IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis treści 2006-2 [256,19 kB] - Tom XXVII-2

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Krystyna Zarzyńska Długość okresu spoczynku bulw odmian ziemniaka The length of tuber dormancy period in new potato cultivars  5-14
Zarzyńska Krystyna Analiza plonu potomnego bulw ziemniaka w zależności od wielkości bulwy matecznej i odmiany   The analysis of progeny yield of potato as influenced by mother tuber size and cultivar 15-22
Sowa-Niedziałkowska Genowefa Wpływ odmiany ziemniaka i warunków przechowywania bulw na długość okresu uśpienia i intensywność kiełkowania The influence of potato cultivar and conditions of storage upon the length of tuber dormancy period and intensity of sprouting 23-36
Głuska Anna Zróżnicowanie wielkości systemu korzeniowego uodmian ziemniaka Differentiation of root system size in potato cultivars  37-46
Mazurczyk Władysław, Lis Barbara Relacje między zawartością witaminy C iazotanów wbulwach różnych odmian ziemniaka Relationships between vitamin C and nitrate content in potato tubers  47-52
Sawicka Barbara, Piotr Pszczółkowski Fenotypowa zmienność struktury plonu odmian ziemniaka wwarunkach środkowo-wschodniej Polski Phenotypic variation of yield structure of potato cultivars under conditions of mid-eastern Poland 53-66
Nowacki Wojciech Porównanie wartości agrotechnicznej iużytkowej odmian ziemniaka hodowli krajowej izagranicznej Comparison of agronomical characters and usability of Polish and foreign potato cultivars 67-80
Chmura Kazimierz, Zenobiusz Dmowski, Lech Nowak, Elżbieta Wilgosz Wpływ agrotechniki naplonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku. Część I. Nawożenie organiczne imineralne The effects of agrotechnics on potato yielding in Lower Silesia. Part I. Organic and mineral fertilisation 81-90
Chmura Kazimierz, Zenobiusz Dmowski, Lech Nowak, Elżbieta Wilgosz Wpływ agrotechniki na plonowanie ziemniaków na Dolnym Śląsku. Część II. Przedplon, sadzenie ipielęgnacja The effects of agrotechnics on potato yielding in Lower Silesia. Part II. Forecrop, planting and cultivating 91-100
Płaza Anna, Feliks Ceglarek Reakcja ziemniaka odmiany Rywal na nawożenie wsiewkami międzyplonowymi wwarunkach środkowo-wschodniej Polski The response of potato variety Rywal to fertilization with undersown crops under conditions of central and eastern Poland 101-106
Płaza Anna, Feliks Ceglarek Wpływ nawożenia wsiewkami międzyplonowymi isłomą na plonowanie iskład chemiczny bulw ziemniaka odmiany Ania The influence of fertilization with undersown crops and straw on the yielding and chemical tuber composition of potato variety Ania 107-114
Pytlarz-Kozicka Maria Zagęszczenie roślin jako czynnik kształtujący strukturę rośliny ziemniaka Planting density as afactor forming the structure of apotato plant 113-120
Pytlarz-Kozicka Maria Wpływ nawożenia organicznego isposobów niszczenia naci na zdrowotność roślin iplon bulw na plantacjach nasiennych ziemniaka uprawianych wIV strefie degeneracji The effects of organic fertilization and of methods of haulm destroying on plant health and tuber yield on seed potato plantations in the 4th degeneration zone 121-130
Trawczyński Cezary Zależność między dawką azotu aplonem odmian ziemniaka The relationship between nitrogen dose and yielding of potato cultivars 131-140
Dmowski Zenobiusz, Lech Nowak, Kazimierz Chmura Reakcja odmian ziemniaka o różnej długości wegetacji na zróżnicowane warunki wodno-nawozowe Reaction of varying in the length of a vegetation period to differentiated water-fertilization conditions 141-148
Nowak Lech, Agnieszka Kruhlak, Zenobiusz Dmowski Plonowanie ziemniaka odmiany Karlena wwarunkach zróżnicowanej technologii uprawy Yielding of potato var. Karlena under differentiated cultivation technology 149-156
Jabłoński Kazimierz Wpływ nawożenia azotowego na plon ijakość nowych odmian ziemniaka jadalnego uprawianych na glebach średnio zwięzłych Influence of nitrogen fertilization on potato yield and quality of new potato table varieties cultivated on medium-heavy soils 157-166
Zarzecka Krystyna, Marek Gugała, Barbara Gąsiorowska Plonowanie wybranych odmian ziemniaka wwarunkach zróżnicowanej ochrony przed chwastami Yielding of some potato cultivars at different methods of crop protection against weeds 167-176
Zarzecka Krystyna, Marek Gugała Kształtowanie się zachwaszczenia odmian ziemniaka wzależności od sposobu pielęgnacji Weed infestation of potato crops depending on weed control methods 177-184
Urbanowicz Janusz Występowanie chwastów wziemniaku imetody ich zwalczania na terenie Polski The occurrence of weeds and methods of their control in potatoes in Poland 185-192
Gruczek Tadeusz Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę Sensitivity of potato cultivars to metribuzine 193-200
Przybysz Elżbieta, Maria Pawińska, Stefan Pruszyński, Paweł Węgorek, Marek Mrówczyński Wrażliwość larw stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) zróżnych rejonów Polski na wybrane insektycydy wbadaniach laboratoryjnych w2002 roku. Komunikat The susceptibility of Colorado potato beetle larvae from different regions of Poland to some insecticides in laboratory tests of the year 2002. Short communication 201-206
Sawicka Barbara Wpływ ochrony przeciwko zarazie ziemniaka na trwałość przechowalniczą bulw czterech skrobiowych odmian ziemniaka The influence of protection against potato late blight on storage durability of tubers of four starch potato cultivars 207-218
Czerko Zbigniew Czynniki wpływające na dobór dawki wentylacyjnej w przechowalniach ziemniaków Factors influencing choice of ventilation dose in potato storage 219-226
Czerko Zbigniew Ubytki naturalne ziemniaków wzależności oddawki wentylacyjnej irodzaju systemu wentylacji Natural losses of potatoes depending on the used ventilation dose and kind of ventilation system 227-232

strona 1 z 2   12» »»