IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [93,14 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Drzazga Tadeusz, Krajewski Paweł Analiza zależności plonu od wybranych cech użytkowych na podstawie doświadczeń hodowlanych z pszenicą ozimą. Dependence of yield on some agronomic traits in wheat breeding experiments. 5-11
Mądry Wiesław, Talbot Mike, Ukalski Krzysztof, Drzazga Tadeusz, Iwańska Marzena Podstawy teoretyczne znaczenia efektów genotypowych i interakcyjnych w hodowli roślin na przykładzie pszenicy ozimej. Theoretical basis of importance of genotypic and interaction effects in plant breeding on an example of winter wheat. 13-32
Weber Ryszard, Zalewski Dariusz Wpływ interakcji genotypowo-środowiskowej na plonowanie pszenicy ozimej. The effect of genotype-environment interaction on yielding of winter wheat. 33-42
Śmiałowski Tadeusz, Nita Zygmunt, Witkowski Edward Ocena współzależności cech pszenicy ozimej na podstawie analizy ścieżek. Estimation of the interrelationships between different traits of winter wheat using the path analysis. 43-50
Jankowski Paweł, Zieliński Andrzej, Mądry Wiesław Analiza interakcji genotyp-środowisko dla pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część I. Metodyka. Analysis of genotype-environment interaction for winter wheat using graphical GGE biplot method. Part I. The method. 51-60
Jankowski Paweł, Zieliński Andrzej, Mądry Wiesław Analiza interakcji genotyp-środowisko dla pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część II. Grupy środowisk i stabilność genotypów. Analysis of genotype-environment interaction for winter wheat using graphical GGE biplot method. Part II. Groups of environments and stability of genotypes. 61-74
Segit Zbigniew, Szwed-Urbaś Krystyna Ocena cech jakościowych ziarna wybranych linii pszenicy twardej. The estimation of qualitative traits of some durum wheat lines. 75-82
Gacek Edward, Behnke Marcin Wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej w warunkach gospodarki rynkowej. Practical application of the biological progress in agriculture in conditions of the market economy. 83-89
Lisowska Marzena Współzależności pomiędzy cechami plonotwórczymi wybranych form jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.). Correlations between yield related characters of some forms of spring barley (Hordeum vulgare L.). 91-97
Nadziak Jadwiga, Biliński Zdzisław R. Zmienność cech u odmian jęczmienia ozimego zgromadzonych w Banku Genów. Variability of traits in winter barley cultivars collected in the Gene Bank. 99-109
Rybiński Wojciech, Adamska Elżbieta Charakterystyka mutantów nieoplewionych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) pod względem zmienności wybranych cech ilościowych. Characteristics of hull-less spring barley (Hordeum vulgare L.) mutants with respect to variability of some quantitative traits. 111-118
Ježíšková Ivana, Bednář Jan, Nevimová Hana, Wegscheiderová Ilasta Zastosowanie markerów SSR do testowania genetycznego zróżnicowania genotypów jęczmienia o różnej wrażliwości na fuzariozę kłosa. Using SSR markers for genetic diversity testing in barley genotypes with different sensitivity against Fusarium Head Blight. 119-125
Warzecha Tomasz, Góral Halina Zdolność kombinacyjna linii cms oraz rodów i odmian pszenżyta pod względem podatności na zgorzel siewek wywołaną Fusarium culmorum. Combining ability of cms lines, strains and cultivars of triticale for susceptibility to seedling blight caused by Fusarium culmorum. 127-132
Vyhnánek Tomáš, Bednář Jan, Kadłubiec Władysław Polimorfizm białek zapasowych ziarna w odmianach pszenżyta wpisanych do rejestru w Republice Czech. Polymorphism of grain storage proteins in triticale varieties registred in the Czech Republic. 133-139
Kubicka Helena, Puchalski Jerzy, Niedzielski Maciej, Łuczak Wiesław, Martyniszyn Anna Gromadzenie i ocena zasobów genowych żyta. Collecting and evaluation of genetic resources of rye. 141-149
Bujak Henryk, Dopierała Anna, Dopierała Paweł, Nowosad Kamila Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej plonu odmian żyta ozimego. Analysis of genotype-environment interaction for the yield of rye cultivars. 151-160
Śmiałowski Tadeusz, Węgrzyn Stanisław Analiza zmienności i współzależności cech użytkowych owsa (Avena sativa L.). The analysis of variability and of the relationships between useful traits in oats (Avena sativa L.). 161-166
Kuriata Rafał, Topolski Artur Wartość hodowlana linii wsobnych kukurydzy z hodowli w Kobierzycach. Breeding value of maize inbred lines originating from the breeding in Kobierzyce. 167-173
Kuriata Rafał Analiza dialleliczna cech ilościowych mieszańców F1 kukurydzy (Zea mays L.). Diallel analysis of quantitative traits of single crosses in maize (Zea mays L.). 175-183
Kadłubiec Władysław, Kuriata Rafał, Karwowska Cecylia, Kurczych Zbigniew Ocena zdolności kombinacyjnej linii wsobnych kukurydzy (Zea mays L.). Estimation of combining ability of inbred lines of maize (Zea mays L.). 185-190
Kadłubiec Władysław, Lewandowska Sylwia, Kuriata Rafał Ocena podobieństwa linii wsobnych kukurydzy (Zea mays L.). The estimation of similarity of inbred lines of maize (Zea mays L.). 191-195
Kadłubiec Władysław, Kuriata Rafał, Karwowska Cecylia, Kurczych Zbigniew Ocena wartości hodowlanej linii wsobnych kukurydzy. Estimation of breeding values of inbred lines of maize. 197-202
Bujak Henryk, Jedyński Stanisław, Karczmarek Jan Ocena linii wsobnych kukurydzy na podstawie specyficznego, obcego i ogólnego indeksu selekcji. Evaluation of inbred lines of maize on the basis of specific, foreign and general selection indices. 203-209
Bujak Henryk, Jedyński Stanisław, Karczmarek Jan, Karwowska Cecylia, Kurczych Zbigniew, Adamczyk Józef Wielocechowa analiza wartości hodowlanej linii wsobnych kukurydzy (Zea mays L.). Evaluation of breeding value of inbred lines of maize on the basis of multitrait analysis. 211-216
Bujak Henryk, Jedyński Stanisław, Karczmarek Jan Zastosowanie indeksu restrykcyjnego do oceny materiałów wyjściowych kukurydzy. The use of restricted selection index in the evaluation of maize germplasm. 217-222

strona 1 z 2   12» »»