuprum, lead and zinc. 111-120
Zbigniew Czerko, Kazimiera Zgórska, Magdalena Grudzińska Porównanie odmian ziemniaka pod względem reakcji na stosowanie inhibitorów kiełkowania. Comparison of potato varieties in terms of response to inhibitors of sprouting. 121-130
Barbara Lutomirska, Joanna Jankowska Występowanie deformacji i spękań bulw ziemniaka w zależności od warunków meteorologicznych i odmiany. The occurrence of misshaped tubers and tubers with cracks on the surface dependening on meteorological factors and cultivars. 131-142
Cezary Trawczyński, Anna Wierzbicka Relacje między zawartością witaminy C i azotanów w bulwach odmian ziemniaka należących do różnych grup wczesności. Relationships between vitamin C and nitrates contents in tubers of potato cultivars belonging to different maturity groups. 143-150
Lucyna Słomińska, Roman Zielonka, Leszek Jarosławski, Marek Buszka Hydroliza nieskleikowanej skrobi ziemniaczanej preparatami enzymów amylolitycznych. Hydrolysis of non-gelatinized potato starch by using amylolytic enzymes. 151-162
Agnieszka Tajner-Czopek, Elżbieta Rytel, Agnieszka Nemś Zawartość akrylamidu w wybranych produktach ziemniaczanych w zależności od użytego surowca. The acrylamide content in some potato products depending on the raw material. 163-172
Janusz Urbanowicz Wpływ powschodowego stosowania metrybuzyny na nowo zarejestrowane odmiany ziemniaka. Effect of metribuzin applied post emergence on newly registered potato cultivars. 173-180
Anna Wierzbicka, Cezary Trawczyński Czynniki wpływające na zawartość i plon białka w bulwach ziemniaka. Factors affecting the protein content and protein yield in potato tubers. 181-190
Anna Wierzbicka, Cezary Trawczyński, Tomasz Boruczkowski, Hanna Boruczkowska, Maciej Bienkiewicz, Wioletta Drożdż, Ewa Tomaszewska-Ciosk, Piotr Regiec Wybrane właściwości fizyczne niskoacetylowanej skrobi estryfikowanej kwasem oleinowym. Chosen physical properties of low acetylated starch esterificated with oleic acid. 191-204
Wioletta Drożdż, Hanna Boruczkowska, Tomasz Boruczkowski, Ewa Tomaszewska-Ciosk, Maciej Bienkiewicz Wybrane właściwości ekstrudowanych preparatów powstałych na bazie wycierki ziemniaczanej. Chosen properties of extruded preparations obtained from potato pulp. 205-214
Barbara Krzysztofik Wpływ wielkości sadzeniaków ziemniaka i gęstości sadzenia na plon bulw i jego jakość. Effect of seed size and planting density on the potato tuber yield and quality. 215-224
Barbara Krzysztofik Parametry jakościowe ziemniaka oferowanego do przetwórstwa spożywczego. Quality parameters of potato offered for food processing. 225-234
Barbara Krzysztofik, Krzysztof Sułkowski Wpływ wybranych czynników na wartość indeksu mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka przeznaczonego do przetwórstwa spożywczego. Effect of selected factors on the value of mechanical damage index of potato tubers destined for food processing. 235-244
Edward Bernat Praktyczne wykorzystanie systemu decyzyjnego NegFry w uprawie ziemniaka. The practical use of decision support system NegFry in potato cultivation. 245-250
Joanna Sobczak Zmiany w dostępności substancji aktywnych w fungicydach na zapobieganie uodparniania się ważniejszych patogenów ziemniaka. Changes in availability of active substances in fungicides in light of resistance prevention in major potato pathogens. 251-260

strona 1 z 2   12» »»