IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [96 kB] - 226/227

strona 1 z 3   123» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Kaczmarek Jan Wspomnienie o Profesorze Władysławie Loncu      5-6
Mądry Wiesław Zastosowanie modeli mieszanych Shukli i regresji łącznej do analizy stabilności i adaptacji genotypów Część I. Podstawy teoretyczne Using Shukla’s mixed model and the related joint regression model in analyses of stability and adaptation of genotypes Part I. Theoretical considerations      7-14
Mądry Wiesław Zastosowanie modeli mieszanych Shukli i regresji łącznej do analizy stabilności i adaptacji genotypów Część II. Przykład dla pszenicy jarej Using Shukla’s mixed model and the related joint regression model in analyses of stability and adaptation of genotypes Part II. An example for spring wheat       15-24
Czajka Stanisław, Zygmunt Kaczmarek O testowaniu jednorodności współczynników zmienności   On testing the homogeneity of coefficients of variation         25-30
Mądry Wiesław, Marcin Kozak, Stanisław Pluta, Edward Żurawicz Zastosowanie sekwencyjnej analizy plonu w badaniach nad uwarunkowaniem zmienności plonu owoców porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na roślinie przez cechy plonotwórcze The use of sequential yield component analysis (SYCA) in studies on determination of fruit yield variability in blackcurrant (Ribes nigrum L.)   31-40
Bocianowski Jan, Paweł Krajewski Porównanie dwóch metod estymacji efektu addytywnego działania genów na podstawie linii podwojonych haploidów jęczmienia   Comparison of two methods of estimation of additive gene action effect on the basis of doubled haploid lines in barley      41-48
Kaczmarek Zygmunt, Tomasz Warzecha, Tadeusz Adamski, Maria Surma Wielowymiarowe podejście do oceny redukcji cech struktury plonu nagich i oplewionych linii DH jęczmienia inokulowanych Fusarium culmorum Multivariate approach to estimation of reduction of yield components in hulless and hulled DH lines of barley inoculated with Fusarium culmorum  49-58
Kosina Romuald Numeryczna klasyfikacja genetycznych parametrów cech zarodka oraz tetraploidalnych taksonów pszenicy opisanych tymi parametrami Clustering of genetic parameters of embryo characters and taxa of tetraploid wheat 59-70
Kubicka Helena, Renata Lewandowska Zastosowanie techniki AFLP w połączeniu z BSA do identyfikacji markerów sprzężonych z cechą karłowatości u żyta The use of the AFLP technique in combination with BSA for identification of markers linked with dwarfness in rye 71-80
Kuczyńska Anetta, Jan Bocianowski, Piotr Masojć, Maria Surma, Tadeusz Adamski Zastosowanie markerów RAPD do określenia podobieństwa genetycznego odmian jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) Genetic similarity among cultivars of winter barley (Hordeum vulgare L.) revealed by random amplified polymorphic DNA (RAPD)      81-86
Martinek Petr, Ohnoutková Ludmila, Tomáš Vyhnánek, Jan Bednář Charakterystyka mieszańców pszenicy z jęczmieniem (x Tritordeum Ascherson et Graebner) w warunkach klimatycznych Europy Środkowej  Characteristics of wheat-barley hybrids (x Tritordeum Ascherson et Graebner) under Central-European climatic conditions 87-96
Drzazga Tadeusz, Paweł Krajewski Charakterystyka roli środowisk w seriach doświadczeń przedwstępnych z pszenicą ozimą w latach 1999–2001   Characteristic of experimental locations in the series of pre-registration trials with winter wheat in 1999–2001   97-102
Zalewski Dariusz, Rafał Kuriata Analiza dziedziczenia cech ilościowych pszenicy ozimej Diallel analysis of quantitative traits of winter wheat 103-114
Weber Ryszard, Dariusz Zalewski, Ludwik Kotowicz Stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku Stability of winter wheat yields in Lower Silesia    115-120
Jedyński Stanisław Analiza dialleliczna cech ilościowych mieszańców F1 pszenicy jarej        Diallel cross analysis of several quantitative characters in spring wheat 121-347
Gut Magdalena, Stanisław Węgrzyn Genetyczne uwarunkowania mrozoodporności pszenicy i jej współdziałanie z wybranymi cechami użytkowymi Genetic determination of frost resistance and its relationships with other agronomic traits in winter wheat   135-140
Jedyński Stanisław, Jan Kaczmarek, Ryszard Weber, Zalewski Dariusz Plonowanie odmian pszenicy jarej w warunkach Dolnego Śląska   Yields of spring wheat cultivars in Lower Silesia     141-148
Szajsner Hanna Zmienność cech ilościowych u pszenic pod wpływem biostymulacji laserowej   Changes of quantitative characters in wheat influenced by laser  biostimulation 149-154
Drozd Danuta, Hanna Szajsner Porównanie reakcji nasion różnych odmian pszenicy i pszenżyta na promieniowanie laserowe Response of seeds of different wheat and triticale cultivars to laser radiation 155-160
Małuszyńska Elżbieta, Zbigniew Laudański Wpływ wybranych czynników i cech geometrycznych ziarniaków na porastanie pszenżyta ozimego The effect of some factors and kernel geometric features on sprouting of triticale  161-166
Kociuba Wanda Ocena średnich i stabilności cech plonotwórczych w kolekcji genotypów pszenżyta ozimego (X Triticosecale Wittmack) Estimation of average values and stability parameters for yielding features in collection of winter triticale (X Triticosecale Wittmack) genotypes 167-176
Drozd Danuta, Hanna Szajsner, Krzysztof Bielecki Wpływ światła lasera na aktywność α-amylazy w ziarniakach różnych genotypów pszenżyta Influence of laser radiation on α-amylase activity in grain of different triticale genotypes    177-180
Rzepka-Plevneš Danuta, Miłosz Smolik, Marcelina Krupa Zmienność elektroforetyczna białek zapasowych różnych odmian pszenżyta (X Triticosecale Wittmack) Electrophoretic variability of storage proteins in different triticale (X Triticosecale Wittmack) cultivars 181-190
Grzesik Helena, Stanisław Węgrzyn Odziedziczalność elementów struktury plonu pszenżyta ozimego      Heritability of some winter triticale yield components 191-196
Drzewiecki Jerzy, Elżbieta Małuszyńska Ocena trwałości cech pszenżyta metodą analizy elektroforetycznej białek nasion   Evaluation of stabillity of triticale traits using electrophoretical analysis of seed proteins 197-208

strona 1 z 3   123» »»