IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [35,09 kB] - 260/261

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
JACEK WAGA, JERZY ZIENTARSKI, MACIEJ SZALENIEC, ANDRZEJ SKOCZOWSKI Efektywność wykorzystania kolumn chromatograficznych typu „Poroshell” w badaniach białek gliadynowychmetodą RP-HPLC. Efficiency of Poroshell type chromatogrphic columns for wheat gliadin separation using RP-HPLC. 5-20
JÓZEF PILCH Introgresje genów z gatunków spokrewnionych taksonomicznie w ulepszeniach pszenicy Triticum aestivum L. i innych roślin uprawnych. Introgressions of genes from taxonomically related species in improvement of wheat Triticum aestivum L. and other cultivated plants. 21-42
TADEUSZ OLEKSIAK Czynniki warunkujące poziom plonowania pszenicy ozimej w produkcji towarowej.Część I. Zmiany w latach 1986–2010. Factors determining yield level of winter wheat in commercial production.Part I. Changes in years 1986–2010. 43-53
TADEUSZ OLEKSIAK Czynniki warunkujące poziom plonowania pszenicy ozimej w produkcji towarowej.Część II. Zróżnicowanie w zależności od rejonu i wielkości gospodarstw. Factors determining yield level of winter wheat in commercial productionPart II. Differentiation depending on region and farm size. 55-68
HENRYK BUJAK,GWIDON TRATWAL Ocena stabilności plonowania odmian pszenicy ozimej na podstawie doświadczeń porejestrowych w Polsce. Estimation of winter wheat yielding stability according to post-registration variety trials in Poland. 68-79
WIESŁAW MĄDRY, MARZENA IWAŃSKA Ilościowe miary szerokiej adaptacji odmian i ich zastosowanie w doświadczeniach wstępnych z pszenicą ozimą. Quantitative measures of the cultivar wide adaptation degree and their using in preliminary yield trials for winter wheat. 81-95
TADEUSZ ADAMSKI, ZYGMUNT KACZMAREK, MARIA SURMA, ANETTA KUCZYŃSKA, KAROLINA KRYSTKOWIAK, BOLESŁAW SALMANOWICZ, RENATA TRZECIAK, ZOFIA BANASZAK, BOGUSŁAWA ŁUGOWSKA, MAŁGORZATA MAJCHER, WIKTOR OBUCHOWSKI Wielocechowa analiza wybranych cech jakości ziarna pszenicy ozimej. Multivariate analysis of some quality traits of winter wheat grain. 97-104
KAROLINA KRYSTKOWIAK, TADEUSZ ADAMSKI, MARIA SURMA, ZYGMUNT KACZMAREK, ANETTA KUCZYŃSKA, AGATA BURTNA, RENATA TRZECIAK Zmienność wybranych cech technologicznych ziarna mieszańców pszenicy ozimej w zależności od składu podjednostek białek gluteninowych u form rodzicielskich. Variability of chosen technological traits of winter wheat hybrids in relation to composition of HMW glutenin subunits in parental forms. 105-120
RYSZARD WEBER, HENRYK BUJAK, JAN KACZMAREK, EDWARD GACEK Plonowanie odmian pszenicy ozimej w Polsce południowo-zachodniej. Analysis of yield variability in winter wheat cultivars in South-Western Poland. 121-133
TADEUSZ DRZAZGA, PAWEŁ KRAJEWSKI, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, EWA ŚMIAŁEK Ocena odmian pszenicy ozimej pod względem tolerancji na suszę. Drought resistance assessment of winter wheat cultivars. 135-143
GRZEGORZ CZAJOWSKI, ANNA STRZEMBICKA, KATARZYNA KARSKA Wirulencja populacji Puccinia triticina sprawcy rdzy brunatnej pszenicy i pszenżyta w Polsce w latach 2008–2010. Virulence in population of Puccinia triticina,  the causal agent of wheat and triticale leaf rust in Poland in 2008–2010. 145-153
KINGA MYSZKA,BEATA KAMIŃSKA, ANNA FRAŚ, MAGDALENA PLOCH, DANUTA BOROS Metoda Dumasa alternatywną metodą oznaczania białka w produktach roślinnych — badania porównawcze z metodą Kjeldahla. Dumas method as an alternative approach for determining protein contents of plant products — comparative study with Kjeldahl method. 155-161
