IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [24,36 kB] - 263

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
ROMAN PRAŻAK Cechy morfologiczne i płodność mieszańców niektórych gatunków rodzaju Aegilops sp. z pszenicą heksaploidalną Triticum aestivum L. Morphological traits and fertility of hybrids of some Aegilops species with hexaploid wheat Triticum aestivum L. 3-18
DAMIAN GOŁĘBIEWSKI, KINGA MYSZKA, JANUSZ BUREK, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, DANUTA BOROS Badania zmienności genetycznej i wpływu środowiska na cechy determinujące wartość browarną ziarna rodów jęczmienia jarego włączonych do badań przedrejestrowych w 2011 roku. Study of genetic variation and environmental impact on traits that determine malting quality of spring barley lines included in preliminary trials in 2011. 19-32
ELŻBIETA MAŁUSZYŃSKA, ANNA SZYDŁOWSKA,DANUTA MARTYNIAK, SZYMON DZIAMBA,JOANNA DZIAMBA Wpływ preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy na zdolność kiełkowania nasion z upraw ekologicznych. The influence of formulations containing effective microorganisms on germination capacity of organic seeds. 33-42
TOMASZ GÓRAL, PIOTR OCHODZKI, ZOFIA BULIŃSKA-RADOMSKA Odporność na fuzariozę kłosów powodowaną przez Fusarium culmorum i zawartość mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie gatunków zbóż jarych przeznaczonych do upraw ekologicznych. Resistance to Fusarium head blight caused by Fusarium culmorum and Fusarium mycotoxins content in grain of spring cereal species intended for organic farming. 43-54
WŁODZIMIERZ MAJTKOWSKI, GABRIELA MAJTKOWSKA Fitosanitarna rola szaty roślinnej na zrekultywowanej hałdzie popiołów w Sowlanach k. Białegostoku. Phytosanitary functions of plants used for the reclamation of the heap of ashes in Sowlany near Białystok. 55-64
MILENA PIETRASZKO, DOMINIKA BOGUSZEWSKA-MAŃKOWSKA Wpływ nawadniania w uprawie ziemniaka na porażenie bulw potomnych przez Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Influence of irrigation on bacterial ring rot infection in potato progeny tubers. 65-74
ZBIGNIEW LAUDAŃSKI,DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, MAŁGORZATA FLASZKA Eksploracyjna analiza czynnikowa w badaniach struktury zespołu zmiennych obserwowanych. Exploratory factor analysis in studying the structure of multivariate observations. 75-90
DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, ZBIGNIEW LAUDAŃSKI, MAŁGORZATA FLASZKA Propozycja metody oceny postępu biologicznego i technologicznego w uprawie roślin na przykładzie pszenicy ozimej. Proposal of a method for assessment of biological and technological progress in crops cultivation on the example of winter wheat. 91-104
MARCIN STUDNICKI, WIESŁAW MĄDRY, JAN SCHMIDT Wielowymiarowa analiza zmienności genotypowej cech rolniczych w kolekcji zasobów genowych kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). Multivariate analysis of genotypic diversity of agronomic traits in orchardgrass (Dactylis glomerata L.) germplasm collection. 105-128
MARCIN STUDNICKI, WIESŁAW MĄDRY Metodyka statystyczna pobierania próby do tworzenia kolekcji podstawowej roślinnych zasobów genowych: przegląd dorobku. Sampling methodology to establish a core collection of plant genetic resources: an overview of research. 129-160
JAKUB PADEREWSKI, WIESŁAW MĄDRY Zastosowania modelu AMMI do analizy reakcji odmian na środowiska. Use of AMMI model in the analysis of cultivar responses to environments. 161-188
WIESŁAW MĄDRY, JAKUB PADEREWSKI, JAN ROZBICKI, DARIUSZ GOZDOWSKI, JAN GOLBA, MARIUSZ PIECHOCIŃSKI, MARCIN STUDNICKI, ADRIANA DEREJKO Plonowanie odmian pszenicy ozimej w różnych środowiskach — jednoroczna seria PDOiR. Yielding of winter wheat cultivars across environments — one-year multi-environment post-registration trial. 189-204