IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

spis treści [78,05 kB] - Spis Treści

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Waga Jacek, Stanisław Węgrzyn, Danuta Boros, Andrzej Cygankiewicz Wykorzystanie orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta) do poprawy właściwości odżywczych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgre) Utilization of spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta) for improving the nutritional qualities of common wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare 3-16
Szeląg Janusz, Bożena Szeląg, Henryk Cichy Problem mrozoodporności pszenżyta ozimego The problem of frost resistance of winter triticale    17-26
Woźniak Andrzej Produkcyjność pszenżyta jarego uprawianego w płodozmianie i monokulturze Productivity of spring triticale in crop rotation and monoculture 27-34
Woźniak Andrzej Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność pszenżyta jarego   The influence of forecrops on yielding, weed infestation and state of health of spring triticale    35-44
Węgrzyn Stanisław, Marek Grzywa, Tadeusz Śmiałowski Ocena zdolności kombinacyjnej odmian i rodów jęczmienia jarego browarnego dla plonu i odporności na mączniaka Combining ability of varieties and strains of brewery spring barley for yield and resistance to powdery mildew 45-56
Grzywa Marek, Tadeusz Śmiałowski Zastosowanie translokacji do lokalizacji genów krótkoźdźbłowości u mutanta jęczmienia odmiany Delisa. Część I. Utilization of translocation for localization of short straw genes of barley mutant from Delisa variety. Part I. 57-66
Noworolnik Kazimierz, Danuta Leszczyńska Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem   Comparison of response of spring barley cultivars to nitrogen fertilization      67-72
Mackiewicz-Karolczak Danuta, Zbigniew Broda Ocena efektywności krzyżowań międzygatunkowych w rodzaju Secale   Estimation of the efficiency of interspecific crosses in genus Secale    73-82
Broda Zbigniew, Sylwia Mikołajczyk Indukowanie haploidów żyta (Secale cereale L.) Induction of haploids in rye (Secale cereale L.) 83-92
Podlaski Sławomir, Hanna Wzorek, Zofia Chrobak Wpływ pobudzania nasion kukurydzy na ich wigor oraz wzrost i plon roślin   The effect of maize seed priming on their vigour, growth and yield of plants      93-104
Głuska Anna Pomiary ubytku masy odciętych liści ziemniaka jako metoda pośredniej oceny różnic odmianowych w efektywności działania aparatów szparkowych Measurements of leaf weight losses as a method of assessment of differences in stomatal efficiency of potato genotypes   105-116
Wierzbicka Anna, Wojciech Goliszewski Wpływ przygotowania sadzeniaków i nawożenia azotem na plonowanie wczesnych odmian ziemniaka Aksamitka i Gloria, zbieranych w trzech terminach The influence of seed preparation and nitrogen fertilization on yield of the early potato varieties Aksamitka and Gloria harvested at three terms  117-130
Sawicka Barbara Syntetyczne regulatory wzrostu Mival i Moddus 250 ME w uprawie ziemniaka Część II. Wpływ regulatorów wzrostu na strukturę plonu bulw The synthetic growth regulators Mival and Moddus 250 ME in potato cultivation Part II. The influence of growth regulators on structure of the tuber yield     131-146
Komorowska-Jędrys Jadwiga, Teresa Ohanowicz, Bożena Szewczyk Ocena ciemnej plamistości pouderzeniowej bulw ziemniaka Evaluation of potato tubers to after-wounding blackspot       147-152
Szutkowska Marianna, Barbara Lutomirska Wpływ środowiska i niektórych czynników agrotechnicznych na porażanie się bulw ziemniaka parchem zwykłym   Influence of environmental conditions and agriculture factors on tubers infection with Streptomyces scabies    153-166
Staszewski Zygmunt, Zbigniew Bodzon Przydatność genu lp do zwiększenia plonowania nasiennego lucerny siewnej (Medicago sativa L.) Usefulness of lp gene for improvement of seed yield potentials in lucerne (Medicago sativa L.)  167-174
Prusiński Janusz Analiza plonowania tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego (Lupinus albus L.) w zależności od obsady roślin   Yield analysis of traditional and self-completing white lupin (Lupinus albus L.) varieties in relation to plant density 175-188
Rudnicki Franciszek, Anna Wenda-Piesik Przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami jarymi na glebach kompleksów pszennych Część I. Przydatność odmian grochu do mieszanek z jęczmieniem jarym Usefulness of pea cultivars for mixtures with spring cereals cultivated on wheat soil complex Part I. Usefulness of pea cultivars for mixtures with spring barley           189-198
Rudnicki Franciszek, Anna Wenda-Piesik Przydatność odmian grochu do mieszanek ze zbożami jarymi na glebach kompleksów pszennych Część II. Przydatność odmian grochu do mieszanek z pszenżytem jarym Usefulness of pea cultivars for mixtures with spring cereals cultivated on wheat soil complexPart II. Usefulness of pea cultivarsfor mixtures with spring triticale      199-206
Osińska Agnieszka, Zbigniew Laudański Metody statystyczne w ocenie materiałów kolekcyjnych soi Część II. Współzależność wybranych cech Statistical methods in evaluation of soybean collection materials Part II. Relationship between chosen characters    207-224
Pokojska Helena Wpływ jakości nasion bobiku (Vicia faba L.) na wschody polowe, plon, jego strukturę i jakość zebranych nasion Effect of quality of faba bean (Vicia faba L.) seed on field emergence, seed yield, yield structure and quality of harvested seeds 225-234
Kolasińska Krystyna, Barbara Wiewióra Wpływ zawartości tanin w nasionach bobiku Vicia faba L. na zdolność kiełkowania, wigor, zdrowotność i plon nasion   The influence of tannin content in faba bean seeds (Vicia faba L.) on germination, vigour, health and yield of seeds     235-252
Kolasińska Krystyna, Elżbieta Małuszyńska 26 Kongres Międzynarodowego Związku Oceny Nasion — ISTA Angers/Francja, 2001 26th Congress of the International Seed Testing Association — ISTA Angers/France, 2001 253-256
Gacek Edward Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce Expected procedures of registration and cultivation control of transgenic cultivars in Poland                    257