IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [59,87 kB] - 248

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Krzysztof Klimont Wpływ herbicydów na zachwaszczenie łanu pszenicy ozimej i jarej. The effects of different herbicides on weeds in winter and spring wheat crops. 3-12
Krzysztof Kowalczyk, Agnieszka Jakubczak Wpływ chlorku chlormekwatu na plon i komponenty plonu linii izogenicznych pszenicy zwyczajnej cv. Bezostnaja z genami Rht. The influence of chlormequat chloride on yield and yield components of common wheat cv. Bezostaya isogenic lines with Rht genes. 13-22
Dariusz Gozdowski, Wiesław Mądry , Zdzisław Wyszyński Analiza korelacji i współczynników ścieżek w ocenie współzależności plonu ziarna i jego składowych u dwóch odmian jęczmienia jarego. Analysis of correlation and path coefficients in evaluation of relationships between grain yield and its components of two spring barley cultivars. 23-32
Henryk J. Czembor Odporność na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w latach 2004–2006. Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) in barley cultivars included in 2004–2006 in registration trials in Poland. 33-42
Aneta Kramek Wykorzystanie markerów RAPD do oceny zróżnicowania genotypowego polskich odmian pszenżyta ozimego. The application of RAPD markers to estimation of genotypic diversity of Polish winter triticale cultivars. 43-52
Krystyna Zarzyńska Wpływ sposobu przygotowania sadzeniaków na liczbę łodyg w roślinie, plon bulw i jego strukturę. The influence of seed potato preparation method on stem number, tuber yield and yield structure. 53-60
Mariusz Kucharski, Janusz Urbanowicz Badanie pozostałości linuronu i MCPA w glebie i roślinach ziemniaka. Determination of linuron and MCPA residues in soil and potato plants. 61-66
Jarosław Przetakiewicz Porównanie dwóch metod oceny stopnia porażenia kiełków ziemniaka patotypem 1(D1) grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. Comparison of two methods for assessing the rate of infection of potato sprouts by pathotype 1(D1) of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. 67-76
Piotr Mirosław Szulc, Mirosław Kobierski, Mirosław Nowakowski, Kazimierz Kubicki Wpływ nawożenia sodem na plon i parametry jakości korzeni buraka cukrowego. The effect of sodium fertilization on the yield and quality parameters of sugar beet roots. 77-86
Agnieszka Barnyk, Jerzy Lewosz, Krzysztof Treder, Włodzimierz Przewodowski, Tomasz Pilecki Zastosowanie chromatografii tiofilnej do izolacji przeciwciał poliklonalnych z surowicy krwi królików. Application of thiophilic chromatography for purification of polyclonal antibodies from rabbit serum. 87-96
Aleksandra Głowacka Wpływ dolistnego nawożenia mikroelementami i środków ochrony roślin na plonowanie fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) The effects of foliar micronutrients fertilization and of means of plant protection on yielding of common bean (Phaseolus vulgaris L.) 97-104
Janusz Prusiński, Magdalena Borowska, Ewa Kaszkowiak Wybrane wskaźniki produkcyjności roślin bobiku w warunkach wzrastającego nawożenia azotem. Chosen productivity indexes of faba bean fertilized with increasing N doses. 105-116
Marian Flis Procedura szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w uprawach rolniczych. Procedure for estimation of damage inflicted by wild animals in agricultural crop stands. 117-124
Marzenna Olszewska, Stefan Grzegorczyk Intensywność fotosyntezy i transpiracji liści Lotus corniculatus L. uprawianej w mieszankach z Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus i Festuca pratensis L. w zależności od nawożenia azotem i pogody. Intensity of photosynthesis and transpiration of leaves of Lotus corniculatus L. grown in mixtures with Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus and Festuca pratensis L. depending on multiple nitrogen fertilization and weather conditions. 125-134
Sławomir Prończuk, Maria Prończuk Ocena przydatności odmian życicy trwałej (Lolium perenne L.) na trawniki okresowo zacieniane. Evaluation of the response of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) cultivars to temporary shading in turf maintenance. 135-146
Maria Prończuk, Sławomir Prończuk Ocena przydatności odmian i ekotypów wiechliny łąkowej (Poa pratensis) na trawniki niskonakładowe (ekstensywne). Search of Kentucky bluegrass (Poa pratensis) cultivars and ecotypes for low maintenance turf. 147-159