IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [98,61 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Maria Surma, Tadeusz Adamski , Zygmunt Kaczmarek, Paweł Krajewski Genetyka ilościowa — przegląd przez stulecie. Quantitative genetics —review through the century. 5-20
Katarzyna Ambroży, Ewa Bakinowska, Jan Bocianowski, Anna Budka, Wiesław Pilarczyk, Bogna Zawieja Statystyczne wspomaganie decyzji selekcyjnych na wczesnych etapach hodowli zbóż. Część I. Metody oceny efektów obiektowych Statistical support of selection decisions at early stage of cereal breeding. Part I. Methods of estimation of treatment effects 21-28
Katarzyna Ambroży, Ewa Bakinowska, Jan Bocianowski, Anna Budka, Wiesław Pilarczyk, Bogna Zawieja Statystyczne wspomaganie decyzji selekcyjnych na wczesnych etapach hodowli zbóż. Część II. Empiryczne porównanie metod oceny efektów obiektowych. Statistical support of selection decisions at early stage of cereal breeding. Part II. Empirical comparison of treatment effects estimation methods. 29-40
Paulo Canas Rodrigues, Stanisław Mejza, Joao Tiago Mexia Badanie struktury interakcji genotypowo-środowiskowej — przegląd metod. Structuring genotype × environment interaction — an overview. 41-58
Jerzy Nawracała, Tadeusz Łuczkiewicz, Stanisław Dyba Analiza uwarunkowań genetycznych cech struktury plonu u mieszańców pokolenia F1 i F2 otrzymanych z krzyżowań diallelicznychn pszenicy ozimej. Analysis of genetic determination of yield components traits in F1 and F2 generations of winter wheat diallel crosses. 59-66
Marzena Iwańska, Wiesław Mądry, Anna Rajfura Zastosowanie miar statystycznych do oceny stopnia szerokiej adaptacji odmian pszenicy ozimej na podstawie serii doświadczeń przedrejestrowych. Assessment of wide adaptation degree of winter wheat cultivars by some statistical measures using yield data from preregistration trials. 67-86
Jakub Paderewski, Wiesław Mądry, Wiesław Pilarczyk, Tadeusz Drzazga Retrospektywne badanie reakcji plonu odmian pszenicy ozimej na warunki środowiskowe w miejscowościach za pomocą łącznej analizy AMMI i skupień: ocena postępu genetycznego w plonowaniu. Retrospective study of yield response to environmental conditions in winter wheat cultivars using combined AMMI and cluster analysis to incomplete data: genetic progress for adaptability. 87-106
Hanna Szajsner Ocena efektu stymulacji laserowej nasion pszenicy w zależności od ich wilgotności. Estimation of laser stimulation effect on wheat seedlings depending on grain moisture. 107-116
Zbigniew Segit, Krystyna Szwed-Urbaś Zróżnicowanie genetyczne cech użytkowych pszenicy twardej. Genetic differentiation of some utility traits of spring durum wheat. 117-124
Romuald Doliński, Zbigniew Segit, Agnieszka Surmacz-Magdziak Ocena odporności na porastanie i spoczynek pożniwny ziarniaków pszenicy twardej. Evaluation of sprouting resistance and post-harvest grain dormancy of durum wheat. 125-134
Anna Rajfura, Wiesław Mądry Wydzielanie grup miejscowości na podstawie serii doświadczeń wielokrotnych ze zmiennym składem odmian w latach przy użyciu pakietu SEQRET. Część I. Teoretyczne podstawy analizy retrospektywnej. The clustering of locations based on multi-environment trials with different cultivars across years using the SEQRET package. Part I. Theoretical development of retrospective analysis. 135-144
Anna Rajfura, Wiesław Mądry, Tadeusz Drzazga, Marzena Iwańska Wydzielanie grup miejscowości na podstawie serii doświadczeń wielokrotnych ze zmiennym składem odmian w latach przy użyciu pakietu SEQRET. Część II. Przykład dla plonu ziarna z doświadczeń przedrejestrowych. z pszenicą ozimą The clustering of locations based on multi-environment trials with different cultivars across years using the SEQRET package. Part II. An example for grain yield from winter wheat pre-registration trials. 145-154
