IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [85,78 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
KAROLINA KRYSTKOWIAK, TADEUSZ ADAMSKI, MARIA SURMA, ZYGMUNT KACZMAREK, ANETTA KUCZYŃSKA Ocena zróżnicowania odmian pszenicy pod względem cech użytkowych z wykorzystaniem jedno- i wielowymiarowych metod statystycznych. Variation of wheat cultivars with regard to agronomic traits estimated by uni- and multivariate analysis. 11-19
JOANNA UKALSKA, KRZYSZTOF UKALSKI, TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI Wielowymiarowe wydzielanie fenotypowo podobnych grup obiektów w kolekcji roboczej pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.). Multivariate distinguishing of phenotypically similar groups of genotypes in a winter wheat (Triticum aestivum L.) working germplasm collection. 21-30
MARZENA IWAŃSKA, WIESŁAW MĄDRY, ANNA RAJFURA, TADEUSZ DRZAZGA Porównanie syntetycznych wskaźników stopnia szerokiej adaptacji odmian na przykładzie serii doświadczeń przedrejestrowych z pszenicą ozimą. Comparison of some indices for evaluating wide adaptation degree of cultivars on the basis of data from preregistration trials with winter wheat. 31-45
TADEUSZ ŚMIAŁOWSKI, MARIA STACHOWICZ, Wielowymiarowa ocena zmienności cech jakości technologicznej ziarna rodów i odmian pszenicy ozimej badanych w doświadczeniach przedrejestrowych. Multivariate analysis of the variability of traits determining technological quality of grains in strains and varieties of winter wheat assessed in pre-registration trials. 47-58
RYSZARD WEBER, DARIUSZ ZALEWSKI, JAN KACZMAREK Analiza zmienności masy tysiąca ziaren odmian pszenicy ozimej w seriach doświadczeń PDO na Dolnym Śląsku. Variability analysis of thousand-grain weight of winter wheat varieties on the postregistration experiments (PDO) in Lower Silesia. 59-70
TADEUSZ DRZAZGA, JAKUB PADEREWSKI, WIESŁAW MĄDRY, PAWEŁ KRAJEWSKI Ocena rodzajów reakcji plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO na przestrzennie zmienne warunki przyrodnicze w kraju. The estimation of winter wheat field response to variable environmental conditions in post-registration cultivar trials. 71-82
GRAŻYNA PODOLSKA Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych. The response of winter wheat cultivars to nitrogen fertilization in plot experiments. 83-91
MONIKA LANGNER, BOLESŁAW P. SALMANOWICZ Identyfikacja puroindolinowych alleli w krajowych odmianach pszenicy przy zastosowaniu markerów molekularnych. Identification of puroindoline alleles in Polish wheat cultivars by molecular markers. 93-101
JACEK WAGA, MARIA STACHOWICZ, KATARZYNA KARSKA, Polimorfizm białek gliadynowych i gluteninowych a zmienność cech technologicznych u mieszańców orkiszu i pszenicy zwyczajnej. Polymorphism of gliadins and HMW glutenins and variability in quality traits in hybrid genotypes of spelt and common wheat. 103-116
FELICYTA WALCZAK, ANNA TRATWAL, KAMILA ROSIAK Wpływ zasiewów mieszanych i czystych pszenicy ozimej na występowanie mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) i szkodników zbóż oraz plonowanie. The influence of winter wheat cultivation in mixtures and pure stands on plant yielding and the occurrence of powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) and cereal pests. 117-124
KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA SULEWSKA Reakcja pszenicy ozimej Triticum durum Desf. odmiany Komnata na gęstość siewu i nawożenie azotem. The response of winter wheat Triticum durum Desf. cv Komnata to different sowing density and nitrogen fertilization. 125-134
