IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [95,1 kB] - 249

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Tadeusz Śmiałowski Wspomnienie. Prof. dr hab. Stanisław Węgrzyn 5-8
Zygmunt Kaczmarek, Stanisław Czajka, Elżbieta Adamska Propozycja metody grupowania obiektów jedno- i wielocechowych z zastosowaniem odległości Mahalanobisa i analizy skupień. A proposed method for grouping uni- and multivariate treatments using Mahalanobis distance and cluster analysis. 9-18
Wiesław Pilarczyk , Anna Fraś Ocena precyzji doświadczeń rejestrowych zbóż w Polsce. Estimation of the exactness of cereal variety testing program in Poland. 19-28
Anita Dobek , Jan Bocianowski , Ewa Bakinowska, Wiesław Pilarczyk, Wojciech Mikulski, Jacek Kaczmarek Problemy związane z testowaniem linii i rodów zbóż na wczesnych etapach hodowli. Problems related to testing of cereal lines at early stages of plant breeding. 29-34
Krzysztof Ukalski, Joanna Ukalska, Tadeusz Śmiałowski, Wiesław Mądry Badanie zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji roboczej pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) za pomocą metod wielowymiarowych.Część I. Korelacje fenotypowe i genotypowe. An examination of diversity and interrelationships among traits in a winter wheat (Triticum aestivum L.) germplasm collection by multivariate methods.Part I. Phenotypic and genotypic correlations. 35-44
Joanna Ukalska, Krzysztof Ukalski, Tadeusz Śmiałowski, Wiesław Mądry Badanie zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji roboczej pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) za pomocą metod wielowymiarowych.Część II. Analiza składowych głównych na podstawie macierzy korelacji fenotypowych i genotypowych. An examination of diversity and interrelationships among traits in a winter wheat (Triticum aestivum L.) germplasm collection by multivariate methods.Part II. Principal component analysis using the phenotypic and genotypic correlation matrix. 45-58
Tadeusz Śmiałowski, Stanisław Węgrzyn, Maria Stachowicz Analiza zmienności i korelacji ważnych cech technologicznych rodów i odmian pszenicy ozimej. Variation and correlation analysis of important technological traits of winter wheat cultivars and strains. 59-66
Tadeusz Drzazga, Paweł Krajewski Wykorzystanie komponentów wariancyjnych plonu w seriach doświadczeń przedrejestrowych z pszenicą ozimą. Utilization of yield variance components in series of pre-registration winter wheat trials. 67-76
Władysław Kadłubiec, Rafał Kuriata, Jarosław Bojarczuk Ocena zmienności i współzależności cech rodów pszenicy ozimej twardej. Komunikat Estimation of variability and interrelationships among various traits in durum wheat lines. Short communication 77-84
Jerzy Drzewiecki, Natalia D. Tikhenko, Natalia V. Tsvetkova Współdziałanie genomów pszenicy Chinese Spring i linii wsobnych żyta w pszenżycie na przykładzie ekspresji genów kodujących prolaminy ziarniaków. Genomic interaction between Chinese Spring wheat and rye inbred lines on the basis of expression of genes encoding grain prolamins. 85-100
Wanda Kociuba, Aneta Kramek Wewnątrzodmianowa zmienność cech użytkowych polskich odmian pszenżyta ozimego. Intra-cultivar variability of useful traits of Polish winter triticale cultivars. 101-108
Dariusz Gozdowski, Wiesław Mądry Charakterystyka i empiryczne porównanie prostej oraz złożonej analizy ścieżek w ocenie determinacji plonu roślin przez ich cechy plonotwórcze. Część I. Prezentacja stosowanych metod. Characteristics and empirical comparison of simple and complex path analysis in grain yield determination by yield - related traits.Part I. Presentation of methods. 109-124
Dariusz Gozdowski, Wiesław Mądry, Zdzisław Wyszyński, Maria Kalinowska-Zdun Charakterystyka i empiryczne porównanie prostej oraz złożonej analizy ścieżek w ocenie determinacji plonu roślin przez ich cechy plonotwórcze.Część II. Przykład z jęczmieniem jarym. Characteristics and empirical comparison of simple and complex path analysis in grain yield determination by yield - related traits.Part II. Example on spring barley. 125-132
