IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Potencjał hodowlany i osiągnięcia polskiej hodowli roślin rolniczych
Potential and achievements of Polish plant breeding of agricultural plants
282, 2017

Autor:

Edward S. Gacek


Strony:

151-160


Streszczenie:

Krajowe placówki hodowli roślin wnoszą duży postęp odmianowy do polskiego rolnictwa. W większości ważnych gatunków roślin rolniczych, krajowe placówki hodowlane skutecznie konkurują na krajowym rynku nasiennym z zagranicznymi firmami hodowlano-nasiennymi. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano dorobek hodowlany krajowych jednostek hodowlanych w minionym dziesięcioleciu, wyrażony liczbą odmian zarejestrowanych w krajowym rejestrze odmian. Nowe odmiany są dostosowane do uprawy w różnych warunkach glebowoklimatycznych w Polsce. Obecnie w programach hodowlanych i w ramach odmianowej działalności rekomendacyjnej wprowadzane są liczne innowacyjne modyfikacje metodyczne, mające na celu selekcję odmian do różnych kierunków gospodarowania w rolnictwie oraz odmian odpornych na stresy biotyczne i abiotyczne, w tym negatywne skutki wynikające ze zmian klimatu.


Słowa kluczowe:

hodowla roślin, postęp odmiany


Summary:

Polish plant breeding stations introduce significant biological progress into agriculture. In most important agricultural crops national breeding units compete successfully on domestic seed market with foreign breeding companies. In this paper the achievements of national breeding are characterized by showing the number of varieties listed in the National Register during the last ten years. Newly bred varieties are adapted to growing conditions in different agro-climatic regions of the country. Presently, several modifications of breeding programs and variety recommendation, aimed at selection of varieties suitable for different agricultural production systems as well as varieties resistant to biotic and abiotic stresses connected with climate change, are performed.


Keywords:

plant breeding, varietal progress
Pełna treść artykułu:

Edward S. Gacek - [163,34 kB]
Potencjał hodowlany i osiągnięcia polskiej hodowli roślin rolniczych