IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [67,46 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Jacek Waga Katalog bloków białek gliadynowych polskich odmian i rodów pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) Catalogue of gliadin protein blocks occurring in Polish common wheat cultivars and strains (Triticum aestivum L.) 3-24
Józef Pilch Efektywność introgresji genów Glu-1 wysokocząsteczkowych glutenin w zwiększaniu wartości wypiekowej ziarna zbóż — przegląd literatury Effectiveness of HMW — glutenin gene Glu-1 introgressions in bread-making quality improvement of cereals — a review 25-46
Sebastian Garczyński, Katarzyna Sokołowska-Garczyńska Tolerancja pszenicy twardej na niedobory azotu i fosforu w podłożu w fazie siewki i rośliny dojrzałej. The tolerance of durum wheat to nitrogen and phosphorus deficits in substratum in the seedling and maturity phases. 47-56
Krzysztof Klimont Wpływ herbicydów na wartość siewną i skład chemiczny ziarna pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego, pszenżyta jarego. The effect of some herbicides on seed quality and grain chemical composition of winter and spring wheat, spring barley and spring triticale. 57-68
Krzysztof Klimont Wpływ herbicydów na plon ziarna i strukturę plonu zbóż. The influence of some herbicides on grain yield and yield components of some cereals. 69-82
Barbara Wiewióra Wpływ zaprawiania na wartość siewną ziarna jęczmienia jarego. The effect of seed treatment on sowing value of spring barley. 83-96
Aneta Stawiana-Kosiorek, Janusz Gołaszewski, Dariusz Załuski Efekty konkurencyjności roślin pszenżyta ozimego w doświadczeniach polowych Competition effects of winter triticale plants in field trials 97-108
Renata Wołoch, Mirosław Pysz, Renata Bieżanowska-Kopeć Potencjał antyoksydacyjny owsa badany trzema różnymi metodami. Antioxidant potential assessed with three different methods. 109-118
Grzegorz Żurek Ocena krajowych odmian trawnikowych w użytkowaniu ekstensywnym. Turf quality evaluation of national varieties in low-maintenance conditions. 119-132
Jacek Sikora Wpływ intensywności użytkowania runi na zadarnienie nowo obsianego użytku zielonego. The influence of utilization intensity on the coverage rate of newly sown grassland. 133-140
Małgorzata Lesińska, Danuta Sekrecka Czynniki indukujące tuberyzację ziemniaka w warunkach in vitro — przegląd literatury. Factors inducing in vitro tuberization in potato — a review. 141-150
Włodzimierz Przewodowski, Jerzy Lewosz, Krzysztof Treder, Agnieszka Barnyk, Tomasz Pilecki Identyfikacja odmian ziemniaka metodą elektroforetyczną. Identification of potato cultivars with an electrophoretic method. 151-158
Tomasz Maciejewski, Jerzy Szukała, Stanisław Grześ Wpływ następczy deszczowania, niszczenia naci i nawożenia azotem na potencjał plonotwórczy sadzeniaków ziemniaka. Residual effects of irrigation, haulm destruction and nitrogen fertilization on yielding potential of seed-potatoes. 159-166
Wojciech Kozera, Bożena Barczak Wpływ dolistnego nawożenia mikroelementami roślin ziemniaka na skład frakcyjny białka bulw. Effects of leaf fertilization of potato plants with microelements on fractional composition of proteins in tubers. 167-178
Joanna Sztangret-Wiśniewska Hodowla odpornościowa ziemniaka na mątwiki Globodera rostochiensis Woll. i Globodera pallida Stone — przegląd literatury. Breeding of potato for resistance to potato cyst nematode Globodera rostochiensis Woll. and Globodera pallida Stone — a review. 179-190
Hanna Gawińska-Urbanowicz Ocena występowania chorób grzybowych i bakteryjnych ziemniaka w warunkach polowych. Evaluation of the incidence of fungal and bacterial diseases in potatoes under field conditions. 191-198
Edward Bernat Możliwości zapobiegania rizoktoniozie ziemniaka w warunkach Pomorza Zachodniego. A way of controlling the occurrence of Rhizoctonia solani under conditions of Western Pomerania. 199-204
Elżbieta Malinowska, Janina Butrymowicz Patotypy Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. występujące na terenie Polski. Pathotypes of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. occurring in Poland. 205-218
Jerzy Osowski Wpływ stężeń wybranych fungicydów na wzrost grzybni Alternaria solani i A. alternata w warunkach laboratoryjnych. The effectiveness of some fungicides in reducing the mycelial growth of Alternaria solani and A. alternata under laboratory conditions. 219-226
Helena Zagórska, Mirosława Chrzanowska Analiza wyników badań z lat 1973–2005 nad reakcją odmian ziemniaka na wirus M ziemniaka. Analysis of the results of studies conducted in 1973–2005 on reaction of potato cultivars to Potato virus M. 227-234
Jarosław Przetakiewicz, Katarzyna Kopera Porównanie przydatności metod Glynne-Lemmerzahla i Spieckermanna do oceny odporności ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. patotyp 1 (D1) dla potrzeb testów masowych. Comparison of the usefulness of Glynne-Lemmerzahl and Spieckermann methods to assess resistance of potato (Solanum tuberosum L.) to Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. pathotype 1 (D1) in mass tests. 235-244
Zbigniew Czerko Straty podczas przechowywania ziemniaków w przechowalni z nawilżaniem i bez nawilżania. Losses in potato tubers stored in a storehouse with or without a humidification system. 245-250
Janusz Prusiński, Tomasz Olach Plonowanie fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.) w zależności od intensywności technologii uprawy.Część I. Wysokość i jakość plonu strąków. Snap bean (Phaseolus vulgaris L.) yielding affected by intensity of cultivation technology. Part I. Pod yielding and quality. 251-266
Janusz Prusiński, Tomasz Olach Plonowanie fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.) w zależności od intensywności technologii uprawy.Część II. Analiza rolnicza i ekonomiczna. Snap bean (Phaseolus vulgaris L.) yielding affected by intensity of cultivation technology.Part II. Agricultural and economic evaluation. 267-278
Paweł Cz. Czembor, Magdalena Radecka, Edward Arseniuk Mapa molekularna pszenicy (Triticum aestivum L.). A molecular map of wheat (Triticum aestivum L.). 279-288

strona 1 z 2   12» »»