IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

SPIS TREŚCI [68,5 kB] - 222

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Krauss Adolf   Potassium, an integral part for sustained soil fertility and efficient crop production    5-18
Grzebisz Witold, Radosław Musolf, Przemysław Barłóg, Jarosław Potarzycki   Potassium fertilization, water shortages during vegetation and crop yielding variability the case of sugar beets    19-30
von Braunschweig Leo-Christian, Kristian Orlovius   Effect of different K-supply on sugar beet production and soil fertility in a long-term fertilizer experiment      31-38
Čermák Pavel, Kamil Cigánek   The influence of comparative fertilization on the yield and quality of sugar beet, the nutrient balances. The evaluation of long-term field experiments in the Czech Republic    39-48
Kucińska Katarzyna, Arkadiusz Artyszak, Daniela Ostrowska Wykorzystanie nadwyżki bezpośredniej w ocenie efektywności ekonomicznej uprawy buraka cukrowego Usage of direct surplus in estimation of economic efficiency of sugar beet production 49-56
Wojciechowski Arkadiusz, Witold Szczepaniak, Witold Grzebisz Wpływ nawożenia potasem na plony i jakość technologiczną buraka cukrowego. Część I. Plony korzeni i cukru Effect of potassium fertilization on yields and technological quality of sugar beet. Part I. Yields of roots and sugar 57-64
Wojciechowski Arkadiusz, Witold Szczepaniak, Witold Grzebisz Wpływ nawożenia potasem na plony i jakość technologiczną buraka cukrowego. Część II. Ocena stanu odżywienia roślin Effect of potassium fertilization on yields and technological quality of sugar beet. Part II. An assessment of plants nutritional status 65-70
Wojciechowski Arkadiusz, Witold Szczepaniak, Witold Grzebisz Wpływ nawożenia potasem na plony i jakość technologiczną buraka cukrowego. Część III. Pobranie potasu Effect of potassium fertilization on yields and technological quality of sugar beet. Part III. Potassium uptake 71-76
Wojciechowski Arkadiusz, Witold Szczepaniak, Witold Grzebisz Wpływ nawożenia potasem na plony i jakość technologiczną buraka cukrowego. Część IV. Ilość potasu przyswajalnego w glebie a plony cukru Effect of potassium fertilization on yields and technological quality of sugar beet. Part IV. Quantity of available soil potassium and sugar yield 77-82
Szczepaniak Witold, Witold Grzebisz, Barbara Żuchlińska Reakcja buraków cukrowych na nawozy azotowe na tle nawożenia potasowo-sodowo-magnezowego   The response of sugar beet to nitrogen fertilizers in relation to potassium-sodium-magnesium fertilization   83-90
Ławiński Henryk, Małgorzata Szcześniak, Robert Fabiański, Witold Grzebisz Efektywność azotu nawozowego w systemach uprawy buraka cukrowego w mulcz Efficiency of nitrogen fertilizer in sugar beet mulch cultivation systems   91-100
Ławiński Henryk, Jarosław Potarzycki, Aleksandra Baer Wpływ systemu uprawy i nawożenia azotem na pobranie mikroelementów przez buraki cukrowe The effect of tillage system and nitrogen fertilization on micronutrients uptake by sugar beet 101-110
Potarzycki Jarosław, Lucyna Lewicka Efektywność plonotwórcza nawozów wieloskładnikowych w uprawie buraka cukrowego Yielding efficiency of multicomponent fertilizers in sugar beet cultivation 111-118
Barłóg Przemysław, Witold Grzebisz, Artur Paradowski Wpływ nawożenia potasem, sodem i magnezem na plonowanie trzech odmian buraka cukrowego. Część I. Plon korzeni i cukru Effect of potassium, sodium and magnesium fertilization on yielding of three sugar beet varieties. Part I. Yields of root and sugar 119-126
Barłóg Przemysław, Witold Grzebisz, Artur Paradowski Wpływ nawożenia potasem, sodem i magnezem na plonowanie trzech odmian buraka cukrowego Część II. Zawartość i pobieranie makroskładników Effect of potassium, sodium and magnesium fertilization on yielding of three sugar beet varieties. Part II. Content and uptake of macronutrients 127-134
Barłóg Przemysław, Witold Grzebisz, Dariusz Górski, Renata Gaj Reakcja plennych odmian buraka cukrowego na nawożenie potasem, sodem i magnezem Response of high-yielding sugar beet varieties to fertilization with potassium, sodium and magnesium  135-142
Gaj Renata, Przemysław Barłóg, Dariusz Górski, Heliodor Banaszak Wpływ dolistnego stosowania askorbinianu tytanu na plon i jakość korzeni buraka   The effect of titanium ascorbate on yield and quality of sugar beet roots      143-148
Ostrowska Daniela, Katarzyna Kucińska, Arkadiusz Artyszak Wpływ wielkości masy korzenia buraka cukrowego na wartość technologiczną surowca   The influence of root mass of sugar beet on technological value of raw material 149-154
Borówczak Franciszek, Stanisław Grześ Wpływ deszczowania, dokarmiania dolistnego i nawożenia azotem na plony i efekty ekonomiczne uprawy buraków cukrowych na nasiona Influence of irrigation, foliar and nitrogen fertilization on the yields and economic effects of sugar beet cultivation for seeds      155-164
Słoma Bernard Wartość nasienna odmian buraków cukrowych reprodukowanych w zróżnicowanych warunkach agroekologicznych Seed quality of sugar beet varieties reproduced in various agroecological conditions 165-170
Mikita Jarosław , Izydor Gutmański Wpływ warunków glebowo-klimatycznych wybranych plantacji nasiennych na wartość siewną nasion oraz plonowanie buraka cukrowego Część I. Warunki reprodukcji i skład chemiczny nasion Effect of soil and climatic conditions of selected seed plantations on seed sowing value and yielding of sugar beet Part I. Conditions of reproduction and chemical composition of seed           171-184
Mikita Jarosław , Izydor Gutmański Wpływ warunków glebowo-klimatycznych wybranych plantacji nasiennych na wartość siewną nasion oraz plonowanie buraka cukrowego Część II. Zależność jakości nasion od warunków glebowo-klimatycznych Effect of soil and climatic conditions of selected seed plantations on seed sowing value and yielding of sugar beet Part II. Influence of soil and climatic conditions on seed quality           185-194
Mikita Jarosław, Damrawa Kostka-Gościniak, Izydor Gutmański Wpływ warunków glebowo-klimatycznych wybranych plantacji nasiennych na wartość siewną nasion oraz plonowanie buraka cukrowego Część III. Wysokość i jakość plonu buraka cukrowego Effect of soil and climatic conditions of selected seed plantations on seed sowing value and yielding of sugar beet Part III. Quantity and quality of sugar beet yield 195-202
Borówczak Franciszek, Stanisław Grześ Wpływ deszczowania, dokarmiania dolistnego i nawożenia azotem na plon korzeni i efekty ekonomiczne uprawy buraków cukrowych Influence of irrigation, foliar fertilization and nitrogen application on root yields and on economic effects of sugar beet cultivation   203-214
Prośba-Białczyk Urszula, Marek Mydlarski Wpływ chlorku sodu zastosowanego nalistnie na produkcyjność i wartość technologiczną buraka cukrowego The effect of sodium chloride sprayed on leaves on productivity and technological value of sugar beet   215-222

strona 1 z 2   12» »»