IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [66,71 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Dariusz R. Mańkowski, Tadeusz Oleksiak Czynniki determinujące stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego w gospodarstwach rolnych. Factors determining application of certified seed material in farms. 5-20
Tadeusz Oleksiak, Dariusz R. Mańkowski Wpływ terminu siewu na plonowanie pszenicy ozimej na podstawie wyników badań ankietowych. The effect of sowing date on winter wheat basing on survey research results. 21-32
Zbigniew Laudański, Dariusz R. Mańkowski, Leszek Sieczko Próba oceny technologii uprawy pszenicy ozimej na podstawie danych ankietowych gospodarstw indywidualnych Część I. Metoda wyodrębniania technologii uprawy. Attempt to evaluate winter wheat cultivation technology on the basis of survey data from individual farms. Part I. Method of selection of cultivation technology. 33-44
Zbigniew Laudański, Dariusz R. Mańkowski, Leszek Sieczko Próba oceny technologii uprawy pszenicy ozimej na podstawie danych ankietowych gospodarstw indywidualnych. Część II. Ocena technologii uprawy. Attempt to evaluate winter wheat cultivation technology on the basis of survey data from individual farms. Part II. Evaluation of cultivation technology. 45-58
Aleksandra Pietrusińska, Paweł Cz. Czembor Ocena wybranych metod izolacji DNA pod względem ich przydatności w hodowli pszenicy. Evaluation of selected DNA isolation methods for wheat breeding purposes. 59-68
Jerzy Zientarski, Jacek Waga Białka gluteninowe o niskiej masie cząsteczkowej jako markery biochemiczne w hodowli pszenicy. Low molecular weight glutenins as biochemical markes in wheat breeding. 69-78
Jacek Waga, Jerzy Zientarski Strategie wytwarzania genotypów pszenicy o obniżonej zdolności wywoływania alergii i celiakii. Strategies for development of hypoallergenic wheat genotypes. 79-90
Katarzyna Pankiewicz, Tadeusz Adamski, Zygmunt Kaczmarek, Maria Surma, Michał Rębarz Molekularne i fenotypowe zróżnicowanie odmian i linii podwojonych haploidów pszenicy (Triticum aestivum L.). Molecular and phenotypic differentiation of wheat (Triticum aestivum L.) varieties and their doubled haploid lines. 91-98
Przemysław Matysik, Zygmunt Nita, Ewelina Matysik Skuteczność kryteriów selekcji pszenicy ozimej w pokoleniu F4 na podstawie komponentów plonu. Effectiveness of selection criteria applied in F4 progeny of winter wheat on the basis of yield components. 99-110
Roman Prażak Zmienność i współzależność niektórych cech ilościowych oraz zawartość białka ogółem w ziarnie mieszańców Aegilops juvenalis (Thell.) Eig. i Aegilops ventricosa Tausch. z wybranymi gatunkami (4×, 6×) Triticum L. Variability and interrelationship of some quantitative traits and total protein content in kernels of hybrids Aegilops juvenalis (Thell.) Eig. and Aegilops ventricosa Tausch. with tetraploid and hexaploid wheat Triticum L. cultivars. 111-126
Wiesław Mądry, Dariusz Gozdowski, Jan Rozbicki, Mirosław Pojmaj, Stanisław Samborski Formowanie się plonu ziarna przez jego składowe u rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w różnych warunkach środowiskowych. Grain yield formation strategies in advanced lines of winter triticale grown in different environments. 127-144
Zofia Banaszak, Piotr Kaźmierczak, Arkadiusz Trąbka, Barbara Apolinarska , Jan Bocianowski Wpływ wybranych czynników na wyrównanie odmian pszenżyta. The influence of some factors on uniformity of triticale cultivars. 145-154
Halina Góral, Mirosław S. Pojmaj, Renata Pojmaj Frekwencja genotypów dopełniających i restorujących dla systemu cms-T. timopheevi u pszenżyta ozimego. Frequency of maintainer and restorer genotypes for the cms-T. timopheevi system winter triticale. 155-160
Stefan Stojałowski Polimorfizm markerów STS i SSR w obrębie linii wsobnych żyta. Polymorphism of STS and SSR markers in rye inbred lines. 161-172
Tadeusz Śmiałowski, Stanisław Węgrzyn Sposoby epistatycznego działania genów u żyta ozimego. The ways of epistatic action of genes in winter rye. 173-182
Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro, Ewa Szpunar-Krok, Jan Buczek Ocena wartości gospodarczej odmian owsa nagoziarnistego uprawianych w rejonie Podkarpacia. Estimation of the economic value of hull-less oat cultivars grown in the Podkarpackie region. 183-190
Zbigniew Broda, Agnieszka Tomkowiak, Krzysztof Moliński, Józef Adamczyk Badanie podobieństwa genetycznego pomiędzy formami rodzicielskimi mieszańców liniowych kukurydzy przy użyciu markerów molekularnych AFLP i RAPD. The evaluation of genetic similarity between parental components of maize hybrids by means of molecular markers AFLP and RAPD. 191-202
Hanna Gołębiowska, Maria Kowalczyk Wrażliwość kilku odmian kukurydzy i ich form rodzicielskich na herbicydy sulfonylomocznikowe. Susceptibility of some hybrid cultivars of maize and their parental forms to sulfonylurea herbicides. 203-214
Sebastian Brzozowski Reakcje krzyżowe przeciwciał poliklonalnych w teście immunofluorescencji pośredniej (IFAS) stosowanym do wykrywania Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Cross-reactions of polyclonal antibodies in the immuno-fluorescence antibody staining (IFAS) test used for detecting Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. 215-222
Józefa Kapsa Zastosowanie pułapki Burkarda do określania składu gatunkowego rodzaju Alternaria w uprawach ziemniaka. Application of the Burkard spore trap to determine a composition of the genus Alternaria in potato crops. 223-230
Jan Buczek, Ewa Szpunar-Krok, Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro Wpływ herbicydów powschodowych na zachwaszczenie i plonowanie bobiku. The effect of post-emergence herbicides on weed infestation and yielding of faba bean. 231-238
Zbigniew Bodzon Wykorzystanie mutacji genowych do ulepszania produktywności nasiennej lucerny (Medicago sativa L.). The usefulness of gene mutation for the improvement of seed yield productivity in alfalfa (Medicago sativa L.). 239-248
Krzysztof Klimont Przydatność wybranych gatunków roślin miododajnych do rekultywacji osadników wapna poflotacyjnego wzbogaconego osadami ścieków komunalnych. The application of some species of honey plants in reclamation of tanks of flotation lime enriched with municipal sewage. 249-258
Urszula Skomra Ocena materiałów hodowlanych chmielu zwyczajnego pod względem odporności na mączniaka prawdziwego. The assessment of resistance to powdery mildew in hop breeding material. 259-266
Mieczysław Stasiak Wpływ rodzaju sadzonek na plonowanie chmielu. The influence of a kind of cuttings on hop yielding. 267-272

strona 1 z 2   12» »»