IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [62,86 kB] - 246

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Wiesław Pilarczyk, Anna Fraś Próba określenia reprezentatywnego zbioru miejscowości w serii doświadczeń odmianowych z pszenicą ozimą. Choosing representative subset of locations in series of winter wheat trials. 3-10
Edward Pałys, Mirosław Korzeniowski, Piotr Kraska, Beata Krusińska, Zofia Ryń Wpływ poziomu nawożenia mineralnego i ochrony chemicznej zasiewów na plonowanie pszenicy ozimej wysiewanej po sobie na rędzinie. The influence of fertilization and chemical protection level on yielding of winter wheat sown after winter wheat on rendzina soil. 11-22
Piotr Kraska Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydów na plonowanie i zawartość makroelementów w ziarnie pszenicy ozimej. The influence of different doses of herbicides on yielding and macroelements content in winter wheat grain. 23-30
Tomasz Góral Ocena odporności rodów pszenicy i pszenżyta na fuzariozę kłosów, pleśń śniegową i rdzę brunatną w Radzikowie w 2006. roku   Evaluation of resistance of breeding lines of wheat and triticale to Fusarium head blight, snow mold, and leaf rust in Radzików in 2006. 31-44
Tadeusz Oleksiak, Dariusz R. Mańkowski Stabilność plonowania i zdolność adaptacyjna odmian jęczmienia jarego do warunków Polski. Yielding stability and adaptation of spring barley cultivars to the conditions of Poland. 45-54
Renata Tobiasz-Salak, Dorota Borecka-Jamro, Ewa Szpunar-Krok Wpływ dolistnego dokarmiania na plon i skład chemiczny ziarna owsa. Influence of foliar fertilization on yield and chemical composition of oat grain. 55-60
Jarosław Plich Odporność roślin ziemniaka na Phytophthora infestans i jej związek z wczesnością odmian — przegląd literatury. Resistance of the potato to Phytophthora infestans and its relation to earliness of cultivars — a review. 61-72
Cezary Trawczyński Reakcja kilku nowych odmian ziemniaka na nawożenie azotem. The reaction of some new potato cultivars to nitrogen fertilization. 73-82
Cezary Trawczyński Wpływ nawożenia azotem na plonowanie ziemniaka, zawartość azotanów w bulwach i azotu mineralnego w glebie. The influence of nitrogen fertilization on potato yielding, content of nitrates in tubers and mineral nitrogen in the soil. 83-94
Krystyna Zarzyńska, Wojciech Goliszewski Zachwaszczenie plantacji ziemniaka w zależności od systemu uprawy i kompleksu glebowego. The weed infestation of potatoes depending on crop production system and soil type. 95-106
Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Katarzyna Rymuza Wpływ sposobów uprawy i odchwaszczania na niektóre cechy jakości ziemniaka. The influence of tillage and weeding methods on some quantitative traits in potato. 107-114
Jerzy Osowski Zróżnicowanie skuteczności działania Dithane M-45 80 WP (mankozeb) i Bravo 500 SC (chlorotalonil) w ograniczaniu rozwoju alternariozy ziemniaka w Boninie i Starym Oleśnie w latach 1997–2006. The effectiveness of Dithane and Bravo in controlling potato early blight in Bonin and Stare Olesno in 1997–2006. 115-126
Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Katarzyna Rymuza Wpływ uprawy roli i sposobu odchwaszczania plantacji ziemniaka na porażenie bulw parchem zwykłym (Streptomyces scabies Thaxt.). The influence of soil tillage and weed control methods infestation of potato tubers with common scab (Streptomyces scabies Thaxt.). 127-134
Bożena Cwalina-Ambroziak, Bożena Bogucka, Aldona Trojak Porażenie niektórych odmian ziemniaka przez Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. Infestation of some of potato cultivars by Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes during investigation period. 135-144
Leszek Domański, Krystyna Michalak, Ewa Zimnoch-Guzowska Zróżnicowanie podatności wybranych odmian ziemniaka na ciemną plamistość pouszkodzeniową bulw. Variation of blackspot susceptibility of the selected potato cultivars. 145-150
Marek Gugała, Krystyna Zarzecka Porównanie skuteczności insektycydów w zwalczaniu stonki ziemniaczanej. Comparison of the effectiveness of insecticides in controlling of Colorado potato beetle. 151-158
Danuta Buraczyńska Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część III. Zawartość makroskładników w roślinach. The role of green manures, in form of undersown cover crops, and straw in sugar beet cultivation. Part III. Content of macroelements in plants. 159-168
Małgorzata Wyrzykowska, Jolanta Ziemiańska, Marzena Lisowska Zmienność i współzależność cech lucerny (Medicago sativa ssp. L.) o różnej długości kwiatostanu. Variability and correlations of some traits in lucerne (Medicago sativa ssp. L.) forms with different length of inflorescence. 169-178
Józef Sowiński, Edward Możdżeń Wpływ terminu zbioru rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) na plon oraz wpływ metody skaryfikacji na jakość nasion. The influence of sampling time of fodder galega (Galega orientalis Lam.) on seed yield and the effect of scarification method on seed quality. 179-190