IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [73 kB] - 234

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Malec Jan Burak cukrowy — historia, aktualne problemy, przyszłość Sugar beet — history, current problems and perspectives 5-14
Dalke Leonarda Metody hodowli buraka cukrowego Sugar beet breeding methods 15-20
Skibowska Barbara Selekcja samozgodnych genotypów wdiploidalnych populacjach wielonasiennych buraka cukrowego Selection of self-compatible genotypes in multigerm diploid populations of sugar beet 21-26
Gośka Maria, Teresa Krysińska, Krystyna Strycharczuk Wykorzystanie gynogenezy in vitro dla uzyskania dihaploidów buraka cukrowego  The use of in vitro gynogenesis for obtaining sugar beet dihaploids 27-34
Bloch Dorit, Christa Hoffmann Wpływ niedoboru wody na rozwój i jakość technologiczną wybranych genotypów buraka cukrowego Effect of water deficiency on the development and technical quality of some sugar beet genotypes 35-42
Rajewski Jacek, Mirosław Łakomy Czy odmiany buraka cukrowego można rejonizować? Can sugar beet cultivars be regionalized? 43-48
Wyszyński Zdzisław, Marianna Kalinowska-Zdun, Dariusz Gozdowski, Beata Michalska Plonowanie buraka cukrowego na plantacjach produkcyjnych w rejonie Polski środkowej Sugar beet yielding on farm plantations in the region of Central Poland 49-56
Kuc Piotr, Lesław Zimny Produktywność buraka cukrowego wwarunkach zróżnicowanych systemów uprawy Productivity of sugar beet at different tillage systems 57-64
Wielogórska Grażyna, Józef Starczewski, Szymon Czarnocki Ocena kosztów nawożenia i ochrony w produkcji buraka cukrowego w wybranych gospodarstwach. Komunikat    Estimation of the costs of plants fertilization and protection in sugar beet production in chosen farms. Short communication 65-72
Barłóg Przemysław, Witold Grzebisz Plonotwórcza i diagnostyczna ocena nawożenia buraków cukrowych potasem z udziałem sodu i magnezuCzęść I. Plon korzeni i liści Sugar beets fertilization with potassium, sodium and magnesium — yielding and diagnostic evaluation Part I. Yield of roots and leaves 73-82
Barłóg Przemysław, Witold Grzebisz Plonotwórcza i diagnostyczna ocena nawożenia buraków cukrowych potasem z udziałem sodu i magnezu Część II. Jakość korzeni i plon cukru Sugar beets fertilization with potassium, sodium and magnesium — yielding and diagnostic evaluation Part II. Quality of roots and yield of sugar 83-92
Barłóg Przemysław, Witold Grzebisz Plonotwórcza idiagnostyczna ocena nawożenia buraków cukrowych potasem, zudziałem sodu imagnezuCzęść III. Prognozowanie plonu ijego jakości Sugar beets fertilization with potassium, sodium and magnesium — yielding and diagnostic evaluationPart III. Prognosis on root yield and its quality 93-106
Musolf Radosław, Witold Grzebisz, Witold Szczepaniak Wpływ nawożenia potasem na tle zróżnicowanych warunków wodnych na plon i jakość korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) Część I. Reakcja plonotwórcza Effect of potassium fertilization under diversified water conditions on yield and quality of sugar beets (Beta vulgaris L.) Part I. Yielding response 107-114
Musolf Radosław, Witold Grzebisz, Witold Szczepaniak Wpływ nawożenia potasem na tle zróżnicowanych warunków wodnych na plon i jakość korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) Część II. Jakość technologiczna korzeni i plony cukru Effect of potassium fertilization under diversified water conditions on yield and quality of sugar beets (Beta vulgaris L.)Part II. Quality of taproots and yield of sugar 115-122
Musolf Radosław, Witold Grzebisz, Witold Szczepaniak, Magdalena Chojnacka Wpływ nawożenia potasem na tle zróżnicowanych warunków wodnych na plon i jakość korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) Część III. Odżywienie roślin potasem i azotem Effect of potassium fertilization under diversified water conditions on yield and quality of sugar beets (Beta vulgaris L.)Part III. Plant nutrition with potassium and nitrogen 123-128
Grzebisz Witold, Radosław Musolf, Witold Szczepaniak , Jacek Drożdż Wpływ nawożenia potasem na tle zróżnicowanych warunków wodnych na plon i jakość korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.)Część IV. Ocena efektywności agronomicznej i ekonomicznej Effect of potassium fertilization under diversified water conditions on yield and quality of sugar beets (Beta vulgaris L.)Part IV. An assessment of agronomic and economic efficiency 129-136
Gaj Renata, Dariusz Górski Wpływ kompostu z odpadów miejskich oraz nawożenia azotem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego Część I. Plon korzeni i jakość technologiczna Influence of compost produced from municipal solid wastes and of nitrogen fertilization on yields and technological quality of sugar beet Part I. Yields of roots and technological quality of sugar beet 145-154
Gaj Renata, Dariusz Górski Wpływ kompostu z odpadów miejskich oraz nawożenia azotem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowegoCzęść II. Zawartość i pobranie mikroskładników Influence of compost produced from municipal solid wastes and of nitrogen fertilization on yields and technological quality of sugar beetPart II. Content and uptake of micronutrients 155-164
Kucińska Katarzyna, Arkadiusz Artyszak, Daniela Ostrowska Efektywność nawożenia buraka cukrowego (Beta vulgaris altissima Döll) różnymi nawozami organicznymi przy wzrastających dawkach azotu mineralnego Effectiveness of sugar beet (Beta vulgaris altissima Doll) fertilization with different kinds of organic manure and various doses of mineral nitrogen  165-170
Buraczyńska Danuta, Feliks Ceglarek Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część I. Zachwaszczenie plantacji buraka cukrowego The role of green manures, in form of undersown cover crops, and straw in sugar beet cultivation Part I. Sugar beet plantations infestation with weeds 171-180
Buraczyńska Danuta Znaczenie nawozów zielonych z międzyplonów wsiewek i słomy w uprawie buraka cukrowego Część II. Plon i cechy biometryczne korzeni buraka cukrowego The role of green manures, in form of undersown cover crops, and straw in sugar beet cultivation Part II. Yield and biometric characteristics of sugar beet roots 181-190
Kużdowicz Kamilla Długotrwałe przechowywanie nasion jako metoda zachowania odmian i materiałów hodowlanych buraka cukrowego Long-term seed storage as amethod of preservation for sugar beet cultivars and breeding materials 191-198
Maćkowiak Danuta, Adam Sitarski Rizomania — diagnostyka i szkodliwość choroby Rhizomania — diagnostics and harmfulness of the disease 199-204
Kalembasa Dorota, Elżbieta Malinowska, Dawid Jaremko, Stanisław Jeżowski Wpływ nawożenia NPK na strukturę plonu traw Miscanthus ssp. The influence of NPK fertilization on yield structure of the Miscanthus ssp. grasses 205-212
Kowalczyk-Juśko Alina, Bogdan Kościk Produkcja biomasy miskanta cukrowego i spartiny preriowej w zróżnicowanych warunkach glebowych oraz możliwości jej konwersji na energię The Miscanthus sacchariflorus and Spartina pectinata biomass production in different soil conditions and possibilities of its conversion into energy 213-218

strona 1 z 2   12» »»