IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [65,23 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Maria Rakowska Wspomnienie. Dr inż. Wiesława Szkiłłądź-Porowska 3-4
Ewa Bakinowska, Jan Bocianowski, Anna Budka, Wiesław Pilarczyk, Bogna Zawieja, Katarzyna Ambroży Estymacja wariancji błędu w hodowlanych doświadczeniach jednopowtórzeniowych z replikowanymi obiektami wzorcowymi. Estimation of error variance in unreplicated plant breeding trials with replicated standard treatments. 5-14
Józef Starczewski, Magda Toczyska, Grażyna Wielogórska, Elżbieta Turska Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego i jego wpływ na plonowanie zbóż w województwie mazowieckim. Production of certified seed material and its impact on cereal yielding in the Mazovia Province. 15-28
Barbara Wiewióra, Dariusz Mańkowski, Zofia Bulińska-Radomska Zdrowotność ziarna zbóż pochodzącego z ekologicznej produkcji nasiennej. Health of cereals seed originated from ecological seed production. 29-40
Barbara Wiewióra Wpływ naturalnych zapraw na zdrowotność ziarna zbóż pochodzącego z ekologicznych plantacji nasiennych. Effect of natural methods of treatments on seed health in cereals originated from ecological seed plantations. 41-52
Krystyna Kolasińska Wartość siewna i reakcja ziarniaków zbóż jarych wyprodukowanych na ekologicznych plantacjach nasiennych na stres suszy symulowanej glikolem polietylenowym. Seed sowing value and reaction of spring cereals produced in organic seed crops to drought stress induced by polyethylene glycol. 53-66
Wioletta Dynkowska, Danuta Boros Czynniki warunkujące przydatność ziarna różnych zbóż do produkcji energii odnawialnej — przegląd literatury. Factors determining the utilization of various cereal grains for production of renewable energy — a review. 67-82
Tadeusz Oleksiak Plony pszenicy ozimej w zależności od jakości stosowanego materiału siewnego. Winter wheat yields depending on the quality of applied sowing material. 83-94
Tomasz Warzecha Podatność wybranych odmian pszenicy i pszenżyta z hodowli DANKO na fuzaryjną zgorzel siewek powodowaną przez Fusarium culmorum. Susceptibility of selected winter wheat and triticale cultivars from DANKO Plant Breeders Ltd. to Fusarium seedling blight caused by Fusarium culmorum. 95-106
Anna Ćwiklińska, Zbigniew Broda, Danuta Kurasiak-Popowska Biologia kwitnienia różnych gatunków z rodzaju Secale L. Komunikat. Differentiation of flowering biology among species of rye in the genus Secale.  Short communication. 107-120
Małgorzata Gołębiewska, Edward Wróbel Wpływ nawożenia azotem na plonowanie kukurydzy. The effect of nitrogen fertilization on yielding of maize. 121-136
Tomasz Zbroszczyk, Władysław Nowak Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego. Część I. Plonowanie. Effect of the protection level and nitrogen fertilization on yielding and chemical composition of the grain of several varieties of fodder spring barley. Part I. Yielding. 137-144
Tomasz Zbroszczyk, Władyslaw Nowak Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego. Część II. Skład chemiczny. Effect of the protection level and nitrogen fertilization on yielding and chemical composition of the grain of several varieties of fodder spring barley. Part II. Chemical composition. 145-152
Dariusz R. Mańkowski Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce. Część I. Przegląd ilościowych metod oceny postępu hodowlanego. i odmianowego Biological progress in breeding, seed technology and production of potato in Poland. Part I. Review of quantitative methods applied to estimate of breeding and cultivar progress. 153-174
Dariusz R. Mańkowski, Zbigniew Laudański Postęp biologiczny w hodowli, nasiennictwie i produkcji ziemniaka w Polsce. Część II. Ocena ilościowego postępu hodowlanego i odmianowego na podstawie doświadczeń odmianowych z lat 1957–2003. Biological progress in breeding, seed technology and production of potato in Poland. Part II. Estimation of quantitative breeding and cultivar progress based on cultivar trials 1957–2003. 175-196
Anna Płaza Plon i struktura plonu bulw ziemniaka nawożonego międzyplonami i słomą. The yield and the structure of the yield of potato tubers fertilized with intercrops and straw. 197-206
Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska Oddziaływanie sposobów uprawy roli i pielęgnacji na jednostkową wydajność roślin ziemniaka. Affecting of soil tillage systems and weed control methods on the individual productivity of potato plants. 207-214
Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Paweł Artych Wpływ insektycydów na plon bulw ziemniaka i jego strukturę. The effects of insecticides on potato tuber yield and its structure. 215-224
Marek Gugała, Krystyna Zarzecka Ocena skuteczności herbicydów w uprawie ziemniaka. Evaluation the effectiveness of herbicides in potato cultivation. 225-234
Marek Gugała, Katarzyna Rymuza Wpływ metod agrotechnicznych i herbicydów na porażenie przez rizoktoniozę (Rhizoctonia solani) bulw ziemniaka odmiany Wiking. The effect of tillage systems and herbicides on infection of tubers of potato c.v. Wiking by black scurf (Rhizoctonia solani). 235-242
Jerzy Osowski Antraknoza (Colletotrichum coccodes) nowym zagrożeniem plantacji ziemniaka. Black dot (Colletotrichum coccodes) as a new threat to potato plantation. 243-252
Sylwester Sobkowiak, Hanna Zarzycka, Renata Lebecka, Ewa Zimnoch-Guzowska Reakcja wzorców w testach odporności ziemniaka na Phytophthora infestans. Reaction of potato standards to Phytophthora infestans in resistance tests. 253-268
Katarzyna Ambroży, Iwona Mejza Analiza danych z krzyżową i zagnieżdżoną strukturą poziomów czynników na przykładzie doświadczenia z łubinem. Data analysis with crossed and nested treatment structures based on example of experiment with lupine. 269-282
Włodzimierz Majtkowski, Jarosław Piłat, Piotr Mirosław Szulc Perspektywy uprawy i wykorzystania w Polsce rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum L.). Prospects of cultivation and utilization of Silphium perfoliatum L. in Poland. 283-292
Romuald Doliński Wpływ działania gorącej wody, chemicznej skaryfikacji i czasu przechowywania na kiełkowanie nasion ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Influence of treatment with hot water, chemical scarification and storage time on germination of Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita (L.) Rusby) seeds. 293-304

strona 1 z 2   12» »»