TOMASZ SEKUTOWSKI Ocena wybranych cech jakościowych ziarna pszenicy ozimej w zależności od terminu stosowania herbicydu i formy aplikacji azotu. Characteristics of selected quality parameters of winter wheat grain depending on the time and method of plant treatment with a herbicide and nitrogen fertilizer. 135-146
RENATA KIELOCH, KRZYSZTOF DOMARADZKI Wpływ gęstości siewu pszenicy ozimej odmian Kobra i Tonacja na skuteczność działania herbicydów. The influence of sowing rates of winter wheat on herbicides efficacy in cultivars Kobra and Tonacja. 147-155
WANDA KOCIUBA, ANETA KRAMEK Wartość mieszańców pszenżyta ozimego z pszenicą pod względem cech plonotwórczych oraz zawartości białka w ziarnie. The value of hybrids of winter triticale with wheat in relation to the yielding traits and protein content in grain. 157-163
PAWEŁ DOPIERAŁA, LESZEK KORDAS Znaczenie interakcji genotypowo-środowiskowej na plonowanie i cechy składowe plonu u wybranych gatunków zbóż ozimych. The effects of genotype-environment interaction on the yield and its structure in some winter cereals. 165-173
ANNA WOŹNIAK-STRZEMBICKA, GRZEGORZ CZAJOWSKI, Wirulencja populacji Puccinia triticina w Polsce w latach 2002–2007. The virulence of Puccinia triticina population in Poland in 2002–2007. 175-183
HENRYK CICHY, ZYGMUNT KACZMAREK, ELŻBIETA ADAMSKA, Ocena przydatności pszenżyta jarego do jesiennych zasiewów. Estimation of usefulness of spring triticale for autumn sowing. 185-192
MARIA CHRZĄSTEK, KATARZYNA KRUK, SYLWIA OKOŃ, EDYTA PACZOS-GRZĘDA, EMILIA WÓJTOWICZ Ocena mieszańców BC1 (Avena sativa L. × Avena maroccana Gdgr.) × Avena sativa L. pod względem stabilności cytogenetycznej i wybranych cech ilościowych. Estimation of BC1 hybrids (Avena sativa L. × Avena maroccana Gdgr.) × Avena sativa L. regarding cytogenetic stability and some quantitative traits. 193-203
ALICJA SUŁEK Reakcja nowych odmian owsa na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych. The response of new oat cultivars to nitrogen fertilization in greenhouse experiments. 205-210
ZYGMUNT KACZMAREK, LAURENCJA SZAŁA, ELŻBIETA ADAMSKA, TERESA CEGIELSKA-TARAS Statystyczna i genetyczna ocena linii DH rzepaku ozimego na podstawie wyników doświadczenia jednopowtórzeniowego z wzorcami. Statistical and genetic evaluation of winter oilseed rape DH lines based on the results of an unreplicated experiment with standards. 211-219
BŁAŻEJ HERNACKI, IWONA BARTKOWIAK-BRODA, ALEKSANDRA PIOTROWSKA, TERESA CEGIELSKA-TARAS Rozważania nad mapowaniem genetycznym QTL odpowiedzialnym za cechę żółtonasienności rzepaku ozimego (Brassica napus L.). A consideration on genetic mapping of QTL responsible for the yellow-seedness in winter rapeseed (Brassica napus L.). 221-229
JANUSZ ROGACKI, ZOFIA BULIŃSKA-RADOMSKA, JAKUB DZIENKIEWICZ, JÓZEF ADAMCZYK, HENRYK CYGERT Zróżnicowanie genetyczne linii wsobnych kukurydzy a plonowanie odmian mieszańcowych. Genetic distance among inbred lines of maize and its association with hybrid performance. 231-243
HUBERT WALIGÓRA, WITOLD SKRZYPCZAK Plonowanie odmian kukurydzy cukrowej typu sh2. Yielding of sh2 sugar maize varieties. 245-250
KAMILLA KUŻDOWICZ Poszukiwanie odporności na choroby w miejscowych populacjach buraka. Search for resistance to diseases among local populations of beet. 251-257
DARIUSZ R. MAŃKOWSKI, ZBIGNIEW LAUDAŃSKI Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce Część III. Ocena ilościowego postępu odmianowego w nasiennictwie oraz w produkcji polowej ziemniaka. Biological progress in breeding, seed technology and production of potato in Poland Part III. Estimation of potato cultivars yield potential progress in seed production and farm cultivation. 259-275

strona 1 z 2   12» »»