IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

spis treści [61,68 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
ANDRZEJ ANIOŁ Wpływ biotechnologii i procesów globalizacji w gospodarce na hodowlę roślin i wspierające ten sektor badania naukowe. The impact of biotechnology and globalization processes on plant breeding and its R&D component. 3-13
JACEK WAGA Charakterystyka oraz dziedziczenie białek gliadynowych pszenicy ozimej pochodzącej z Nepalu. Characteristics and inheritance of gliadin proteins in winter wheat genotype coming from Nepal. 15-29
ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA Wykorzystanie markerów molekularnych do wprowadzania genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia recondita f. sp. tritici) i mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) do pszenicy ozimej*. The use of molecular markers for introduction of leaf rust (Puccinia recondita f. sp. tritici) and powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) resistance genes in winter wheat (Triticum aestivum). 31-54
PIOTR KRASKA Jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w monokulturze w zależności od konserwujących wariantów uprawy roli oraz międzyplonów. Grain quality of spring wheat cultivated in monoculture depending on the conservation tillage variants and catch crops. 55-71
ALEKSANDRA GŁOWACKA Plonowanie i struktura plonu pszenicy jarej w zależnościod różnych metod uprawy i pielęgnacji. Yielding and yield structure of spring wheat in dependence on different systems of cultivation and tending. 73-80
HENRYK J. CZEMBOR, JERZY H. CZEMBOR, ALEKSANDRA PIETRUSIŃSKA , OLGA DOMERADZKA Odporność odmian jęczmienia na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) włączonych do badań rejestrowych w Polsce w latach 2007–2009*. Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) of barley cultivars included in the registration trials in Poland in the years 2007–2009. 81-96
JANUSZ KOZDÓJ, DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, SYLWIA OLESZCZUK Analiza potencjału plonotwórczego linii podwojonych haploidów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) otrzymanych na drodze androgenezy. Analysis of the potential for yield formation in doubled haploids of spring barley (Hordeum vulgare L.) obtained via androgenesis. 97-116
MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA, EDWARD WRÓBEL Nawożenie azotem a plon i jakość roślin kukurydzy z przeznaczeniem na zakiszenie. Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of whole maize plants for silage. 117-132
CEZARY TRAWCZYŃSKI Wykorzystanie azotu z nawozów przez odmiany ziemniaka o zróżnicowanych wymaganiach w stosunku do tego składnika. Nitrogen utilization from fertilizers by potato cultivars with differentiated requirements in relation to this component. 133-140
MICHAŁ KOSTIW, BARBARA ROBAK Presja wirusów Y, M, S i liściozwoju ziemniaka w latach 2006–2008 w Boninie. Infection pressure of PVY, PVM, PVS and PLRV in the period 2006–2008 in Bonin. 141-151
EDWARD BERNAT, JERZY OSOWSKI Zastosowanie systemu decyzyjnego NegFry do zwalczania zarazy ziemniaka. The use of decision support system NegFry to late blight control. 153-162
WŁODZIMIERZ MAJTKOWSKI, PIOTR MIROSŁAW SZULC, JERZY GACA, JAN MIKOŁAJCZAK Ocena wykorzystania Silphium perfoliatum L. w fitoremediacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Assessment of the use of Silphium perfoliatum L. in phytoremediation of sites contaminated with heavy metals. 163-169
MONIKA ŻUREK, BARBARA WIEWIÓRA, GRZEGORZ ŻUREK Występowanie grzybów endofitycznych na trwałych użytkach zielonych województwa mazowieckiego. The occurrence of endophyte fungi on permanent grasslands in Mazovia region. 171-181
BARBARA WIEWIÓRA, GRZEGORZ ŻUREK, MONIKA ŻUREK Ocena zasiedlenia przez grzyby endofityczne nasion wybranych mieszanek traw pastewnych dostępnych na rynku krajowym. Endophyte infestation of grass seeds in selected fodder mixtures available on the domestic market. 183-191
MARIAN FLIS Zmienność wielkości szkód wyrządzanych przez dziki w zróżnicowanych strukturach agrocenoz. Differentiation of damages caused by wild boars under different agrocenose structures. 193-204