IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

spis treści [66,14 kB] - Spis Treści

strona 1 z 2   12» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Orlikowska Teresa, Katarzyna Wiejacha, Agnieszka Marasek Identyfikacja roślinnych mieszańców oddalonych — przegląd metod Identification of plant distant hybrids — methods review 3-22
Podolska Grażyna, Jan Mazurek, Grzegorz Stypuła Określenie wymagań agrotechnicznych nowych rodów pszenicy ozimej Determination of agrotechnical requirements for new winter wheat strains 23-34
Jończyk Krzysztof, Andrzej Kawalec Wstępna ocena przydatności wybranych odmian pszenicy ozimej do uprawy w różnych systemach produkcji roślinnej The preliminary estimation of usefulness of some winter wheat varieties to cultivation in different crop production systems 35-44
Czembor Henryk J., Mariusz Wiewióra Dziedziczenie tolerancji na toksyczne działanie glinu u wybranych odmian pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) The inheritance of tolerance to aluminum toxicity in chosen spring wheat (Triticum aestivum L.) cultivars 45-52
Strzembicka Anna, Krystyna Szwed-Urbaś, Zbigniew Segit Charakterystyka wybranych odmian i linii Triticum durum pod względem odporności na rdzę brunatną (Puccinia recondita f. sp. tritici) Characterization of selected Triticum durum cultivars and lines with respect to their reaction to leaf rust (Puccinia recondita f. sp. tritici) 53-58
Sułek Alicja, Jan Mazurek Wpływ podstawowych czynników agrotechnicznych na plon i cechy plonotwórcze nowych odmian pszenicy jarej 59-68
Sułek Alicja Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach   The effect of sowing density on canopy architecture of spring wheat cv. Sigma grown on various soils 69-80
Góral Halina Mieszańce F1 pszenżyta ozimego z cytoplazmą Triticum timopheevi Hybrid winter triticale with Triticum timopheevi cytoplasm 81-90
Makarska Ewa Określenie indeksu odmienności odmian pszenżyta ozimego metodą porównywania diagramów elektroforetycznych gliadyn Determination of diversity index for winter triticale cultivars based on comparison of gliadin electrophoretic diagrams   91-98
Maćkowiak Walenty, Grzegorz Budzanowski, Leszek Mazurkiewicz, Kazimierz Paizert, Henryk Woś Wpływ wzrastających dawek azotu i różnych sposobów stosowania regulatorów wzrostu na plonowanie pszenżyta ozimego Effect of increasing doses of nitrogen fertilization and different variants of growth regulator applications on yielding of winter triticale   99-108
Kociuba Wanda, Danuta Kulpa Charakterystyka odmian pszenżyta ozimego pod względem cech związanych z porastaniem ziarna   The characterization of winter triticale cultivars in relation to traits connected with preharvest sprouting 109-118
Moś Maria, Tomasz Wójtowicz Wigor ziarniaków porośniętych w kłosach u odmian pszenżyta ozimego The vigour of winter triticale seeds with sprouting damages induced in spikes 119-126
Góral Halina, Stanisław Węgrzyn, Ludwik Spiss Wartość kombinacyjna rodów i odmian pszenżyta jarego oraz efekt heterozji mieszańców F1 Combining ability of strains and cultivars of spring triticale and heterosis effect of F1 hybrids 127-138
Gil Zygmunt Charakterystyka cech fizycznych, chemicznych i przemiałowych ziarna pszenżyta jarego i ozimego   Characteristic of physical, chemical and milling qualities of spring and winter triticale grain     139-146
Nieróbca Piotr Wpływ nawożenia azotowego, terminu siewu i ilości wysiewu na plon i elementy struktury plonu pszenżyta jarego The effect of nitrogen fertilization, sowing time and sowing density on yield and yield components of spring triticale    147-152
Węgrzyn Stanisław, Andrzej Bichoński Zróżnicowanie i genetyczne uwarunkowanie cech wartości technologicznej jęczmienia jarego browarnego Variation and genetic determination of quality characters in brewing spring barley 153-160
Karska Katarzyna Androgeneza w kulturach pylnikowych jęczmienia jarego Androgenesis from spring barley anthers 161-170
Oleksiak Tadeusz Postęp w hodowli żyta w Polsce w latach 1986–2000 i jego praktyczne wykorzystanie w produkcji Progress in rye breeding and its practical utilization in production in Poland in the years 1986–2000 171-178
Stojałowski Stefan, Mirosław Łapiński Wpływ różnych źródeł cytoplazmy wywołującej męską jałowość na właściwości rolnicze mieszańców żyta ozimego (Secale cereale L.) Effect of different sources of male sterility-inducing cytoplasm on the agronomic performance of winter rye (Secale cereale L.) hybrids       179-190
Rzepka-Plevneš Danuta Zmienność populacji żyta (Secale cereale L.) Selekcjonowanych w kierunku tolerancji na niedobory azotu w kulturach hydroponicznych Variability of rye populations selected for tolerance to nitrogen deficiency in hydroponic cultures 191-206
Chotkowski Jacek, Sławomir Wróbel Dobór odmian w nasiennictwie i produkcji ziemniaka w wybranych regionach Polski Varietal structure of potato cultivation and seed production in chosen regions of Poland 207-214
Mioduszewska Halina Wpływ nawożenia azotem na aktywność peroksydazy i katalazy w bulwach ziemniaka odmiany Uran The effect of nitrogen fertilization on peroxidase and catalase activity in potato tubers cv. Uran 215-220
Trawczyński Cezary Wpływ rzutowego i rzędowego nawożenia mocznikiem na wysokość plonu i niektóre cechy jakości bulw ziemniaka The influence of broadcasting and row fertilization of urea on the yield and some qualitative properties of potato tubers 221-226
Jabłoński Kazimierz Agrotechniczne efekty stosowania nowych maszyn do pielęgnacji ziemniaków Agronomic effects of usage of new machines for potato cultivation 227-236
Czerko Zbigniew, Wojciech Nowacki Modernizacja tradycyjnego sposobu przechowywania ziemniaków przez zastosowanie sztucznych okryw Modernization of traditional way of potato storage by using artificial covers 237-146

strona 1 z 2   12» »»