Tadeusz Adamski, Andrzej Bichoński, Zdzisław Biliński, Zbigniew Bystry, Piotr Jarosz, Dorota Jasińska, Zygmunt Kaczmarek, Karolina Krystkowiak, Anetta Kuczyńska, Wojciech Mikulski, Barbara Nowak, Wanda Orłowska-Job, Zdzisław Paszkiewicz, Michał Rębarz, Maria Surma, Anna Sybilska, Renata Trzeciak Interakcja genotypowo-środowiskowa rodów jęczmienia z różnych hodowli. The genotype-environment interaction for barley lines from different breeding stations. 133-140
Wojciech Rybiński, Katarzyna Pankiewicz, Jan Bocianowski, Michał Rębarz Analiza wybranych cech na poziomie fenotypowym i molekularnym u dwu- i wielorzędowych linii podwojonych haploidów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) Analysis of some traits on phenotypic and molecular level for two- and multi-rowed doubled haploids of spring barley (Hordeum vulgare L.) 141-156
Henryk Bujak, Jarosław Nadziak Wpływ różnych substancji aktywnych fungicydów na plonowanie odmian jęczmienia jarego o zróżnicowanej genetycznej odporności na mączniaka prawdziwego. The effects of different active substances in fungicides on yielding of spring barley cultivars expressing diversified genetic base of resistance to powdery mildew. 157-166
Maria Moś, Tomasz Wójtowicz, Andrzej Zieliński, Magdalena Simlat, Andrzej Binek Czynniki modyfikujące kiełkowanie i wigor siewek nagoziarnistych i oplewionych odmian owsa. Factors modifying germination of seeds and vigour of seedlings in naked and hulled oat cultivars. 167-176
Elżbieta Adamska, Zygmunt Kaczmarek, Laurencja Szała, Teresa Cegielska-Taras Analiza zdolności kombinacyjnych linii DH rzepaku ozimego pod względem zawartości kwasów tłuszczowych. Analysis of combining ability of winter oilseed rape DH lines in regard of the contents of fatty acids. 177-182
Jan Bocianowski, Alina Liersch, Iwona Bartkowiak-Broda, Wiesława Popławska Charakterystyka samosiewów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) za pomocą markerów RAPD. Characteristics of winter oilseed rape (Brassica napus L.) volunteers with the use of RAPD markers. 183-192
Leszek Domański, Ewa Zimnoch-Guzowska Ocena półrodzeństw i zróżnicowanie rodów ziemniaka pod względem masy kiełków formowanej w trakcie sezonu przechowalniczego. Half-sib progeny evaluation and variability of potato breeding lines in respect to the mass of sprouts developed during storage season. 193-198
Paweł Nowaczyk, Marta Orlińska Zmienność i współzależność wybranych cech kilku odmian karczocha (Cynara scolymus L.). Variability and correlations between some traits of globe artichoke cultivars (Cynara scolymus L.). 199-208
Halina Góral, Maciej Ejsmond Analiza zdolności kombinacyjnych i odziedziczalność cech plonotwórczych lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) Combining ability analysis and heritability of yield components in linseed (Linum usitatissimum L.) 209-216
Wojciech Rybiński, Jan Bocianowski, Katarzyna Pankiewicz Zróżnicowanie cech morfologicznych i plonotwórczych u indukowanych mutantów odmian lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) Variability of morphological and yield-contributing traits of grasspea (Lathyrus sativus L.) mutants 217-232
Elżbieta Kaczmarska Efekty zdolności kombinacyjnej w potomstwie wybranych odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) Combining ability effects in the progeny of chosen strawberry cultivars (Fragaria x ananassa Duch.) 233-240
Stanisław Pluta, Wiesław Mądry, Edward Żurawicz, Marcin Kozak Analiza statystyczna zależności plonu owoców u porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) od dwóch składowych multiplikatywnych. Statistical assessment of determination of fruit yield in blackcurrant (Ribes nigrum L.) by two multiplicative yield components. 241-250