IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [93,02 kB] - 265

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro Wpływ zróżnicowanych dawek azotu na plonowanie pszenicy jarej. Influence of different nitrogen doses on yielding of spring wheat. 3-10
Tomasz Góral, Piotr Ochodzki, Dorota Walentyn-Góral, Linda K. Nielsen, Annemarie F. Justesen, Lisa N. Jorgensen Wpływ przedplonu oraz warunków pogodowych na porażenie kłosów pszenicy jarej przez grzyby z rodzaju Fusarium. Effect of pre-crop and weather conditions on infection of heads of spring wheat with Fusarium fungi. 11-22
Henryk J. Czembor, Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Olga Domeradzka Odporność na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2011. Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) in barley cultivars included to registration trials in Poland in 2011. 23-34
Irena Kolasińska, Waldemar Brukwiński, Jacek Jagodziński, Barbara Kozber, Renata Krysztofik, Michał Materka Określenie zdolności kombinacyjnej komponentów matecznych do tworzenia mieszańców żyta. Estimation of combining ability of female components for rye hybrids creation. 35-46
Andrzej Latusek, Henryk Bujak Plonowanie odmian żyta ozimego uprawianych na dwóch poziomach intensywności agrotechniki w warunkach Dolnego Śląska. Genotype-environment interaction for yield of winter rye cultivars cultivated with the two levels of agricultural technology in climate conditions of Lower Silesia. 47-58
Andrzej Latusek, Henryk Bujak Ocena stabilności plonowania odmian rzepaku ozimego w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych Dolnego Śląska na podstawie doświadczeń porejestrowych. Evaluation of yield stability of winter oilseed rape cultivars on the basis of post-registration variety testing system in diversified soils and climatic conditions in Lower Silesia. 59-70
Leszek Domański,Dariusz R. Mańkowski, Bogdan Flis, Henryka Jakuczun, Ewa Zimnoch-Guzowska Struktura wielocechowej zmienności fenotypowej rodów ziemniaka uzyskanych z krzyżowań tetraploid × diploid. The structure of multivariable phenotypic variation in potato progenies derived from tetraploid × diploid crosses. 71-78
Stanisław Kalembasa, Barbara Symanowicz, Dawid Jaremko, Wojciech Skorupka Wpływ nawożenia fosforowo-potasowego rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) na zawartość żelaza, molibdenu, miedzi w roślinie i glebie oraz na pobranie azotu. The influence of phosphorus and potassium fertilization on the content of iron, molybdenum, copper in goat’s rue (Galega orientalis Lam.) biomass and in soil as well as on the nitrogen uptake. 79-88
Krzysztof Klimont Ocena przydatności topinamburu (Helianthus tuberosus L.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.) do rekultywacji bezglebowego podłoża wapna poflotacyjnego użyźnionego osadem ścieków komunalnych. Suitability evaluation of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) and Tall fescue plants (Festuca arundinacea Schreb.) for the reclamation of soilless post-flotation lime ground fertilized by municipal sewage sludge. 89-98
Wiesław Dzwonkowski Perspektywy rynku skrobi i produkcji ziemniaków skrobiowych w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej. Outlook for the starch market and the production of starch potatoes in Poland in the view of changes in Common Agricultural Policy. 99-108
Janusz Urbanowicz Wpływ biostymulatora Asahi SL na fitotoksyczność metrybuzyny w uprawie ziemniaka. Komunikat. Influence of biostimulant Asahi SL on phytotoxicity effect of metribuzin used in potato cultivation. Short communication. 109-114
Janusz Urbanowicz Reakcja odmian ziemniaka o zróżnicowanej budowie liści na metrybuzynę stosowaną po wschodach. Reaction of potato cultivars with diverse leaf morphology to metribuzin applied post emergence. 115-128
Janusz Urbanowicz Występowanie chwastów w ziemniaku oraz metody ich zwalczania na terenie Polski w latach 2000–2011. The occurrence of weeds and methods of their control in potatoes in Poland in the years 2000–2011. 129-136
Magdalena Grudzińska Wpływ warunków atmosferycznych i przechowalniczych na cechy technologiczne ziemniaka w produkcji frytek i chipsów. Influence of weather and storage conditions on technological characteristics of potato in French fries and chips production. 137-148
Magdalena Grudzińska, Kazimiera Zgórska, Zbigniew Czerko Wpływ inhibitorów wzrostu kiełków na barwę frytek ziemniaczanych. Effect of sprouting inhibitors on the colour of potato French fries. 149-156
Agnieszka Kosewska, Katarzyna Nijak Analiza struktur zgrupowań biegaczowatych (Col., Carabidae) w integrowanej i ekologicznej uprawie ziemniaka. Komunikat. Structure analysis of carabid beetles (Col., Carabidae) assemblages in integrated and organic potato management. Short communictaion. 157-168