Henryk Cichy, Zygmunt Kaczmarek, Elżbieta Adamska Wpływ terminu i gęstości siewu na plon odmian pszenżyta jarego. The influence of sowing time and density on grain yield of spring triticale varieties. 155-160
Agnieszka Tomkowiak, Zbigniew Broda, Krzysztof Moliński Wybór modelu matematycznego dla zależności efektu heterozji mieszańców F1 od dystansu genetycznego form rodzicielskich żyta i pszenżyta. A choice of the mathematical model for the relationship between heterosis effect of F1 hybrids and genetic distance of rye and triticale parental lines. 161-176
Hanna Szajsner, Danuta Drozd, Józef Błażewicz Wpływ stymulacji laserowej nasion na kształtowanie cech morfologicznych siewek i wielkość siły diastatycznej form żyta i pszenżyta. Influence of grain stimulation by laser radiation on morphological characters of seedlings and diastatic power of rye and triticale. 177-188
Henryk Bujak, Stanisław Jedyński, Jan Kaczmarek Ocena stabilności plonowania odmian żyta ozimego na podstawie parametrycznych i nieparametrycznych metod. Evaluation of yield stability of rye cultivars on the basis of parametric and nonparametric methods. 189-202
Paweł Milczarski Identyfikacja QTL warunkujących długość liścia flagowego w dwóch populacjach mapujących żyta (Secale cereale L.) Identification of QTLs affecting the flag leaf length in two mapping populations of rye (Secale cereale L.) 203-210
Paweł Milczarski Identyfikacja QTL wybranych cech morfologicznych związanych z wyleganiem u żyta (Secale cereale L.) Identification of QTLs of morphological traits related to lodging of rye (Secale cereale L.) 211-216
Henryk Bujak, Stanisław Jedyński, Jan Kaczmarek Zastosowanie metody rang grup jednorodnych i współczynnika zmienności do badania stabilności plonowania odmian żyta. Application of the method of homogeneous group ranks and coefficients of variability to evaluation of yield stability of rye cultivars. 217-224
Amílcar Oliveira, Teresa Oliveira, Stanislaw Mejza Zastosowanie analizy regresji łącznej do badania stabilności genotypów w doświadczeniach wieloletnich. Joint Regression Analysis applied to genotype stability evaluation over years. 225-236
Artur Topolski Ocena wartości testerów w krzyżowaniach topcrossowych kukurydzy (Zea mays L.) Estimation of value of testers in topcrossing maize (Zea mays L.) 237-248
Alina Liersch, Wiesława Popławska, Maria Ogrodowczyk, Iwona Bartkowiak-Broda, Jan Bocianowski Charakterystyka fenotypowa samosiewów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) występujących w północnych regionach Polski. Phenotypic characteristics of winter oilseed rape volunteers (Brassica napus L.) occurring in northern regions of Poland. 249-260
Henryk Bujak, Stanisław Jedyński, Jan Kaczmarek, Andrzej Kotecki Ocena stabilności plonowania populacyjnych i mieszańcowych odmian rzepaku ozimego. Evaluation of yield stability of open-pollinated and hybrid cultivars of winter oilseed rape. 261-272
Tadeusz Łuczkiewicz, Jerzy Nawracała, Jan Bocianowski Analiza genetyczna cech ilościowych pokolenia F1 rzepaku jarego (Brassica napus L.) Genetic analysis of quantitative traits of F1 generation of spring rape (Brassica napus L.) 273-278
Jan Bocianowski, Henryk Brzeskwiniewicz, Tadeusz Łuczkiewicz Wpływ doboru testerów na ocenę efektów GCA linii wsobnych rzepaku jarego. Influence of testers selection on estimation of GCA effects in spring oilseed rape inbred lines. 279-286

strona 1 z 2   12» »»