IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [28,1 kB] - 264

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
MARIA SURMA, TADEUSZ ADAMSKI, KAROLINA KRYSTKOWIAK, ANETTA KUCZYŃSKA, KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK, PIOTR OGRODOWICZ Markery funkcjonalne dla cech ilościowych. Functional markers for quantitative traits. 5-14
BOGNA ZAWIEJA, WIESŁAW PILARCZYK, BOGNA KOWALCZYK Metoda COYU i metoda Bennetta. Empiryczne porównanie decyzji dotyczących wyrównania odmian roślin uprawnych. The COYU method and Bennett method. The empirical comparison of decisions concerning uniformity of crop plants cultivars. 15-22
KATARZYNA AMBROŻY, IWONA MEJZA Modelowanie danych z doświadczeń trójczynnikowych zakładanych w układach zależnych o różnych strukturach blokowych. Modeling data from three-factor experiments with split units set up in designs with different block structures. 23-32
ANETA KRAMEK, KRYSTYNA SZWED-URBAŚ, ZBIGNIEW SEGIT Ocena zmienności i współzależności cech ilościowych w kolekcji jarej pszenicy twardej pochodzenia afgańskiego. The estimation of variability and correlation of quantitative traits in spring durum wheat collection of Afghan origin. 33-42
WANDA KOCIUBA,ZBIGNIEW SEGIT, WŁADYSŁAW KADŁUBIEC, RAFAŁ KURIATA Ocena zdolności kombinacyjnej wybranych odmian i linii pszenicy twardej T. durum Desf. Estimation of combining ability of chosen T. durum Desf. cultivars and lines. 43-48
JADWIGA NADZIAK, ANNA TRATWAL Określenie przydatności odmian do uprawy w zasiewach mieszanych pszenicy ozimej. Usefulness of winter wheat varieties for cultivation in mixtures. 49-54
JAN BOCIANOWSKI, TADEUSZ ŁUCZKIEWICZ, PIOTR SZULC Wpływ ośmiu cech ilościowych rzepaku jarego (Brassica napus ssp. oleifera) na masę nasion z rośliny. Effect of eight quantitative traits of spring rape (Brassica napus ssp. oleifera) on seed weight per plant. 55-66
TADEUSZ ŁUCZKIEWICZ, JAN BOCIANOWSKI, JERZY NAWRACAŁA Efekt heterozji cech ilościowych rzepaku ozimego (Brassica napus L.) u mieszańców jednozerowych linii wsobnych krzyżowanych z odmianą Californium. Effect of quantitative traits heterosis in winter rape (Brassica napus L.) hybrids between zero-erucic inbred lines crossed with the variety Californium. 67-78
ALINA LIERSCH,JAN BOCIANOWSKI, IWONA BARTKOWIAK-BRODA Poszukiwanie markerów molekularnych związanych z przebiegiem kwitnienia linii rodzicielskich mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego (B. napus L.). Search for molecular markers linked to the flowering time and length of parental lines of F1 CMS ogura hybrids of winter oilseed rape (B. napus L.). 79-88
LAURENCJA SZAŁA, ZYGMUNT KACZMAREK, ELŻBIETA ADAMSKA, TERESA CEGIELSKA-TARAS Wpływ kierunku krzyżowania na ekspresję barwy nasion i cech składowych plonu w populacjach linii DH rzepaku ozimego. Influence of the direction of crossing on the expression of seed colour and yield components in DH line populations of winter oilseed rape. 89-96
IRENA KOLASIŃSKA Zróżnicowanie zdolności do przywracania płodności wśród linii męskosterylnych żyta z cytoplazmą Pampa. Diversity in fertility restoration among male sterile rye lines with Pampa cytoplasm. 97-104
HELENA KUBICKA, DARIUSZ GOZDOWSKI , JERZY PUCHALSKI, WIESŁAW ŁUCZAK Wielocechowa ocena zróżnicowania form lokalnych żyta o różnym pochodzeniu geograficznym pod względem cech morfologicznych i użytkowych. Multivariate evaluation of variability of local rye accessions from different geographical regions based on morphological and agricultural traits. 105-116
BEATA MYŚKÓW, ANNA ŁAŃ, MONIKA HANEK Wpływ sposobu zapylenia żyta na mapowanie QTL dla porastania przedżniwnego. Analysis of the impact of pollination method on the results of mapping QTL for pre-harvest sprouting in rye. 117-126
WANDA KOCIUBA, ANETA KRAMEK, KRZYSZTOF UKALSKI Ocena stabilności wybranych cech plonotwórczych polskich odmian pszenżyta ozimego. Stability estimation of selected yielding traits of Polish winter triticale varieties. 127-140
HENRYK BUJAK, ANNA TRATWAL, FELICYTA WALCZAK Reakcja odmian pszenżyta ozimego na warunki środowiskowe Wielkopolski przy dwóch poziomach intensywności agrotechniki. The reaction of winter triticale varieties, grown using two levels of cultivation intensity, to Wielkopolska environmental conditions. 141-156
KRZYSZTOF UKALSKI, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI Ocena stabilności plonowania odmian owsa oplewionego na podstawie danych z doświadczeń wstępnych. Evaluation of yield stability of covered oat genotypes based on the results of preliminary trials. 157-169
SYLWIA LEWANDOWSKA, RAFAŁ KURIATA, WŁADYSŁAW KADŁUBIEC Wartość hodowlana wybranych linii wsobnych kukurydzy. Breeding value of selected maize inbred lines. 169-176
SYLWIA LEWANDOWSKA, RAFAŁ KURIATA, WŁADYSŁAW KADŁUBIEC Morfologiczne i genetyczne zróżnicowanie linii wsobnych kukurydzy. Morphological and genetic diversity of maize inbred lines. 177-182
KRZYSZTOF WÓJCIK, RAFAŁ KURIATA, SYLWIA LEWANDOWSKA Odziedziczalność i współzależność cech rolniczych kukurydzy. Heritability and relationships between maize agricultural traits. 183-188
LESZEK DOMAŃSKI, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, BOGDAN FLIS, HENRYKA JAKUCZUN, EWA ZIMNOCH-GUZOWSKA Wielocechowa analiza różnorodności fenotypowej mieszańców ziemniaka uzyskanych z krzyżowań tetraploid × diploid. Multivariate analysis of phenotypic diversity in the tetraploid × diploid hybrid progenies of potatoes. 189-194
WOJCIECH RYBIŃSKI,JAN BOCIANOWSKI, SZYMON DZIAMBA Zmienność cech ilościowych u wybranych odmian lokalnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). Variation of quantitative traits in Polish local grasspea accessions (Lathyrus sativus L.). 195-210
WOJCIECH RYBIŃSKI, JAN BOCIANOWSKI, KATARZYNA PANKIEWICZ Zmienność cech ilościowych mutantów dwóch odmian lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). Variability of quantitative traits of two mutated grasspea (Lathyrus sativus L.) cultivars. 211-230