IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [74,78 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Beata Feledyn-Szewczyk, Irena Duer Konkurencyjność wybranych odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów testowana w warunkach rolnictwa ekologicznego. The competitiveness of some winter wheat varieties against weeds assessed in organic agriculture conditions. 3-14
Krystyna Kolasińska Wpływ naturalnych metod zaprawiania na zdolność kiełkowania i wigor zbóż jarych wyprodukowanych na ekologicznych plantacjach nasiennych. The effects of natural methods of seed treatment on germination capacity and vigour of spring cereals produced in organic seed crop. 15-30
Tadeusz Adamski, Andrzej Bichoński, Zdzisław Biliński, Zbigniew Bystry, Piotr Jarosz, Dorota Jasińska, Zygmunt Kaczmarek, Karolina Krystkowiak, Anetta Kuczyńska, Wojciech Mikulski, Barbara Nowak, Wanda Orłowska-Job, Zdzisław Paszkiewicz, Michał Rębarz, Maria Surma, Anna Sybilska Wybór miejscowości przydatnych do oceny rodów jęczmienia jarego. Identifying suitable locations for evaluating advanced barley breeding lines. 31-40
Jan Bocianowski, Zofia Banaszak Wpływ form rodzicielskich na plonowanie linii podwojonych haploidów pszenżyta ozimego.Komunikat The effect of parental forms on yielding of doubled haploid lines of winter triticale. Short communication 41-52
Anna Płaza Wpływ następczy międzyplonów i słomy na produkcyjno-ekonomiczne efekty uprawy pszenżyta ozimego. The after-effect of catch crop and straw on productive-economic effects of winter triticale cultivation. 53-60
Piotr Nieróbca Reakcja odmian pszenżyta jarego na termin i gęstość siewu. Komunikat The response of spring triticale varieties to the sowing time and rate.Short communication 61-64
Zbigniew Broda, Danuta Kurasiak-Popowska, Aleksandra Kowalska, Anna Ćwiklińska Analiza podobieństwa genetycznego wybranych gatunków w rodzaju Secale. The analysis of genetic similarity among Secale species. 65-72
Irena Kiecana, Elżbieta Mielniczuk,Małgorzata Cegiełko, Aleksandra Szołkowska Grzyby porażające korzenie i podstawę źdźbła owsa (Avena sativa L.) Fungi infecting roots and stem bases in oat (Avena sativa L.) 73-80
Mariola Staniak, Józefa Harasim Wstępne badania nad przydatnością Festulolium braunii (Richt.) A. Camus do uprawy w mieszankach z di- i tetraploidalnymi odmianami koniczyny czerwonej. Preliminary studies on suitability of Festulolium braunii (Richt.) A. Camus for mixtures with di- and tetraploid varieties of red clover. 81-88
Dariusz Gozdowski, Danuta Martyniak, Wiesław Mądry Zastosowanie analizy ścieżek do oceny determinacji plonu nasion życicy trwałej. The path analysis for assessment of the determination of ryegrass seed yield. 89-98
Elżbieta Czembor Zależności pomiędzy odpornością na rdze i pleśń śniegową a cechami fenotypowymi form gazonowych życicy trwałej. Relationships between the resistance to rusts and snow mould and phenotypic characters of turf perennial ryegrass forms. 99-118
Barbara Lutomirska Wpływ odmian i czynników meteorologicznych na zmienność faz fenologicznych ziemniaka. The effects of cultivars and meteorological factors on variability of the potato phenophases. 119-134