IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [66,73 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Woźniak Andrzej, Dariusz Gontarz Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy ozimej w zmianowaniu i poziomu agrotechniki na cechy jakościowe ziarna The influence of different participation of winter wheat in crop rotation and agrotechnical level on the quality of grain 3-12
Woźniak Andrzej, Dariusz Gontarz, Michał Staniszewski Wpływ zmianowania na plonowanie i wartość wskaźnika LAI pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) Effect of crop rotation on yielding and leaf area index (LAI) of hard wheat (Triticum aestivum Desf.)  13-22
Wojciechowski Wiesław Reakcja pszenicy jarej odmiany Torka na nawożenie azotem w warunkach przyorywania międzyplonów ścierniskowych. Komunikat Nitrogen fertilization response of spring wheat Torka grown after ploughed down stubble drops. Short communication 23-30
Grabiński Jerzy Wpływ zawartości kadmu w ziarnie pszenicy jarej na wartość wypiekową The influence of cadmium content in grain on baking quality of spring wheat  31-38
Leszczyńska Danuta, Kazimierz Noworolnik Porównanie reakcji wielorzędowych i dwurzędowych odmian jęczmienia ozimego na poziom nawożenia azotem i termin siewu Comparison of response of six-row and two-row winter barley cultivars to nitrogen fertilization level and sowing date  39-50
Mańkowski Dariusz R., Witold Kozirok, Monika Janaszek Wstępne badania nad zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu oraz analizy funkcji dyskryminacji do oceny jakości browarnej wybranych odmian jęczmienia jarego Introductory study on application of digital image analysis and discriminant function analysis in assessment of malting quality of spring barley cultivars 51-66
Noworolnik Kazimierz, Danuta Leszczyńska Wpływ dawki azotu na plonowanie odmian jęczmienia jarego w doświadczeniu wazonowym Effect of nitrogen rate on yielding of spring barley cultivars in a pot experiment    67-74
Katańska Agnieszka, Zbigniew Broda Wpływ 2,4 D i picloramu na indukcję androgenezy pszenżyta ozimego (Triticosecale Wittm.) The influence of 2.4 D and picloram on androgenesis of winter triticale (Triticosecale Wittm.)   75-82
Broda Zbigniew, Agnieszka Tomkowiak, Danuta Mackiewicz, Dobek Anita, Henryk Woś, Janina Woś, Roman Warzecha, Krystyna Warzecha Analiza zróżnicowania genetycznego linii pszenżyta przydatnych do hodowli mieszańców przy użyciu markerów molekularnych Molecular marker based study of genetic diversity of triticale lines suitable for hybrid breeding 83-92
Wróbel Sławomir, Ewa Turska Nowe odmiany ziemniaka w produkcji nasiennej The new potato cultivars in seed production   93-98
Chotkowski Jacek, Tomasz Pilecki Próba opracowania metody syntetycznej oceny odmian ziemniaka jadalnego An attempt at elaboration of a synthetic method for evaluation  99-108
Urbanowicz Janusz, Sławomir Wróbel Reakcja roślin ziemniaka odmiany Mila na wybrane adiuwanty stosowane w ochronie plantacji nasiennych. Komunikat Response of potato plants cultivar Mila to some adjuvants in the aspect of seed crop protection. Short communication  109-114
Wróbel Sławomir Wpływ różnych metod niszczenia naci średnio wczesnych odmian ziemniaka na plantacjach nasiennych na tempo jej zasychania i plon bulw Influence of different methods of haulm killing on rate of haulm desiccation and tuber yield of mid-early potato seed plantations  115-122
Wróbel Sławomir Optymalizacja metod agrotechnicznych w ochronie ziemniaka przed PVY Optimal agro-practices to control PVY in potatoes  123-132
Zarzyńska Krystyna, Wojciech Goliszewski Rozwój roślin ziemniaka w zależności od systemu produkcji, jakości gleby i odmiany Development of potato plants depending on crop production system, type of soil and cultivar  133-142
Jabłoński Kazimierz Wpływ nawożenia azotowego na plon i jakość bulw nowych odmian ziemniaka skrobiowego Influence of nitrogen fertilization on yield and tubers quality in new cultivars of starch potato 143-150
Ciećko Zdzisław, Ilona Rogozińska, Andrzej C. Żołnowski, Mirosław Wyszkowski Oddziaływanie nawożenia potasem przy zróżnicowanych dawkach N iP na cechy kulinarne bulw ziemniaka The influence of potassium fertilization, at different N and P levels, on the culinary features of potato tubers 151-160
Renata Lebecka, Ewa Zimnoch-Guzowska Choroby bakteryjne ziemniaka (Solanum tuberosum L.) — strategie ochrony Bacterial diseases of potato (Solanum tuberosum L.) — control strategies  161-168
Cwalina-Ambroziak Bożena, Edward Wróbel Wpływ nawożenia azotem na występowanie ważniejszych chorób na bulwach ziemniaka Influence of nitrogen fertilization on the occurrence of important diseases on potato tubers  169-176
Kapsa Józefa, Edward Bernat, Małgorzata Kasprzak Przydatność systemu decyzyjnego NegFry w ochronie ziemniaka przed zarazą w różnych warunkach meteorologicznych The usefulness of NegFry decision support system in potato protection against late blight under different meteorological conditions  177-186
Osowski Jerzy Możliwość wykorzystania cynku w ochronie ziemniaka przed alternariozą A possibility to use zinc in protection of potatoes against early blight   187-194
Bernat Edward Występowanie ospowatości (Rhizoctonia solani) na bulwach wybranych odmian ziemniaka The occurrence of black scurf (Rhizoctonia solani) on tubers of some potato varieties 195-200
Piszczek Jacek, Małgorzata Jeżewska Określenie optymalnego okresu pobierania prób dla wykrywania BNYVV metodą ELISA w roślinach buraka pochodzących z plantacji podejrzanych o występowanie rizomanii Determination of optimal sampling time for detection of BNYVV by ELISA in sugar beet plants from fields suspected of rhizomania occurrence  201-206
Borowska Magdalena, Janusz Prusiński Zastosowanie Ekolistu i IBA w uprawie nasiennej łubinu białego (Lupinus albus L.) IBA and Ekolist in white lupin seed production  207-222
Gaweł Eliza Wpływ terminu zbioru pierwszego pokosu na plonowanie, dynamikę przyrostu suchej masy i strukturę plonu kilku odmian lucerny The effect of the first cut date on the yield, rate of dry matter increase and yield structure in some lucerne cultivars 223-236

strona 1 z 2   12» »»