SYLWIA KACZMAREK, KINGA MATYSIAK, PRZEMYSŁAW KARDASZ Porównanie efektu stosowania mieszaniny tritosulfuronu z dikambą w pszenicy, jęczmieniu i owsie uprawianych w siewach czystych oraz mieszankach dwugatunkowych. Comparison of the tritosulfuron + dicamba application effect in wheat, barley and oat cultivated in monocrops and in two-species mixture. 163-172
BOGUSŁAW ŁAPIŃSKI, JACEK MATUSIAK Ocena nowych materiałów do hodowli heterozyjnej heksaploidalnego pszenżyta ozimego z żytnią cytoplazmą typu Pampa. Assessment of new materials for hybrid breeding of winter triticale with rye cytoplasm of the Pampa type. 173-182
ALEKSANDRA PONITKA, AURELIA ŚLUSARKIEWICZ-JARZINA Otrzymywanie spontanicznych i indukowanych linii podwojonych haploidów pszenżyta ozimego z wykorzystaniem kultur pylnikowych. Production of spontaneous and induced doubled-haploid lines of winter triticale obtained through anther culture. 183-191
WIESŁAW MĄDRY, MARZENA IWAŃSKA Przydatność metod oraz miar statystycznych do oceny stabilności i adaptacji odmian: przegląd literatury. Usefulness of statistical methods and measures for evaluating cultivar stability and adaptation: an overview of research. 193-218
HENRYK J. CZEMBOR, JERZY H. CZEMBOR, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA, OLGA DOMERADZKA Odporność na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2010. Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) in barley cultivars included to registration trials in Poland in 2010. 219-228
IRENA KOLASIŃSKA, WALDEMAR BRUKWIŃSKI, JACEK JAGODZIŃSKI, MICHAŁ MATERKA Zdolność kombinacyjna wybranych form rodzicielskich żyta. Combining ability of parental genotypes of winter rye. 229-239
IRENA KOLASIŃSKA Identyfikacja genotypów przywracających płodność mieszańców z cytoplazmą Pampa wśród linii wsobnych żyta o różnym pochodzeniu. Identification of male fertility restorers for the Pampa cytoplasm among inbred lines of rye with different origins. 241-249
KRZYSZTOF UKALSKI, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI Wielocechowa analiza wyników doświadczeń wstępnych z żytem ozimym. Multivariate analysis of data from preliminary trials with winter rye. 251-262
JOANNA UKALSKA,TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, KRZYSZTOF UKALSKI Porównanie parametrycznych i nieparametrycznych miar stabilności na podstawie wyników doświadczeń wstępnych z żytem ozimym. Comparison of parametric and non-parametric stability measures on the basis of data from preliminary trials with winter rye. 263-272
KINGA MATYSIAK, TOMASZ SEKUTOWSKI, SYLWIA KACZMAREK Aktywność etefonu, trineksapaku etylu i chlorku chloromekwatu w zależności od sposobu ich aplikacji w odmianach żyta ozimego. Activity of etephon, trinexapac ethyl and chlorocholine chloride depending on application method in cultivars of winter rye. 273-283
HUBERT WALIGÓRA, ANNA WEBER, WITOLD SKRZYPCZAK, ROBERT IDZIAK Wartość gospodarcza nowych mieszańców kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. Saccharata Koern.). Economic value of new hybrids of the sweet maize (Zea mays ssp. Saccharata Koern.). 285-292
HUBERT WALIGÓRA, ANNA WEBER, WITOLD SKRZYPCZAK, ROBERT IDZIAK Reakcja nowych odmian kukurydzy cukrowej na stosowanie mieszaniny substancji czynnych mezotrion + S-metolachlor zawartych w herbicydzie Camix. Reaction of new varieties of sugar maize on the activity of the mixture mesotrione + S-metolachlor. 293-299
ZYGMUNT KACZMAREK, ELŻBIETA ADAMSKA, LAURENCJA SZAŁA, TERESA CEGIELSKA-TARAS Stabilność zdolności kombinacyjnej nienasyconych kwasów tłuszczowych u linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego. Stability of combining ability for unsaturated fatty acids content in DH lines of winter oilseed rape. 301-308

strona 1 z 2   12» »»