IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [100,11 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
BARBARA WIEWIÓRA Wpływ zdrowotności materiału siewnego jęczmienia jarego na występowanie chorób na roślinach oraz wartość siewną zebranego ziarna. The influence of health of sowing material on seed borne diseases and sowing quality of the harvested seeds of spring barley. 3-16
ELŻBIETA MAŁUSZYŃSKA Skład botaniczny nasion roślin towarzyszących w materiale po zbiorze z ekologicznych plantacji nasiennych zbóż jarych. The botanical composition of contaminant seeds in raw yield from organic seed crops of spring cereals. 17-28
KRZYSZTOF KLIMONT, ZOFIA BULIŃSKA-RADOMSKA Sukcesja roślin na terenach poeksploatacyjnych kopalni siarki „Jeziórko”. Plant succession on post-mining area of the „Jeziórko” sulphur mine. 29-38
MONIKA ŻUREK, PIOTR OCHODZKI, BARBARA WIEWIÓRA Ocena zawartości ergowaliny w trawach runi wybranych trwałych użytków zielonych na terenie województwa mazowieckiego. Evaluation of ergovaline content in swards of permanent grasslands in the Mazovia region. 39-48
TERESA PASTUSZEWSKA, GRZEGORZ GRYŃ, MAŁGORZATA LISOWSKA, AGNIESZKA WĘGIEREK Patogeniczność izolatów Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus względem bakłażana (Solanum melongena) i ziemniaka (Solanum tuberosum). Pathogenicity of the Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus isolates to eggplant (Solanum melongena) and potato (Solanum tuberosum). 49-56
LESZEK DOMAŃSKI, BOGDAN FLIS, HENRYKA JAKUCZUN, EWA ZIMNOCH-GUZOWSKA Zmienność cech technologicznych i morfologicznych bulw ziemniaka w potomstwie uzyskanym z krzyżowań interploidalnych 4x−2x. Variation of processing quality and tuber morphology traits in potato progenies derived from interploid matings 4x-2x. 57-70
JACEK CHOTKOWSKI Możliwości zmniejszenia kosztów produkcji nasiennej ziemniaka. Potential for reducing seed potato production costs. 71-80
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA Porównanie opłacalności produkcji ziemniaka w zależności od sposobów odchwaszczania. Comparison of profitability of potato production in dependence on weed control methods. 81-87
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA, BOGUMIŁA ZADROŻNIAK Wpływ wybranych insektycydów na zawartość białka ogólnego i właściwego w bulwach kilku odmian ziemniaka. The effects of some insecticides on total protein and true protein in potato tubers of some cultivars. 87-94
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA Wpływ wybranych insektycydów na plonowanie ziemniaka. Effect of some insecticides on potato yield and yield characteristics. 95-102
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA, IWONA MYSTKOWSKA Występowanie wad bulw ziemniaka w warunkach stosowania insektycydów nowej generacji. Occurrence of defects of potato tubers in conditions of application of new generation insecticides. 103-110
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA Wpływ herbicydów na zawartość suchej masy, białka i skrobi w bulwach ziemniaka. The influence of herbicides on content of dry matter, protein and starch in potato tubers. 111-120
JOLANTA KOWALSKA, DARIUSZ DROŻDŻYŃSKI Występowanie owadów pożytecznych po zastosowaniu spinosadu w ochronie ekologicznych upraw ziemniaka. The occurrence of beneficial insects after spinosad application in control of ecological potato crops. 121-128
ANNA PŁAZA Międzyplony ścierniskowe alternatywną formą nawożenia w integrowanej uprawie ziemniaka. Stubble catch crops as an alternative form of fertilization in the integrated cultivation of potato. 129-136
ANNA PŁAZA, FELIKS CEGLAREK, MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA, MAŁGORZATA PRÓCHNICKA Rola wsiewek międzyplonowych w nawożeniu ziemniaka jadalnego odmiany Syrena. The role of undersown crops in fertilization of table potato cultivar Syrena. 137-144
ANNA PŁAZA, JAROSŁAW SOSZYŃSKI Wpływ wsiewek międzyplonowych na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka odmiany Syrena. The influence of undersown crops on the consumption features of tubers of potato cv. Syrena. 145-152
ANNA PŁAZA Wpływ nawożenia wsiewkami międzyplonowymi na opłacalność uprawy ziemniaka jadalnego. The influence of fertilization with undersown crops on profitability of table potato cultivation. 153-158
ANNA PŁAZA, FELIKS CEGLAREK, BARBARA GĄSIOROWSKA, MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA, MAŁGORZATA PRÓCHNICKA Skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Fianna nawożonego międzyplonami i słomą. Chemical composition of tubers of potato cultivar Fianna fertilized with intercrops and straw. 159-166
WANDA WADAS, TERESA ŁĘCZYCKA Efektywność stosowania wieloskładnikowych nawozów kompleksowych w uprawie bardzo wczesnych odmian ziemniaka. The efficiency of application of complex multi-nutrient fertilizers in cultivation of very early potato cultivars. 167-176
TOMASZ JAKUBOWSKI Wpływ napromieniowania mikrofalami sadzeniaków ziemniaka na plonowanie roślin. The effect of microwave irradiation of seed tubers on potato plant yield. 177-184
JANUSZ URBANOWICZ Fitotoksyczna reakcja pięciu odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny.Część I. Wpływ na plon bulw i jego strukturę. Phytotoxic reaction of five potato cultivars to metribuzin applied postemergence.Part I. The influence on tuber yield and its structure. 185-196
JANUSZ URBANOWICZ Fitotoksyczna reakcja pięciu odmian ziemniaka na powschodowe stosowanie metrybuzyny.Część II. Wpływ na wybrane cechy jakości bulw. Phytotoxic reaction of five potato cultivars to metribuzin applied postemergence.Part II. The influence on selected quality featares of tubers. 197-206
JAROSŁAW PRZETAKIEWICZ Odporność polskich odmian ziemniaka na występujące w kraju wirulentne patotypy 2(Ch1) i 3(M1) grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per. Resistance of Polish cultivars of potato to virulent pathotypes of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per.: 2(Ch1) and 3(M1). 207-214
ZBIGNIEW CZERKO Wpływ wybranych czynników na intensywność kiełkowania ziemniaków podczas przechowywania. The effects of some factors upon the rate of potato tuber sprouting during storage. 215-224
ZBIGNIEW CZERKO Możliwość wykorzystania warunków atmosferycznych do wentylacji naturalnej w przechowalniach ziemniaków. The possibility of using the atmosphere conditions for natural ventilation  in potato storage houses. 225-236

strona 1 z 2   12» »»