IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [62,36 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
WIESŁAW PILARCZYK, ANNA FRAŚ Próba określenia reprezentatywnego zbioru miejscowości w serii doświadczeń odmianowych z pszenicą.  Część II. Wyniki czteroletnie. Determining a representative subset of locations in a series of wheat trials.Part II. Four-year results 3-12
SYLWIA KACZMAREK, ROMAN KIERZEK, DARIUSZ GRUCHOT Reakcja pszenicy ozimej na stosowanie obniżonych dawek mieszaniny fluroksypyru i 2,4D. Winter wheat response to application of reduced doses of fluroxypyr + 2,4 D. 13-20
JERZY DRZEWIECKI, ADAM MRÓWCZYŃSKI Weryfikacja elektroforetyczna tożsamości roślin nietypowych pszenżyta ozimego z poletek kontroli następczej w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie. An electrophoretical technique to verify off-type plants of winter triticale during a post-control at the Experimental Station of Cultivars Testing in Zybiszów. 21-39
TOMASZ GÓRAL Odporność odmian pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów powodowaną przez grzyb Fusarium culmorum. Resistance of winter triticale cultivars to Fusarium head blight caused by Fusarium culmorum. 41-50
KRYSTYNA KOLASIŃSKA, ELŻBIETA MAŁUSZYŃSKA Czystość ziarna zbóż jarych w ekologicznej produkcji nasiennej. Seeds purity of spring cereals in organic seed production. 51-63
JANUSZ KOZDÓJ, DARIUSZ MAŃKOWSKI, HENRYK J. CZEMBOR Analiza plonu jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) porażonego mączniakiem prawdziwym (Blumeria graminis f. sp. hordei). Komunikat. The analysis of grain yield of spring barley (Hordeum vulgare L.) infected by powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei). Short communication. 65-74
MAGDALENA POL-SZYSZKO, PIOTR MASOJČ, IZABELA DONIEC, AGNIESZKA WENDA Ocena aktywności .-amylazy w ziarnie odmian kukurydzy zwyczajnej (Zea mays L.) w aspekcie ich wykorzystania do produkcji bioetanolu. Analysis of .-amylase activity in grain of maize (Zea mays L.) cultivars in respect of their application to bioethanol production. 75-81
DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, ZBIGNIEW LAUDAŃSKI, Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce.Część IV. Ocena postępu odmianowego pod względem odporności na patogeny. Biological progress in breeding, seed technology and production of potato in Poland. Part IV. Assessment of cultivar quality progress in respect of resistance to pathogens. 83-93
DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, ZBIGNIEW LAUDAŃSKI Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce. Część V. Ocena postępu technologicznego w produkcji polowej ziemniaka w latach 1986–2003. Biological progress in breeding, seed technology and production of potato in Poland. Part V. Estimation of technological progress in potato field production within the years 1986–2003. 95-119
DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, ZBIGNIEW LAUDAŃSKI Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce. Część VI. Ocena postępu biologicznego na podstawie doświadczeń odmianowych i badań ankietowych. Biological progress in breeding, seed technology and production of potato in Poland.Part VI. Assessment of biological progress on the basis of experiments and survey data. 121-136
ANNA PŁAZA, FELIKS CEGLAREK, MILENA ANNA KRÓLIKOWSKA, MAŁGORZATA PRÓCHNICKA Nawożenie ziemniaka jadalnego biomasą międzyplonów w warunkach środkowowschodniej Polski. Table potato fertilization by biomass of intercrops in conditions of East-Central Poland. 137-143
ANNA PŁAZA Znaczenie nawozów zielonych w uprawie ziemniaka jadalnego. The importance of green fertilizers in table potatoes cultivation. 145-152
KRYSTYNA ZARZYŃSKA Porównanie potencjału rozwojowego polskich i zagranicznych odmian ziemniaka badanych w latach 2005–2008. Comparison of the development potential of Polish and foreign potato cultivars tested in 2005–2008. 153-158
ZBIGNIEW CZERKO Wpływ odmiany i temperatury przechowywania ziemniaków na wielkość strat masy bulw. The influence of potato cultivar and storage temperature on the amount of losses in tuber mass. 159-168
JAROSŁAW PRZETAKIEWICZ Propozycja zmian w polskiej skali oceny odporności odmian ziemniaka na raka ziemniaka zgodnie z Protokołem Diagnostycznym EPPO PM 7/28. Suggestions for changes in the Polish scale used to evaluate the resistance of potato cultivars to potato wart disease according to the EPPO Diagnostic Protocol PM 7/28. 169-177
MARIAN FLIS Wielkość szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolniczych w obwodzie łowieckim polnym w latach 1999–2000 i 2008–2009. The amount of damages caused by wild boars to cultivating crops in the field hunting area in the years 1999–2000 and 2008–2009. 179-187
DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, ZBIGNIEW LAUDAŃSKI, DANUTA MARTYNIAK, MAŁGORZATA FLASZKA Struktura wielocechowej zmienności odmianowej wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.). The structure of multivariable cultivar variation of Poa pratensis L. 189-200