IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [71,17 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Oleksiak Tadeusz, Dariusz R. Mańkowski Ocena stabilności plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej na podstawie wyników badań ankietowych z lat 1990–2001     Yield stability estimation of chosen winter wheat cultivars as based on the results of survey investigations in the years 1990–2001  3-10
Oleksiak Tadeusz Efekty hodowli pszenicy ozimejCzęść II. Odmiana jako czynnik plonotwórczy w doświadczeniach i w produkcji Effects of winter wheat breeding Part II. Variety as a yield-creating factor in trials and in production           11-20
Pilch Józef Uwarunkowania genetyczne cech morfologicznych kłosa pszenicy (Triticum aestivum L.) Genetic determination of the morphological traits of a spike of wheat (Triticum aestivum L.)    21-32
Woźniak Andrzej, Dariusz Gontarz Wpływ przedplonów i sposobów zróżnicowanego pielęgnowania na jakość ziarna pszenicy jarej   The influence of forecrops and different care systems on the quality of grain of spring wheat  33-40
Woźniak Andrzej Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy jarej w zmianowaniu na plon i jakość ziarna   The influence of different spring wheat in crop rotation on yield and quality of grain   41-50
Grudkowska Małgorzata, Barbara Zagnańska, Zbigniew Rybka Odporność pszenicy jarej na suszę glebową w fazie kłoszenia   Tolerance of spring wheat to soil drought at a heading phase 51-60
Waga Jacek Zmienność niektórych frakcji ω-gliadyn a zawartość białka ogółem w potomstwie orkiszu i odmiany Elena Variability of some ω-gliadins and grain protein content in spelt and cultivar Elena hybrid genotypes   61-70
Pałys Edward, Robert Kuraszkiewicz Wpływ terminów siewu na wybrane cechy i plon ziarna orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta)   The influence of sowing time on selected characters and corn yield of spelt (Triticum aestivum ssp. spelta) 71-80
Wiewióra Barbara Zdrowotność iinne cechy wartości siewnej ziarna oraz plon jęczmienia jarego wzależności od zastosowanej zaprawy nasiennejCzęść I. Wpływ zapraw nasiennych na grzyby zasiedlające ziarno jęczmienia jarego, jego zdolność kiełkowania oraz wigor The effect of seed treatment on seed health, quality and yield of spring barleyPart I. The effect of seed treatment on fungi contaminated seed of spring barley, its germination and vigour 81-88
Wiewióra Barbara Zdrowotność i inne cechy wartości siewnej ziarna oraz plon jęczmienia jarego w zależności od zastosowanej zaprawy nasiennej Część II. Wschody polowe i plon jęczmienia jarego The effect of seed treatment on seed health, quality and yield of spring barley Part II. Field emergence and yield of spring barley    89-94
Michalak Monika, Ewa Makarska, Antoni Lipiec, Marta Wesołowska-Trojanowska Wpływ systemu uprawy jęczmienia jarego na zmiany udziału frakcji włókna surowego The effect of the system of spring barley cultivation on the percentage changes of crude fibre fraction    95-104
Bichoński Andrzej Zmienność i współzależność wybranych cech technologicznych jęczmienia jarego browarnego         Variability of some qualitative characters of spring barley traits 105-110
Małuszyńska Elżbieta, Szymon Dziamba, Jacek Kwiatkowski Wartość siewna nasion trzech generacji pszenżyta ozimego w kolejnych latach badań   The seed sowing value of three generations of winter triticale in the successive years of assessments    111-116
Tomasz Góral, Arseniuk Edward Reakcja linii somaklonalnych pszenżyta ozimego na porażenie grzybami zrodzaju Fusarium. Część I. Fuzarioza kłosów powodowana przez F. culmorum W. G. Smith (Sacc.) Reaction of somaclonal lines of winter triticale to Fusarium infection. Part I. Fusarium head blight caused by F. culmorum W. G. Smith (Sacc.) 117-130
Łapiński Bogusław Anomalny powrót do kariotypów rodzicielskich w pokoleniu F2 mieszańców pszenżyta tetraploidalnego z żytem tetraploidalnym   Anomalous restoration of parental karyotypes in F2 progeny of some crosses between tetraploid triticale and tetraploid rye    131-140
Śmiałowski Tadeusz, Stanisław Węgrzyn Zastosowanie analizy współczynników ścieżek do badań genotypowych zależności i współzależności wybranych cech plonotwórczych żyta ozimego (Secale cereale) Adaptation of the path-coefficient analysis to assess genotypic relationships and interrelationships of the yield parameters in winter rye (Secale cereale)     141-150
Nieróbca Piotr, Jerzy Grabiński Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych   The composition of a winter rye crop depending on soil conditions     151-156
Górski Marian Żywotność nasion rzepaku ozimego wdługoterminowym przechowywaniu Seed viability of the winter oilseed rape in the long-term storage 157-160
Budzyński Wojciech, Krzysztof Jankowski Poziom agrotechniki a struktura i plon nasion rzepaku jarego             Oilseed rape yield and its structure in relation to pest control and nitrogen fertilization levels  161-174
Machul Marian, Krystyna Magnuszewska Wpływ elementów plonowania na zróżnicowanie plonów ziarna wybranych odmian kukurydzy w warunkach zwiększonej obsady roślin Effects of yield components on grain yield differentiation in selected maize varieties at increased plant density 175-184
Mańkowski Dariusz R. Ocena postępu w uprawie ziemniaka w Polsce w latach 1986–2001 Część I. Analiza stabilności plonowania wybranych odmian ziemniaka Estimation of progress in potato production in Poland in the years 1986–2001 Part I. The analysis of yielding stability of some potato cultivars         185-192
Mańkowski Dariusz R., Tadeusz Oleksiak Ocena postępu w uprawie ziemniaka w Polsce w latach 1986–2001Część II. Postęp hodowlany w uprawie ziemniaka Estimation of progress in potato production in Poland in the years 1986–2001 Part II. Breeding progress in potato production     193-204
Domański Leszek, Ewa Zimnoch-Guzowska, Małgorzata Paczkowska Wstępna ocena stabilności niektórych cech technologicznych w programie syntezy materiałów wyjściowych dla hodowli ziemniaka przydatnego do przetwórstwa na chipsy Preliminary evaluation of the stability of some processing quality traits in a frame of the development of parental lines for breeding of potato cultivars for chip industry  205-214
Zarzyńska Krystyna Dziewięciostopniowa skala określania długości okresu spoczynku bulw różnych odmian ziemniaka A 9-grade scale to assess dormancy of different potato cultivars      215-224
Erlichowski Tomasz Wpływ zaprawy Prestige 290 FS na zdrowotność i plonowanie ziemniaka   The effect of tuber treatment with Prestige 290 FS on the healthiness and yield of potato 225-232

strona 1 z 2   12» »»