IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [88,74 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Gaziński Benon Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej i niektóre doświadczenia pierwszego roku członkostwa. Polish agriculture in the European Union and some experiences of the first year of the membership. 3-14
Kuś Jan, Stalenga Jarosław Perspektywy rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w Polsce. Prospects for development of different farming systems in Poland. 15-25
Bocianowski Jan, Stępień Łukasz Porównanie pięciu miar zróżnicowania genetycznego polskich odmian pszenicy ocenianych na podstawie danych z analiz markerów mikrosatelitarnych. Comparison of five measures of genetic diversity of Polish wheats estimated on the basis of microsatellite markers. 27-32
Zalewski Dariusz, Weber Ryszard Ocena interakcji genotypowo-środowiskowej i stabilności plonowania odmian pszenicy ozimej. Evaluation of genotype-environment interaction and yield stability of winter wheat varieties. 33-43
Woźniak Andrzej, Gontarz Dariusz, Staniszewski Michał, Gos Marek Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w zmianowaniach o różnym jej udziale. Yielding and grain quality of spring wheat in crop rotations with different wheat participation. 45-55
Drozd Danuta, Szajsner Hanna Analiza reakcji genotypów pszenicy jarej na oddziaływanie promieniowania laserowego. Analysis of spring wheat reaction to laser radiation. 57-62
Góral Tomasz Odporność odmian pszenicy ozimej na fuzariozę kłosów powodowaną przez Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. Resistance of winter wheat cultivars to Fusarium head blight caused by Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. 63-78
Góral Tomasz Ocena odporności rodów pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów powodowaną przez Fusarium culmorum oraz odporności pszenżyta ozimego na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis) w 2005 roku. Komunikat. Evaluation of resistance of winter wheat and winter triticale breeding lines to Fusarium head blight caused by Fusarium culmorum and resistance of winter triticale to powdery mildew (Blumeria graminis) in 2005. Short communication. 79-88
Wiewióra Barbara Wartość siewna, zdrowotność i skład chemiczny ziarna jęczmienia jarego przechowywanego w różnych warunkach. Sowing value, health status and chemical composition of spring barley grain stored in diverse conditions. 89-103
Grądzielewska Agnieszka Charakterystyka niektórych cech ilościowych translokacyjnych rodów żyta (Secale cereale L. cv. Amilo x Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy). Characterization of some quantitative traits in translocation rye strains (Secale cereale L. cv. Amilo x Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy). 105-120
Stokłosa Agnieszka, Kieć Jacek Badania nad odpornością odmian botanicznych owsa głuchego (Avena fatua L.) na herbicydy z grupy inhibitorów ACC-azy. Studies on resistance of wild oat (Avena fatua L.) varieties to herbicides from the group of ACC-ase inhibitors. 121-130
Wiewióra Barbara Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. — identyfikacja, biologia oraz znaczenie w uprawie zbóż. Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. — identification, biology and importance in cultivation of cereals. 131-140
Dzwonkowski Wiesław Polski handel zagraniczny ziemniakami i przetworami ziemniaczanymi po integracji z Unią Europejską. Polish foreign trade in potatoes and potato products after the European Union accession. 141-152
Chotkowski Jacek Perspektywy produkcji ziemniaków w Polsce w opiniach przedsiębiorstw nasiennych The perspectives of potato production in Poland in seed companies’ opinion 153-160
Klepacki Bogdan, Szymańska Elżbieta Zmiany w wykorzystaniu ziemniaków na pasze w Polsce. Changes in the use of fodder potatoes in Poland. 161-174
Borówczak Franciszek, Rębarz Katarzyna Produkcyjne i ekonomiczne efekty różnej intensywności uprawy ziemniaka odmiany Ania. Production and economic effects of various cultivation intensity of potato cv. Ania. 175-184
Borówczak Franciszek, Rębarz Katarzyna Wpływ uprawy o różnej intensywności na wielkość i skład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Ania. The effects of different cultivation intensity on size and chemical composition of tubers in potato cv. Ania. 185-193
Przetakiewicz Anna Ralstonia solanacearum — sprawca śluzaka roślin psiankowatych. Ralstonia solanacearum — the causative agent of brown rot of solanaceaus species. 195-203
Pastuszewska Teresa, Brzozowski Sebastian Diagnostyka latentnej formy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus [Spieckermann & Kotthoff] Davies et al.). Test patogeniczności na bakłażanie (Solanum melongena L.). The diagnosis of latent form of potato ring rot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus). Pathogenicity test on eggplants (Solanum melongena L.) 205-215
Wójtowicz Andrzej, Jörg Erich Ocena wiarygodności i przydatności komputerowej symulacji rozwoju populacji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata) prowadzonej za pomocą programu SimLep 3. Validation and usefulness of Colorado potato beetle development simulations, performed by the system SimLep 3. 217-224
Cichy Henryk, Cicha Alicja, Starzycki Micha, Rybiński Wojciech Wpływ obsady roślin na plonowanie rzepaku ozimego. The effect of plant density on yielding of winter oilseed rape. 225-232
Klimont Krzysztof Wpływ biostymulacji światłem lasera na wartość siewną nasion i plon wybranych roślin uprawnych. The effects of biostimulation by laser irradiation on sowing value of seeds and yield of some crop plants. 233-241
Wyrzykowska Małgorzata, Stankiewicz Czesław Wielowymiarowa analiza zmienności cech rolniczych różnych form lucerny mieszańcowej (Medicago sativa ssp. media). A multidimensional analysis of variability in agronomic traits for different forms of lucerne (Medicago sativa ssp. media). 243-251
Marcinkowska Joanna, Kuczkowski Jarosław Porażenie wybranych odmian wąsolistnych grochu siewnego przez patogeny w zależności od zwartości łanu. Infection of some semi-leafless field pea cultivars by pathogens depending on plot density. 253-260
Łuczkiewicz Tadeusz, Nawracała Jerzy, Strybe Małgorzata, Satkiewicz Karolina Analiza genetyczna kilku cech ilościowych związanych z regeneracją lnianki siewnej (Camelina sativa L.) w warunkach kultur in vitro. Genetic analysis of several quantitative traits linked with regeneration of false flax (Camelina sativa L.) in in vitro tissue cultures. 261-266

strona 1 z 2   12» »»