IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [64,12 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Ryszard Weber, Dariusz Zalewski, Andrzej Kotecki, Jan Kaczmarek Ocena przydatności punktów doświadczalnych do prowadzenia PDO na Dolnym Śląsku. Evaluation of the usefulness of experimental sites for Post-registration Variety Testing System (PDO) in Lower Silesia. 5-16
Hanna Sulewska, Wiesław Koziara, Jarosław Bojarczuk Kształtowanie plonu i jakości ziarna wybranych genotypów Triticum durum Desf. w zależności od nawożenia azotem i gęstości siewu. Yield and grain quality of selected Triticum durum Desf. genotypes depending on nitrogen fertilization and sowing density. 17-28
Jarosław Stalenga, Krzysztof Jończyk Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na uprawę w systemie ekologicznym. Reaction of some winter wheat varieties to cultivation in the organic system. 29-46
Grażyna Cacak-Pietrzak, Alicja Sułek Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej. The effects of nitrogen fertilization on yield and technological parameters of spring wheat. 47-56
Tadeusz Śmiałowski, Maria Stachowicz Ocena wartości technologicznej nowych polskich rodów pszenicy ozimej z doświadczeń wstępnych w latach 2005–2006. The evaluation of baking quality of new Polish strains of winter wheat investigated in pre-registration field experiments in the years 2005–2006. 57-66
Renata Kieloch, Henryka Rola Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na herbicydy pochodne fenylomocznika i sulfonylomocznika. Reaction of some winter wheat cultivars to phenylurea and sulfonylurea herbicides. 67-76
Wiesław Mądry , Dariusz Gozdowski, Jan Rozbicki, Mirosław Pojmaj, Stanisław Samborski Związki między plonem ziarna a jego składowymi w populacji rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w trzech stacjach doświadczalnych. Relationships between grain yield and its components in winter triticale advanced lines across three locations. 77-94
Bogusława Jaśkiewicz Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu. Growth dynamics of winter triticale cultivars Woltario and Krakowiak at different sowing densities. 95-100
Elżbieta Małuszyńska Wartość przechowalnicza pszenżyta ozimego oceniana testami wigorowymi. Storability of winter triticale evaluated using vigour tests. 101-112
Wojciech Rybiński, Karolina Krystkowiak, Anetta Kuczyńska, Michał Rębarz Zróżnicowanie nagoziarnistych mutantów jęczmienia jarego (Hordeum vulgre L.) na poziomie fenotypowym i molekularnym. Variability of hull-less barley mutants (Hordeum vulgare L.) at the phenotypic and molecular levels. 113-128
Barbara Chrzanowska-Drożdż, Krzysztof Kaczmarek Reakcja dwóch odmian prosa na nawożenie azotowe. Response of two common millet cultivars to nitrogen fertilization. 129-138
Henryk Bujak, Katarzyna Dmochowska-Huba, Stanisław Jedyński, Jan Karczmarek Wykorzystanie selekcji indeksowej w hodowli kukurydzy z uwzględnieniem ważności cech. Application of index selection in maize breeding with regard to economic weights of traits. 139-146
Henryk Bujak, Katarzyna Dmochowska-Huba, Stanisław Jedyński, Jan Kaczmarek Ocena zdolności kombinacyjnej linii kukurydzy na podstawie indeksów potencjału krzyżowania. Evaluation of combining ability of maize lines on the basis of cross potential index. 147-154
Maria Prończuk, Jan Bojanowski, Roman Warzecha, Zbigniew Laudański Badania nad odpornością kukurydzy na zgorzel podstawy łodygCzęść I. Ocena podatności odmian mieszańcowych w warunkach infekcji naturalnej. Studies on resistance of maize to fusarium stalk rot Part I. Evaluation of susceptibility of hybrid cultivars under natural infection. 155-170
Marcin Wit, Piotr Ochodzki, Roman Warzecha, Wojciech Wakuliński Znaczenie Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg w etiologii fuzariozy kolb kukurydzy. Importance of Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg in etiology of ear rot of maize. 171-180
Jacek Chotkowski, Irena Stypa Ocena postępu hodowlanego w produkcji ziemniaka w Polsce w latach 1946–2007. Estimation of breeding progress in potato production in Poland in the years 1946–2007. 181-190
Piotr Kuc , Lesław Zimny , Katarzyna Kucińska, Arkadiusz Artyszak Efektywność produkcji buraka cukrowego w warunkach różnych systemów uprawy. Production effectiveness of sugar beet at different cultivation systems. 191-198
Sylwia Kaczmarek, Roman Krawczyk Regulacja zachwaszczenia w uprawie gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.) odmiany Kora. Infestation control in cultivation of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) cv. Kora. 199-204
Zbigniew Broda, Agnieszka Dobrzycka Badanie samoniezgodności oraz podobieństwa genetycznego zróżnicowanych genotypowo form lucerny (Medicago sativa L.). The study of self-incompatibility and genetic similarity of genetically differentiated forms of alfalfa (Medicago sativa L.). 205-214
Wiktor Szwarc, Elżbieta Skórska Wpływ promieniowania UV-B na wybrane cechy fizjologiczne roślin soi odmiany Augusta. The influence of UV-B radiation on some physiological features of soybean cv. Augusta plants. 215-222
Elżbieta Czembor Wartość rolnicza europejskich odmian życicy trwałej (Lolium perenne L.) w warunkach Polski. Agronomic value of European cultivars of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) in the Polish conditions. 223-248
Elżbieta Czembor Charakterystyka odmian i materiałów hodowlanych życicy wielokwiatowej i mieszańcowej ze szczególnym uwzględnieniem odporności na rdzę koronową i pleśń śniegową. Characteristic of Italian ryegrass and hybrid ryegrass cultivars and breeding materials with special emphasis on crown rust and snow mould resistance. 249-266