IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [90 kB] - 230

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Lukaszewski Adam J. Inżynieria chromosomowa w ulepszaniu roślin uprawnych Chromosome engineering in improvement of crop plants     5-14
Gut Magdalena Odporność zbóż na porastanie przedżniwne — problemy i perspektywy Cereal's Resistance to preharvest sprouting — problems and perspectives 15-22
Dobek Anita, Wojciech Mikulski Zmienność materiałów hodowlanych pszenicy ozimej w perspektywie sukcesu odmianowego     Variability of breeding materials and prospects for a variety success in winter wheat 23-28
Węgrzyn Stanisław Ocena genetyczno-statystyczna wyników doświadczeń polowych z rodami hodowlanymi na przykładzie pszenicy ozimej A genetical-statistical estimation of field trials results for breeding strains on example of winter wheat   29-42
Pilch Józef Wpływ genomów A, B Triticum durum Desf. na wartość technologiczną ziarna pszenicy ozimej Triticum aestivum L.    Effect of the A and B genomes Triticum durum Desf. on bread-making quality in winter wheat Triticum aestivum L. 43-54
Waga Jacek Wewnątrzliniowy polimorfizm białek gliadynowych a zmienność liczby sedymentacji i zawartości białka ogółem u wybranych rodów pszenicy ozimej Intra-varietal polymorphism of gliadin proteins in relation to variability of sedimentation value and protein content in some winter wheat strains    55-64
Ceglińska Alicja, Grażyna Cacak-Pietrzak, Tadeusz Haber, Zygmunt Nita, Edyta Karnasiewicz Współzależności pomiędzy cechami jakościowymi rodów pszenicy ozimej   The correlation between quality characteristics of winter wheat strains   65-70
Binek Andrzej, Maria Moś Zależność pomiędzy spoczynkiem ziarniaków pszenicy ozimej aliczbą opadania Relationship between seed dormancy and falling number in wheat 71-80
Kozdój Janusz, Teresa Oracka, Jan Ciepły Analiza stadium morfogenezy kłosa pędu głównego pszenicy jarej w fazie strzelania w źdźbło   Analysis of morphogenetic stage of main spike of spring wheat at the shooting phase 81-94
Prażak Roman Ocena tolerancyjności mieszańców międzygatunkowych pszenicy (Triticum sp.) na stres solny Evaluation of salt stress tolerance in some interspecific hybrids of wheat (Triticum sp.)    95-102
Czembor Henryk J. Dziedziczenie tolerancji na toksyczne działanie glinu u wybranych odmian pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) The inheritance of tolerance to aluminum toxicity in some spring wheat (Triticum aestivum L.) cultivars   103-108
Woźniak-Strzembicka Anna Wirulencja populacji Puccinia recondita f. sp. tritici w Polsce w latach 1998–2001 Virulence of Puccinia recondita f. sp. tritici population in Poland in 1998–2001      109-118
Woźniak-Strzembicka Anna Rdza żółta pszenicy w Polsce: częstość wirulencji w populacji patogena   Wheat yellow rust in Poland: virulence frequencies in pathogen population     119-126
Maćkowiak Walenty Ocena postępu i strategiczne kierunki hodowli pszenżyta w Polsce   Estimation of progress and strategic directions of triticale breeding in Poland    127-142
Nalepa Stanisław Perspektywy hodowli pszenżyta w Resource Seeds Inc. w USA Triticale breeding perspective at Resource Seeds Inc. in USA 143-146
Mądry Wiesław, Zbigniew Laudański, Marcin Kozak, Jan Rozbicki Empiryczne porównanie sekwencyjnej analizy składowych plonu i analizy ścieżek pojedynczych dla plonu ziarna pszenżyta ozimego i jego składowych An empirical comparison of sequential yield component analysis and single path analysis for winter triticale grain yield and its components      147-156
Waga Jacek, Helena Grzesik Analiza elektroforetyczna białek zapasowych kilku rodów pszenżyta ozimego odpornych na porastanie   Electrophoretic analysis of storage proteins in some winter triticale strains resistant to preharvest sprouting      157-164
Górski Marian Reakcja odmian pszenżyta ozimego nadługoterminowe przechowywanie wbanku genów Reaction of winter triticale cultivars to long-term storage in gene bank 165-170
Grzesik Helena, Anna Strzembicka Odporność wybranych odmian pszenżyta ozimego na rdzę brunatną (Puccinia recondita f. sp. tritici) Resistance of some winter triticale varieties to leaf rust (Puccinia recondita f. sp. tritici)   171-176
Ceglińska Alicja, Henryk Cichy, Tadeusz Haber, Monika Sadecka Ocena wartości technologicznej ziarna pszenżyta jarego   Evaluation of bread-making quality of some spring triticales 177-186
Kadłubiec Władysław, Jarosław Bojarczuk Ocena interakcji rodów pszenżyta jarego iżyta jarego ze środowiskiem. Komunikat Estimation of environmental interactions of breeding strains of spring triticale and spring rye. Short communication 187-194
Apolinarska Barbara Substytucyjne, addycyjne i translokacyjne chromosomy pszenicy w życie diploidalnym Substitutions, additions and translocations of wheat chromosomes in diploid rye 195-204
Śmiałowski Tadeusz, Stanisław Węgrzyn Genetyczno-statystyczne parametry dziedziczenia cech użytkowych żyta ozimego (Secale sereale L.) The genetic and statistical analysis of the heritability of important traits in winter rye (Secale cereale L.)   205-214
Grochowski Lechosław Ksenia u żyta, jej rodzaje i znaczenie w hodowli odmian mieszańcowych   Xenia in rye, its types and significance for breeding of hybrid cultivars 215-234
Dopierała Paweł, Henryk Bujak, Jan Karczmarek, Anna Dopierała Ocena wartości hodowlanej linii i mieszańców żyta ozimego Estimation of a breeding value of lines and hybrids of winter rye 235-242

strona 1 z 2   12» »»