IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [20,97 kB] - 255

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
KRYSTYNA RYKACZEWSKA Rola agronomii w rozwoju rolnictwa wielofunkcyjnego — w świetle X Kongresu Europejskiego Towarzystwa Agronomicznego. The role of agronomy in development of multi-functional agriculture — in the light of X Congress of the European Society for Agronomy. 3-11
WIESŁAW PILARCZYK, EWA BAKINOWSKA, JAN BOCIANOWSKI, BOGNA ZAWIEJA Optymalizacja wstępnych doświadczeń hodowlanych z jęczmieniem jarym. Optimization of preliminary plant breeding trials with spring barley. 13-26
BOGNA ZAWIEJA, EWA BAKINOWSKA, WIESŁAW PILARCZYK Porównanie zgodności trzech metod wyboru najlepszych genotypów w hodowlanych doświadczeniach jednopowtórzeniowych. The comparison of three methods of selection of best genotypes in unreplicated plant breeding trials. 27-35
JAN BOCIANOWSKI, WALDEMAR BRUKWIŃSKI Analiza jednopowtórzeniowego doświadczenia hodowlanego z mieszańcami żyta (Secale cereale L.). Analysis of an unreplicated breeding experiment with rye (Secale cereale L.) hybrids. 37-45
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA, BOGUMIŁA ZADROŻNIAK Wpływ adiuwantów na plonowanie i ograniczenie zachwaszczenia na plantacji ziemniaka. An effect of adjuvants on potato yielding and limiting weed infestation in potato stands. 47-57
MAREK GUGAŁA, KRYSTYNA ZARZECKA Zachwaszczenie i plonowanie ziemniaka w zależności od sposobów pielęgnacji. The weed infestation and yielding of potato depending on the method of weed control. 59-65
KRYSTYNA ZARZECKA, ALICJA BARANOWSKA, MAREK GUGAŁA Efektywność odchwaszczania ziemniaka w warunkach tradycyjnego i uproszczonego systemu uprawy roli. The effectiveness of weed control in potato crops under conditions of traditional and simplified soil tillage systems. 67-76
KRYSTYNA ZARZECKA, MAREK GUGAŁA, ALICJA BARANOWSKA Zawartość i pobranie azotu, fosforu i potasu przez chwasty w uprawie ziemniaka w warunkach zróżnicowanych zabiegów agrotechnicznych. Content and uptake of nitrogen, phosphorus and potassium by weeds in potato cultivation at different agrotechnical treatments. 77-84
ZBIGNIEW CZERKO Wyznaczenie optymalnych terminów rozpoczęcia i zakończenia sezonu przechowalniczego ziemniaków na obszarze Polski. The determination of optimal start and end dates of potato storage season on the area of Poland. 85-99
MARIA PYTLARZ-KOZICKA Porównanie produkcji nasiennej ziemniaka w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Comparison of potato seed production in ecological versus conventional cultivation system. 101-108
JERZY OSOWSKI Tempo szerzenia zarazy ziemniaka (Phytophthora infestans) odmian w latach 2005–2007 zależnie od warunków klimatycznych i odporności. The rate of potato late blight development (Phytophthora infestans) in 2005–2007 depending on weather conditions and cultivar resistance. 109-118