IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

spis treści [83,47 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Grzelak Krystyna, Krystyna Kolasińska Dr inż. Julian Belotti — wspomnienie  3-9
Rakowska Maria Profesor Tadeusz Wolski — w osiemdziesiąte urodziny 5-10
Bichoński Andrzej Zróżnicowanie i genetyczne uwarunkowanie wybranych cech wartości technologicznej pszenicy ozimej       Variation and genetic determination of some quality characters in winter wheat 11-16
Weber Ryszard, Dariusz Zalewski Plonowanie odmian pszenicy ozimej w zróżnicowanych środowiskach Yielding of winter wheat cultivars in different environmental conditions 17-28
Chrzanowska-Drożdż Barbara, Zygmunt Gil, Marek Liszewski, Władysław Malarz Wysokość i jakość plonu ziarna pszenicy ozimej w zależności od dawki i sposobu nawożenia azotem  Quantity and quality of yield of winter wheat in relation to doses and methods of nitrogen application 29-38
Ralcewicz Maria, Tomasz Knapowski Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari   The influence of some agrotechnical factors on grain yield and total protein content in the Almari winter wheat 39-48
Klimont Krzysztof, Agnieszka Osińska Wpływ herbicydów na wartość siewną i zawartość niektórych składników w ziarnie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i pszenżyta jarego The effect of some herbicides on seed quality and content of some chemical components in grain of winter wheat, spring barley and spring triticale 49-58
Klimont Krzysztof, Agnieszka Osińska Wpływ herbicydów na plon ziarna i cechy morfologiczne zbóż The influence of some herbicides on seed yield and morphological traits of some cereals 59-72
Bogdan Janusz, Barbara Zagdańska Odporność pszenicy jarej na suszę w fazie kiełkowania i wzrostu siewki   Drought resistance of spring wheat during germination and seedling growth 73-80
Kolasińska Krystyna, Lech Boros Wpływ sposobu zbioru i uszlachetniania na wartość siewną nasion jęczmienia jarego oplewionego i nagoziarnistego. Komunikat The effect of a harvest effect and processing on seed sowing value of hulled and hull-less spring barleys. Short communication  81-90
Dubis Bogdan Produkcyjne skutki regulacji liczby pędów roślin jęczmienia jarego oplewionego i nagoziarnistego   Productive effects of stem number control in hulless and hulled spring barley 91-98
Noworolnik Kazimierz, Danuta Leszczyńska Reakcja nagoziarnistego jęczmienia jarego nagęstość siewu w porównaniu zjęczmieniem oplewionym The response of naked spring barley to sowing rate in comparison to husked barley  99-106
Czembor Henryk J., Jerzy H. Czembor Chorobotwórczość mączniaka prawdziwego jęczmienia (Blumeria graminis f. sp. hordei) w Polsce w roku 2000   Pathogenicity of barley powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei) in Poland in 2000 107-116
Czembor Henryk J. Odporność odmian jęczmienia na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f.sp. hordei) włączonych do badań rejestrowych wPolsce w2002 roku Resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f.sp hordei) in barley cultivars included to registration trials in Poland in 2002 117-126
Barczak Bożena, Wojciech Kozera Wpływ dolistnego nawożenia mikroelementami na zawartość i skład frakcyjny białka ziarna jęczmienia jarego i owsa The influence of leaf dressing with microelements on the content and fractional composition of protein in barley and oat grain  127-138
Księżak Jerzy Wpływ wydzielin korzeni siewek owsa i eksudatów z ziarna na kiełkowanie nasion roślin strączkowych oraz wyciągów z nasion grochu na ziarniaki owsa i jęczmienia Influence of root excretions of oat seedlings and cereal grain exudates on germination of leguminous crops seeds and of extracts from pea seeds on oat and barley 139-148
Woźniak Andrzej Plonowanie pszenżyta jarego w zależności od sposobów regeneracji stanowiska w monokulturze Yielding of spring triticale in monoculture depending on field regeneration system 149-156
Górski Marian Reakcja odmian gryki na długoterminowe przechowywanie w banku genów  Reaction of buckwheat cultivars to long-term storage in gene bank 157-162
Obidoska Grażyna, Ala Sadowska Rośliny odziałaniu adaptogennym Adaptogenic plants 163-172
Obidoska Grażyna, Ala Sadowska Próby uprawy polowej Withania somnifera (L.) Dun. oraz ocena plonu iwartości surowca krajowego Attempts at field cultivation of Withania somnifera (L.) Dun. and the assessment of yield and quality of the obtained raw material 173-180
Laudański Zbigniew, Maciej Prończuk, Maria Prończuk Propozycja syntezy cech użytkowych wocenie wartości trawnikowej odmian Festuca spp. Proposition of turf characters synthesis for assessment of Festuca spp. cultivars value 181-194
Żurek Grzegorz Reakcja wybranych odmian traw gazonowych na naturalną i symulowaną suszę The effect of natural and simulated drought on selected turf grass varieties 195-210
Prończuk Sławomir Ocena śmiałka darniowego (Deschampsia ceaspitosa L.) Brok w mieszankach trawnikowych z wiechliną łąkową (Poa pratensis L.) w warunkach intensywnego użytkowania i zacienienia Evaluation of Deschampsia ceaspitosa L. cv. Brok in turf mixtures with Poa pratensis L. under intensive maintenance and shade conditions 211-218
Sowa-Niedziałkowska Genowefa Wskaźniki procesów życiowych zachodzących w sadzeniakach ziemniaka podczas długotrwałego przechowywania. Część I. Okres uśpienia i intensywność wzrostu kiełków The indicators of physiological processes in seed potato tubers during long-term storage. Part I. Dormancy period and intensity of sprouting 219-236
Sowa-Niedziałkowska Genowefa Wskaźniki procesów życiowych zachodzących w sadzeniakach ziemniaka podczas długotrwałego przechowywania Część II. Wpływ następczy warunków przechowywania sadzeniaków na wzrost i rozwój roślin potomnych The indicators of physiological processes in seed potato tubers during long-term storage.  Part II: Residual effect of conditions of seed tubers storage on growth and development of progeny plants  237-250

strona 1 z 2   12» »»