IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [62,5 kB] - 225

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Łyszczarz Roman Ogólnopolska Konferencja Łąkarska. Wielofunkcyjna rola gatunków iodmian traw oraz motylkowatych drobnonasiennych. 21–23 maj 2002, Bydgoszcz-Pieczyska 5-8
Domański Piotr Julian Analiza zmienności plonowania wybranych gatunków i odmian traw Analysis of yield variances of selected grass species and varieties  9-20
Baryła Ryszard, Marianna Warda, Mariusz Kulik Zależność udziału odmian Lolium perenne L. odsposobu użytkowania runi na glebie torfowo-murszowej w pierwszym odroście The dependence of share of Lolium perenne L. varieties on the method of utilization ofsward on mucky-peat soil in the first regrowth 21-28
Łyszczarz Roman, Romuald Dembek Wieloletnie badania nad oceną wczesności, plonowania i wartości pokarmowej polskich odmian kupkówki pospolitej Long-term studies on earliness, yields and nutritional value of Polish common orchard grass varieties 29-42
Szydłowska Joanna, Henryk Czyż, Teodor Kitczak, Maria Trzaskoś Przydatność Festulolium do renowacji użytków zielonych   Usefulness of Festulolium for grasslands renovation 43-52
Wróbel Barbara, Halina Jankowska-Huflejt, Jan Zastawny Trwałość iplonowanie traw pastewnych wfenologicznie zróżnicowanych mieszankach łąkowych Persistence and yielding of fodder grasses in phenologically differentiated meadow mixtures 53-64
Gaweł Eliza Pastwiskowa rola odmian lucerny siewnej The pasture potential of alfalfa 65-72
Trąba Czesława, Paweł Wolański Niektóre elementy wartości paszowej roślin motylkowatych występujących w runi półnaturalnych łąk i pastwisk Some aspects of fodder value of papilionaceous plants occuring in sward of seminatural meadows and pastures 73-80
Wyłupek Teresa Zawartość niektórych mikroelementów wroślinach motylkowatych oraz wruni łąk kłosówkowych irajgrasowych Some microelements content in papilionaceous plants and in sward of soft-grass and rye-grass meadows 81-90
Kryszak Anna, Maria Grynia, Jan Kryszak, Mieczysław Grzelak Plonowanie wiechliny łąkowej i tymotki łąkowej nawożonych makro- i mikroelementami   Yields of meadow grass and timothy grass fertilized with macro- and microelements  91-98
Sikorra Jacek, Zimmer-Grajewska Małgorzata Udział odmian i rodów kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.) w składzie florystycznym runi mieszanek użytkowanych kośnie i pastwiskowo Participation of meadow fescue cultivars and strains (Festuca pratensis Huds.) in floristic composition of sward of mixtures used for cutting and grazing 99-106
Szoszkiewicz Józef, Janina Zbierska, Romuald Dembek, Krzysztof Szoszkiewicz, Staniszewski Ryszard Zróżnicowanie fitosocjologiczne iwartość rolnicza zbiorowisk łąkowych zudziałem motylkowatych w Wielkopolsce ina Kujawach Phytosociological differentiation and agronomic value of meadow plant associations with legumes in the Wielkopolska and Kujawy regions 107-120
Grzelak Mieczysław, Jan Kryszak Zmiany w składzie gatunkowym i wartość użytkowa runi pastwiska zagospodarowanego metodą podsiewu Changes in species composition and utilization value of pasture sward managed by means of overdrilling           121-128
Janicka Maria, Piotr Stypiński, Iveta Ilavska, Daniel Rataj Porównanie plonowania i trwałości wybranych gatunków i odmian traw w różnych warunkach siedliskowych            Comparison of yielding and persistence of some grass species and varieties in different habitats   129-138
Łyszczarz Roman Wpływ terminu zbioru na wybrane cechy dwóch odmian kupkówki pospolitej The influence of harvest time on some characters of two varieties ofcommon orchard grass 139-150
Goliński Piotr, Stanisław Kozłowski Rola mieszanek odmianowych Lolium perenne iTrifolium repens wpodsiewie pastwiska The role of cultivars mixtures of Lolium perenne and Trifolium repens in pasture overdrilling 151-158
Ścibior Halina Wpływ terminu zbioru pierwszego pokosu na plonowanie i strukturę plonu mieszanek koniczyny czerwonej z kostrzewą łąkową Effect of the first cut date on the yields and yield components of red clover-meadow fescue mixtures   159-166
Gaweł Eliza, Janusz Żurek Wartość pokarmowa wybranych odmian lucerny Nutritional value of selected lucerne cultivars 167-174
Żurek Janusz, Eliza Gaweł Efektywność rozkładu wżwaczu suchej masy lucerny wzależności odterminu zbioru pierwszego pokosu Rumen effective dry matter degradation of lucerne depending on harvest data of the first cut 175-182
Borawska-Jarmułowicz Barbara Wartość pokarmowa mieszanek traw w użytkowaniu kośnym — pierwszy pokos i pastwiskowym — drugi pokos Nutritive value of grass mixtures in a combined utilization for meadow (first cut) and pasture (second harvest)  183-192
Kasperczyk Mirosław Przydatność koniczyny białej (Trifolium repens) do zagospodarowania pastwiska górskiego Usefulness of white clover (Trifolium repens) for management ofmountain pasture 193-200
Dembek Romuald Reakcja mieszanek traw zodmianami koniczyny białej na nawożenie mineralne iorganiczne Response of grass mixtures with white clover cultivars to mineral and organic fertilization 201-210
Grynia Maria, Anna Kryszak Zbiorowiska roślinne łąk i pastwisk w fitosocjologicznym systemie klasyfikacyjnym   Plant communities of meadows and pastures in phytosociological classification system 211-220
Kochanowska-Bukowska Zofia Wstępna ocena przydatności niektórych gatunków traw do mieszanek z lucerną siewną (Medicago sativa L.) Legend na użytki przemienne. Komunikat The introduction to evaluate usefulness of some kinds of grasses for mixtures with Medicago sativa Legend for alternating cuttings. Short communication   221-228
Olszewska Marzenna Wpływ stresu wodnego na intensywność fotosyntezy, zawartość chlorofilu i plonowanie odmian Dactylis glomerata L. Komunikat Influence of water stress on intensity of photosynthesis, chlorophyll content and yielding of Dactylis glomerata L. cultivars. Short communication  229-238

strona 1 z 2   12» »»