IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Spis treści numeru / Contents

Spis Treści [92,15 kB] - Spis Treści

strona 1 z 3   123» »» 

Autor/Author Tytuł [PL] Title [EN] Strony
/Pages
Węgrzyn Stanisław Możliwości wykorzystania metod statystycznych do opracowania wyników doświadczeń w hodowli roślin An application of some statistical methods in plant breeding trials 5-14
Zagdańska Barbara Mechanizmy degradacji białek i ich znaczenie w odporności roślin na mróz i suszę Mechanisms of protein degradation and their role in plant resistance to frost and drought 15-28
Gut Magdalena Rola genów indukowanych przez niską temperaturę w mrozoodporności zbóż — przegląd literatury The role of cold-responsive genes in frost resistance of cereals — a review 29-38
Wojas Tadeusz, Stanisław Węgrzyn Źródła genetyczne cech użytkowych pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) w kolekcji roboczej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Genetic sources of winter wheat (Triticum aestivum L.) traits in the working collection of the Institute of Plant Breeding and Acclimatization 39-48
Miazga Danuta , Anthony J. Worland, Krzysztof Kowalczyk, Maria Chrząstek, Edyta Paczos Plejotropowe efekty genu Ppd1 na plon i jego komponenty w liniach rekombinacyjnych pszenicy zwyczajnej Pleiotropic effects of Ppd1 gene on yield and its components in recombinant lines of common wheat 49-56
Tyrka Mirosław, Stefanowska Grażyna Ocena zróżnicowania cech plonotwórczych mieszańców Aegilops juvenalis i Aegilops ventricosa z pszenicą Estimation of diversity of yield forming traits in hybrids of Aegilops juvenalis and Aegilops ventricosa with wheat 57-68
Drzazga Tadeusz Wykorzystanie heterozji w hodowli pszenicy Use of heterosis in wheat breeding 69-74
Zalewski Dariusz Ocena zdolności kombinacyjnej siedmiu linii pszenicy ozimej Estimation of combining ability of seven winter wheat lines 75-82
Tarkowski Czesław, Krzysztof Kowalczyk Wpływ rozmieszczenia kwiatów w kłosach pszenicy, pszenżyta i żyta na ich płodność, masę 1000 ziaren i zawartość białka w ziarnie. Komunikat Influence of distribution of flowers in spikes of wheat, triticale and rye on their fertility, 1000 grains weight and protein content in kernels. Short communication 83-90
Zając Tadeusz, Gierdziewicz Maciej, Witkowicz Robert, Kształtowanie się parametrów ulistnienia źdźbła i łanu pszenicy ozimej oraz ich współzależności Leavage parameters of winter wheat culm and stand and their mutual dependencies 91-102
Węgrzyn Stanisław Wpływ zmniejszonej liczby powtórzeń na skuteczność oceny plonowania rodów pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) Effect of reduced number of replications on efficiency of yield estimation of new winter wheat strains (Triticum aestivum L.) 103-110
Drzazga Tadeusz, Paweł Krajewski Zróżnicowanie środowisk pod względem stopnia interakcji w seriach doświadczeń z pszenicą ozimą Differentiation of locations with respect to the interaction with genotypes for series of winter wheat experiments 111-116
Kulig Bogdan, Stanisław Kania, Wiesław Szafrański, Tadeusz Zając Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na intensywność uprawy Response of selected winter wheat cultivars to low- and high-input cultivation technologies 117-126
Podolska Grażyna, Sławomir Stankowski Plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od gęstości siewu i dawki nawożenia azotem Yielding and grain quality of winter wheat depending on sowing density and on nitrogen fertilization doses 127-136
Zamorski Czesław, Bogdan Nowicki, Wojciech Wakuliński, Małgorzata Schollenberger Źródła odporności na rdzę żółtą, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową The sources of yellow rust, leaf rust and stem rust resistance in the Polish wheat breeding materials 137-146
Wakuliński Wojciech, Czesław Zamorski, Bogdan Nowicki, Małgorzata Schollenberger Podatność pszenicy i pszenżyta na porażenie przez Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler. Komunikat Susceptibility of wheat and triticale to infection by Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler. Short communication 147-154
Stankowski Sławomir, Grażyna Podolska, Grzegorz Stypuła Wpływ wybranych sposobów ochrony roślin na jakość ziarna odmian pszenicy ozimej. Komunikat The effect of some plant protection systems on yield and grain quality of winter wheat cultivars. Short communication 155-160
Prażak Roman Ocena tolerancyjności siewek mieszańców Aegilops ventricosa Tausch. i Aegilops juvenalis (Thell.) Eig. z Triticum durum Desf. i Triticum aestivum L. na toksyczne stężenie jonów glinu Evaluation of seedling tolerance to toxic concentrations of aluminium ions in hybrids of Aegilops ventricosa Tausch. and Aegilops juvenalis (Thell.) Eig. with Triticum durum Desf. and Triticum aestivum L. 161-168
Wiewióra Mariusz Tolerancyjność polskich odmian pszenicy ozimej na toksyczne działanie glinu Aluminium tolerance of the Polish varieties of winter wheat (Triticum aestivum L.) 169-178
Ceglińska Alicja, Grażyna Cacak-Pietrzak, Tadeusz Haber, Zygmunt Nita Właściwości przemiałowe i wypiekowe wybranych odmian pszenicy ozimej The milling and baking properties of some varieties of winter wheat 179-184
Górski Marian Reakcja odmian pszenicy ozimej na długoterminowe przechowywanie w banku genów Reaction of winter wheat cultivars to long -term storage in gene bank 185-194
Drzazga Tadeusz , Ludwik Spiss Postęp genetyczny w plonowaniu pszenicy jarej w Polsce Genetic progress in yields of spring wheat in Poland 195-202
Jedyński Stanisław Odziedziczalność i analiza ścieżkowa komponentów plonu pszenicy jarej Heritability and path coefficient analysis of yield components in spring wheat 203-210
Jedyński Stanisław Wpływ ościstości na wielkość ziarniaków pszenicy jarej Influence of awns on seed size in spring wheat 211-216
Dziamba Szymon, Izabella Jackowska Wpływ niektórych czynników na skład chemiczny ziarna pszenicy jarej. Komunikat Effect of some factors on chemical composition of spring wheat grain 217-222

strona 1 z 3   123» »»