IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [72,63 kB] - 236

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Pilch Józef Genetyczne możliwości ulepszania jakości ziarna pszenicy ozimej Triticum aestivum L. w efekcie hybrydyzacji introgresywnej z Triticum durum Desf. Genetic possibilities of grain quality improvement of winter wheat Triticum aestivum L. in the effect of introgressive hybridization with Triticum durum Desf. 5-16
Witkowski Edward, Jacek Waga, Amelia Bielawska, Krystyna Witkowska, Helena Luber Wpływ selekcji na częstotliwość występowania podjednostek glutenin kodowanych chromosomem 1A w populacjach mieszańcowych pszenicy ozimej The influence of selection on the frequency of HMW glutenin subunits coded by chromosome 1A in winter wheat hybrid populations 17-24
Waga Jacek Dziedziczenie wybranych frakcji białek gliadynowych u mieszańców orkiszu z pszenicą zwyczajną Inheritance of certain gliadin proteins in spelt and common wheat hybrid genotypes  25-40
Czembor Paweł Cz., Aleksandra Pietrusińska Zastosowanie selekcji wspomaganej markerami molekularnymi do wprowadzenia genu Lr50 odporności na rdzę brunatną (Puccinia recondita f. sp. tritici) do pszenicy The use of marker-assisted selection for introduction of leaf rust resistance gene Lr50 (Puccinia recondita f. sp. tritici) to wheat  41-48
Góral Halina, Grzegorz Jagodziński Zmienność wykształcenia pylników w obrębie roślin pszenżyta ozimego z cytoplazmą Triticum timopheevi Variation of anther development in individual plants of winter triticale with Triticum timopheevi cytoplasm 49-54
Smolik Miłosz, Danuta Rzepka-Plevneš, Katarzyna Grys Genetyczne zróżnicowanie białek zapasowych kilkunastu odmian pszenżyta ozimego (X Triticosecale Wittmack) Genetic variability of storage proteins in some winter triticale (X Triticosecale Wittmack) varieties 55-64
Oleksy Andrzej, Aleksander Szmigiel Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów Amount and structure of yield of triticale and winter wheat mixtures depending on proportions of the components 65-74
Olejniczak Jan, Małgorzata Adamczak, Wojciech Mikulski Ocena struktury składników plonu linii mutantów pszenżyta ozimego w różnych miejscowościach Estimation of yield components in mutant lines of winter triticale at different locations 75-80
Kaczmarek Zygmunt, Wojciech Mikulski, Tadeusz Adamski, Maria Surma Plonowanie wybranych rodów pszenżyta ozimego na różnych etapach selekcji w perspektywie ich sukcesu hodowlanego Yielding of winter triticale lines in different phases of selection process as a measure of their breeding success 81-90
Grzesik Helena, Stanisław Węgrzyn, Henryk Cichy, Grzegorz Milewski Zdolność kombinacyjna i efekt heterozji komponentów plonu kilku odmian i rodów pszenżyta jarego (X Triticosecale Witt.) Combining ability and heterosis effect of yield components of some spring triticale varieties and strains 91-98
Góral Halina, Ludwik Spiss Hodowla dopełniaczy i restorerów dla systemu cms-T. timopheevi u pszenżyta jarego Development of maintainer and restorer genotypes for cms-T. timopheevi system in spring triticale 99-104
Nieróbca Piotr Reakcja nowych odmian pszenżyta jarego na opóźnienie terminu siewu w warunkach różnego zagęszczenia roślin Response of new varieties of spring triticale to the delay in sowing term at different plant densities 105-108
Warzecha Tomasz, Halina Góral Podatność auto- i alloplazmatycznych linii pszenżyta na zgorzel siewek wywołaną przez Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc. Susceptibility of auto- and alloplasmic triticale lines to seedling blight caused by Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc.  109-114
Łapiński Bogusław Próba zastosowania żytniej cytoplazmy typu Pampa w hodowli heterozyjnej pszenżyta An attempt at application of the rye Pampa cytoplasm in hybrid breeding of triticale  115-124
Markowska Agata, Danuta Rzepka-Plevneš Zmienność białek zapasowych i cech morfologicznych wybranych dzikich gatunków żyta (Secale sp.) Electrophoretic variability of storage protein and morphological features of some rye species (Secale sp.) 125-136
Surma Maria, Tadeusz Adamski, Andrzej Bichoński, Zdzisław Biliński, Zbigniew Bystry, Piotr Jarosz, Zygmunt Karczmarek, Anetta Kuczyńska, Karolina Krystkowiak, Wojciech Mikulski, Jadwiga Nadziak, Wanda Orłowska-Job, Zdzisław Paszkiewicz, Michał Rębacz, Anna Sybilska Fenotypowe i genetyczne zróżnicowanie rodów jęczmienia jarego Phenotypic and genetic divergence of spring barley breeding lines 137-146
Pecio Alicja, Krzysztof Kubsik, Andrzej Bichoński Analiza przestrzennej zmienności plonu i zawartości białka w ziarnie jęczmienia jarego w obrębie pola produkcyjnego Analysis of spatial variation of spring barley grain yield and protein content within a production field  147-156
Pecio Alicja, Krzysztof Kubsik, Andrzej Bichoński Przyczyny zmienności plonu i jakości ziarna jęczmienia jarego w obrębie pola produkcyjnego The reasons of grain yield and quality variation in a production field of spring barley 157-166
Jaśkiewicz Bogusława Kształtowanie pokroju rośliny odmian jęczmienia jarego w warunkach różnego składu spektralnego promieniowania Shaping of plant habit of spring barley varieties under different spectral composition of radiation 167-172
Szmigiel Aleksander, Andrzej Oleksy Plonowanie form nagich i oplewionych jęczmienia jarego i owsa w mieszankach i siewie czystym na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego Yielding of naked and husked forms of spring barley and oat cultivated in mixtures and in pure stands on a soil of very good wheat complex  173-182
Czembor Henryk J., Jerzy H. Czembor Chorobotwórczość mączniaka prawdziwego jęczmienia (Blumeria graminis f. sp. hordei) w Polsce w roku 2001 Pathogenicity of barley powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei) in Poland in 2001 183-192
Paczos-Grzęda Edyta, Maria Chrząstek, Danuta Miazga Badania genetyczno-hodowlane mieszańców heksaploidalnego owsa Avena sativa L. × Avena byzantina Koch. Genetic and breeding studies of hexaploid hybrids Avena sativa L. × Avena byzantina Koch.  193-202
Czembor Elżbieta, Roman Warzecha, Józef Adamczyk, Zbigniew Kurczych Wytwarzanie materiałów wyjściowych kukurydzy o podwyższonej odporności na fuzariozę kolb i zgorzel podstawy łodygi Pre-breeding of maize with improved resistance to ear rot and stalk rot  203-214
Rogacki Janusz, Józef Adamczyk Rolnice — nowy szkodnik kukurydzy. Komunikat Cutworms — a new insect pest of maize. Short communication  215-220
Fohner George, Stanisław Nalepa Marketing of triticale for grain production in the U.S.A Marketing pszenżyta przeznaczonego na ziarno w USA  221-226

strona 1 z 2   12» »»