IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
JÓZEF PILCH Wykorzystanie genów z gatunków diploidalnych, tetraploidalnych i heksaploidalnych pszenicy Triticum L. w odmianach pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L. Using genes of diploid, tetraploid and hexaploid species of wheat Triticum L. in the varieties of hexaploid wheat Triticum aestivum L. 3-24
RADOSŁAW SPYCHAJ, ZYGMUNT GIL, BARBARA CHRZANOWSKA-DROŻDŻ Wartość technologiczna ziarna ozimej pszenicy twardej odmiany Komnata w zależności od sposobu chemicznej ochrony roślin. Technological value of winter durum wheat cv. Komnata as dependent on chemical plant protection. 25-38
WACŁAW JARECKI, DOROTA BOBRECKA-JAMRO Reakcja pszenicy jarej odmiany Parabola na dolistne dokarmianie mocznikiem i Mikrokomplexem. Reaction of spring wheat, Parabola variety, to leaf feeding with urea and Microcomplex. 39-46
KRYSTYNA WITKOWSKA, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, EDWARD WITKOWSKI Zależność plonu rodów pszenicy ozimej od stopnia porażenia przez Stagonospora nodorum i Puccinia triticina w zróżnicowanych warunkach polowych. Dependence of yield of winter wheat strains on the degree of infection by Stagonospora nodorum and Puccinia triticina in different conditions of field experiments. 47-58
MARIA SURMA, TADEUSZ ADAMSKI, ANETTA KUCZYŃSKA, KAROLINA KRYSTKOWIAK, RENATA TRZECIAK, KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK, PIOTR OGRODOWICZ Zmodyfikowana technika pojedynczego ziarna w hodowli jęczmienia ozimego. Modified single seed descent technique in winter barley breeding. 59-66
JADWIGA NADZIAK, BARBARA NOWAK, ZDZISŁAW R. BILIŃSKI Ocena zmienności cech agronomicznych odmian jęczmienia jarego z Banku Genów w Radzikowie. Estimation of variability in agronomic traits of spring barley from the Gene Bank at Radzików. 67-76
IGA TOMCZYŃSKA, JADWIGA ŚLIWKA Piramidyzacja genów odporności w roślinach uprawnych. Pyramiding resistance genes in cultivated plants. 77-88
MARIUSZ ŚWIĄTEK, JADWIGA ŚLIWKA Przegląd badań nad regulacją ekspresji genów głównych odporności roślin na patogeny. Studies review of gene expression regulation of the plant major resistance genes against pathogens. 89-102
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA Skuteczność i selektywność herbicydów w regulacji zachwaszczenia na plantacji ziemniaka. The effectiveness and the selectivity of herbicides in weed control on the potato plantation. 103-110
KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA Porównanie efektywności różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w łanie ziemniaka. Effectiveness comparison of different weed control methods in cultivation of potato. 111-118
CEZARY TRAWCZYŃSKI, ANNA WIERZBICKA Odmianowe i środowiskowe zróżnicowanie zawartości glikoalkaloidów w bulwach ziemniaka. The cultivar and environmental difference of glycoalkaloids content in potato tubers. 119-126
ZBIGNIEW CZERKO Przechowywalność sześciu odmian ziemniaka uprawianych w latach 2007–2009. Influence of cultivar, temperature of storage and weather conditions during vegetation period on storage losses of six potato varieties tested in years 2007–2009 . 127-140
BEATA TATAROWSKA, BOGDAN FLIS, JAROSŁAW PLICH Zastosowanie modelu mieszanego Scheffégo - Calińskiego do analizy stabilności odporności odmian ziemniaka na Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Application of Scheffé - Caliński mixed model in analysis of the stability of resistance to Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in potato cultivars. 141-154
DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, ZBIGNIEW LAUDAŃSKI, MONIKA JANASZEK Przydatność wybranych miar podobieństwa dla danych binarnych do analiz wielocechowych w badaniach molekularnych. The application of chosen similarity measures for binary data in multivariate analysis in molecular experiments. 155-174
GRZEGORZ ŻUREK,KAMIL PROKOPIUK Zawartości ołowiu, kadmu i chromu w glebach rolniczych przyległych do autostrady A2. Contents of lead, cadmium and chrome in agricultural areas near A2 highway. 175-182
KAMIL PROKOPIUK, GRZEGORZ ŻUREK Ocena wpływu odmian wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) na jakość mieszanek przeznaczonych do zadarniania terenów zacienionych. The effect of smooth-stalked meadow grass (Poa pratensis L.) varieties on the quality of turf mixtures in shade. 183-196
REGINA JANAS Wpływ środków biologicznych o różnych mechanizmach działania na metabolizm roślin i jakość nasion rokietty siewnej. The influence of biological compounds with different mechanisms of action on the metabolism of plants and seed quality of garden rocket. 197-206
MARIAN FLIS Profilaktyka w zakresie szkód wyrządzanych przez zwierzęta dzikie w uprawach rolniczych. Prophylaxis against damages made by wild animals in crops. 207-214
MARIAN FLIS Zróżnicowanie szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w warunkach obwodu łowieckiego leśnego — nr 123. Diversity of damages caused by wild animals within forest hunting district — number 123. 215-224