IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [110 kB] - 231

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Ługowska Bogusława, Zofia Banaszak, Wioletta Wójcik, Wioletta Grzmil Zależność plonu ziarna pszenicy ozimej o skróconym źdźble od jego składowych The effect of yield components on seed yield of semi-dwarf winter wheat 5-10
Jedyński Stanisław, Dariusz Zalewski Analiza genetyczna cech wpływających na jakość plonu pszenicy ozimej Genetic analysis of characters associated with grain quality in winter wheat 11-18
Nawracała Jerzy, Witold Brzeziński Wczesna selekcja genotypów pszenicy opotencjalnie dobrej jakości wypiekowej Early selection of wheat genotypes with potentially good breadmaking quality 19-28
Czembor Henryk J., Andrzej Anioł Wytworzenie materiałów wyjściowych pszenicy ozimej tolerancyjnych na toksyczne działanie glinu Creation of prebreeding material of winter wheat tolerant to aluminium toxicity 29-36
Krystkowiak Karolina, Anetta Kuczyńska, Michał Rębarz, Renata Trzeciak Efektywność uzyskiwania haploidów pszenicy z mieszańców F1 i ich form wyjściowych poprzez krzyżowanie z kukurydzą The efficiency of wheat haploid production from F1 hybrids and parental genotypes by crossing with maize 37-42
Sulewska Hanna Charakterystyka 22 genotypów pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta) pod względem wybranych cech Characterization of 22 spelt (Triticum aestivum ssp. spelta) genotypes relating to some features 43-54
Podolska Grażyna Efektywność agrotechnicznych oddziaływań w wykorzystaniu potencjału plonowania pszenicy ozimej Effectiveness of agricultural practices in exploitation of the potential of winter wheat yielding 55-64
Smagacz Janusz Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na przedplon Reaction of some winter wheat varieties to forecrop  65-72
Stypuła Grzegorz, Grażyna Podolska, Stanisław Krasowicz Ocena ekonomiczna uprawy pszenicy ozimej w zależności od sposobu ochrony Economic evaluation of winter wheat cultivation in dependence on different methods of plant protection 73-82
Zamorski Czesław, Bogdan Nowicki, Małgorzata Schollenberger, Wojciech Wakuliński Podatność polskich materiałów hodowlanych pszenicy na rdzę źdźbłową Susceptibility of Polish wheat breeding lines to Puccinia graminis Pers. 83-94
Wakuliński Wojciech, Czesław Zamorski, Zofia Białoskórska, Barbara Łotocka, Bogdan Nowicki, Małgorzata Schollenberger Dziedziczenie odporności pszenicy ozimej odmiany Michigan Amber na porażenie przez Pyrenophora tritici-repentis (Died.)Drechsler Inheritance of resistance to Pyrenophora tritici-repentis in winter wheat cv. Michigan Amber 95-100
Oracka Teresa, Janusz Kozdój, Jan Ciepły Ocena zmienności genotypowej pszenicy jarej w efektywności pobierania i wykorzystania azotu i fosforu Część I. Doświadczenie polowe The evaluation of variability of uptake and utilization efficiency of nitrogen and phosphorus in spring wheatPart I. Field experiment  101-114
Oracka Teresa, Janusz Kozdój, Jan Ciepły Ocena zmienności genotypowej pszenicy jarej w efektywności pobierania i wykorzystania azotu i fosforuCzęść II. Doświadczenie fitotronowe The evaluation of variability of uptake and utilization efficiency of nitrogen and phosphorus in spring wheatPart II. Water culture experiment 115-128
Rachoń Leszek Ocena przydatności ziarna krajowych i zagranicznych linii i odmian jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) do produkcji makaronu Assessment of usefulness of domestic and foreign cultivars of spring durum wheat (Triticum durum Desf.) for pasta production 129-138
Sułek Alicja Określenie reakcji nowych rodów i odmian pszenicy jarej na wybrane czynniki agrotechniczne Determination of response of new spring wheat varieties and strains to some agrotechnical factors 139-146
Ciołek Anna, Ewa Makarska Wpływ chemicznej ochrony na aktywność antyoksydacyjną polifenoli i frakcji tokoferoli ziarniaków pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) The influence of chemical protection on antioxidant activity of polyphenols and tocopherols in hard wheat (Triticum durum Desf.) grains 147-156
Góral Halina Wpływ odległości źródła pyłku na efektywność zapylania linii męskosterylnych pszenżyta ozimego Effect of distance from the pollen source on seed set in male sterile triticale lines 157-164
Mikulski Wojciech, Tadeusz Adamski, Zygmunt Kaczmarek , Marcin Konieczny, Aleksandra Ponitka, Maria Surma, Aurelia Ślusarkiewicz-Jarzina Wysokość plonowania i stabilność rodów i linii DH pszenżyta ozimego Yielding and stability of winter triticale breeding lines and doubled haploids 165-170
Gruszecka Daniela, Ewa Czerwieńska Charakterystyka rodów uzyskanych z mieszańców pszenżyta (X Triticosecale Wittmack) z pszenperzem (Agrotriticum sp.) Characterization of breeding strains derived from crosses between X Triticosecale Wittmack and Agrotriticum sp. 171-178
Smagacz Janusz, Tadeusz Dworakowski Porównanie wydajności odmian pszenżyta ozimego z pszenicą ozimą lub żytem w stanowiskach po zbożach Comparison of yielding of winter triticale cultivars with that of winter wheat or rye cultivated after cereals 179-184
Jaśkiewicz Bogusława Wzrost igromadzenie masy pszenżyta Fidelio wwarunkach zróżnicowanego nawożenia azotem igęstości siewu Growth and plant mass accumulation of triticale Fidelio under different nitrogen fertilization and sowing rates  185-190
Moś Maria, Tomasz Wójtowicz Wpływ temperatury na kiełkowanie wybranych odmian pszenżyta jarego The effect of temperature on germinability of some cultivars of spring triticale seeds 191-200
Pisulewska Elżbieta, Marek Kołodziejczyk, Robert Witkowicz Plonowanie, struktura plonu oraz kształtowanie się morfotypu pszenżyta jarego w zależności od odmiany i ilości wysiewu Effect of cultivar and seeding rate on grain yield, its structure and morphotype of spring triticale 201-210
Szmigiel Aleksander, Andrzej Oleksy Kształtowanie się powierzchni liści dwóch odmian pszenżyta jarego w zależności od jego udziału wmieszance zpszenicą Development of leaf area of two spring triticale cultivars depending on their share in a mixture with wheat 211-222
Nieróbca Piotr Architektura łanu pszenżyta jarego ipszenicy jarej wwarunkach różnej obsady roślin Architecture of spring triticale and spring wheat stands at different population densities 223-230

strona 1 z 2   12» »»