IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [88,5 kB] - 229

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Pisulewska Elżbieta II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Owies — Hodowla, Uprawa i wykorzystanie, 11–12 września 2002, Kraków   5-6
Spiss Ludwik Historia hodowli owsa wPolsce History of oat breeding in Poland 7-12
Nita Zygmunt Tadeusz Współczesne osiągnięcia i perspektywy hodowli owsa w Polsce   Contemporary achievements and prospects of oat breeding in Poland  13-20
Paczos-Grzęda Edyta Badania cytogenetyczne i molekularne mieszańców międzygatunkowych heksaploidalnego owsa Avena sativa L. × Avena sterilis L. oraz form wyjściowych Cytogenetic and molecular analyses of interspecific hybrids of the hexaploid oat Avena sativa L. × Avena sterilis L. and initial forms        21-32
Paczos-Grzęda Edyta Charakterystyka niektórych cech ilościowych mieszańców międzygatunkowych F2 heksaploidalnego owsa Avena sativa L. × Avena sterilis L. oraz form wyjściowych Characterization of some quantitative traits in interspecific hybrids ofhexaploid oat Avena sativa L. × Avena sterilis L. and initial forms 33-42
Śmiałowski Tadeusz, Stanisław Węgrzyn Zdolność kombinacyjna rodów i odmian owsa Część II. Owies żółtoziarnisty (A. sativa L. var. aurea) Combining ability of the strains and varieties of oatsPart II. Yellow-grain oats     43-52
Moś Maria, Andrzej Zieliński Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na zdolność kiełkowania i wigor ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego       The influence of accelerated ageing conditions on germinability and vigour of naked and husked oats  53-60
Moudrý Jan, Jan Moudrý jr., Zdeněk Štěrba, Jan Bárta Porównanie plonu i produktywności wiechy u owsa oplewionego (Avena sativa L.) i nagiego (Avena nuda L.)  Comparison of yield and panicle productivity between hulled (Avena sativa L.) and naked (Avena nuda L.) oats 61-64
Weber Ryszard, Borys Hryńczuk, Włodzimierz Kita Wpływ sposobu uprawy roli na plonowanie oraz wartość przedplonową owsa i pszenicy jarej dla pszenicy ozimej   Influence of the mode of tillage on yielding and forecrop value of oats and spring wheat going before winter wheat  65-72
Deryło Stanisław, Kazimierz Szymankiewicz, Zofia Grodkowska, Stachowska Joanna Zachwaszczenia owsa siewnego w płodozmianie i wielogatunkowej monokulturze zbożowej Weed infestation of oats at a rotation and at a multispecies monoculture of small grain crops 73-84
Śmiałowski Tadeusz, Stanisław Węgrzyn Zastosowanie analizy współczynników ścieżek do oceny współzależności elementów struktury plonu owsa jarego (Avena sativa L.) The path-coefficient analysis of yield structure parameters in spring oat    85-94
Wróbel Edward, Tadeusz Krajewski, Wojciech Krajewski Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i strukturę plonu owsa oplewionego i nagoziarnistego   The effect of nitrogen application on yield and its structure of naked and hulled oats   95-102
Piech Marian, Robert Maciorowski, Krum Petkov Plon ziarna i składników pokarmowych owsa nieoplewionego i oplewionego uprawianego przy dwóch poziomach nawożenia azotem The yield of grain and nutritive components of naked and hulled oats cultivated at two nitrogen levels   103-114
Walens Małgorzata Wpływ nawożenia azotowego i gęstości siewu na wysokość i jakość plonu ziarna odmian owsa oplewionego i nagoziarnistego   Effect of nitrogen fertilization and sowing rates on yield and grain quality of naked and husked oat cultivars     115-124
Sułek Alicja Wpływ dawek azotu na plon ziarna ijego komponenty unowych odmian owsa Effect of nitrogen on yield and its components in new cultivars of oats 125-130
Piotrowska Wiesława, Stefan Pietkiewicz, Zdzisław Wyszyński, Tadeusz Łoboda, Dariusz Gozdowski, Edyta Kotlarska-Jaros, Sławomir Stankowski Wymiana gazowa owsa w zależności od poziomu nawożenia azotem   Gas exchange of oat depending on nitrogen fertilization        131-138
Dubis Bogdan, Wojciech Budzyński Reakcja owsa nagoziarnistego i oplewionego na termin i gęstość siewu Response of naked and husked oats to date and density of sowing  139-146
Szempliński Władysław Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym Yielding of naked and covered oat and spring barley in pure and mixed crops  147-156
Piech Marian, Robert Maciorowski, Krum Petkov Plon ziarna i składników pokarmowych nieoplewionych i oplewionych odmian owsa oraz jęczmienia jarego w siewie czystym i w mieszance The yield of grain and nutritive components of naked and hulled oat varieties and of spring barley in pure sowing and in mixed crops        157-166
Klima Kazimierz, Kinga Szarek Reakcja owsa oplewionego i nagoziarnistrego na uprawę w mieszankach zbożowych w zależności od położenia na stoku Yielding of covered and naked oats grown in mixed crops depending on the field location on a slope  167-174
Jan Kołodziej Wpływ opadów atmosferycznych na kształtowanie się wybranych cech ziarna owsa uprawianego w warunkach górskich   Influence of precipitation on shaping some properties of oat grain cultivated in mountain conditions    175-184
Skowera Barbara, Jan Kołodziej Wpływ czynników termiczno-opadowych na plonowanie owsa w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej   Influence of thermal and precipitation factors on yield of oat in the Orawsko-Nowotarska Basin       185-192
Szmigiel Aleksander, Andrzej Złobecki Odporność oplewionych i nieoplewionych ziarniaków owsa na uszkodzenia mechaniczne   Resistance of husked and naked oat seeds to mechanical damage      193-198
Skórska Elżbieta, Rafał Lewandowski Porównanie reakcji trzech odmian owsa na promieniowanie UV-B Comparison of reactions of three oat varieties to UV-B radiation 199-204
Burgieł Zbigniew J., Elżbieta Pisulewska Grzyby zasiedlające ziarno owsa nagonasiennego   Naked oat seed-borne fungi  205-210

strona 1 z 2   12» »»