IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Wpływ mrozoodporności i zimotrwałości na wysokość plonowania rodów pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare) w roku 2015/2016
Effect of frost resistance and winter hardiness on winter wheat breeding lines yielding in the season 2015/2016
281, 2017

Autor:

Krystyna Witkowska, Edward Witkowski, Tadeusz Śmiałowski, Ada Bogusławska, Dominik Dwojak


Strony:

3-13


Streszczenie:

Badano zależność plonowania rodów pszenicy ozimej od mrozoodporności i przezimowania. Ocenie poddano 159 obiektów pszenicy ozimej. Testy mrozoodporności siewek przeprowadzono w komorach mrożeniowych w Firmie Hodowla Roślin Smolice. Ocenę przezimowania wykonano w doświadczeniach polowych w 2015/2016 roku na 2 poziomach agrotechniki A2 — pełnym i A1-uproszczonym w 10 miejscowościach. Ocenę plonowania rodów przeprowadzono w doświadczeniach polowych w 10 miejscowościach zlokalizowanych w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych. Badane obiekty pszenicy okazały się silnie zróżnicowane pod względem mrozoodporności i zimotrwałości: od 0% roślin żywych do 89 % roślin żywych w komorach oraz w warunkach polowych od 1 (100% martwych) do 8 (90% żywych siewek). Stwierdzono dodatnie współczynniki korelacji pomiędzy mrozoodpornością a zimotrwałością (r = 0,582), oraz pomiędzy plonem ziarna a zimotrwałością: A2 (r = 0,810) oraz A1 (r = 0,766). Nie odnotowano istotnego wpływu zimotrwałości i mrozoodporności na plon w warunkach sprzyjających dobremu zimowaniu. W przypadku łagodnej zimy wystąpiła tendencja niższego plonowania odmian o wysokiej zimo-trwałości i mrozoodporności. Pośrednia ocena mrozoodporności może z powodzeniem zastąpić bezpośrednią polową ocenę zimotrwałości.


Słowa kluczowe:

pszenica ozima, plon, mrozoodporność, przezimowanie


Summary:

The dependence of yield of winter wheat lines on frost resistance and winter hardiness was studied. Frost resistance of 159 winter wheat lines was investigated in the frost laboratory in Plant Breeding Station at Smolice. Winter hardiness was investigated in field experiments in the 2015/2016 year, with 2 levels of agricultural technology: A2 — full and A1-simplified. Field tests were conducted in 10 locations in different soil and climatic conditions. Winter wheat objects proved to be strongly differentiated in terms of frost resistance and winter hardiness: from 0% to 89% of surviving plants in chambers and in the field conditions: from score 1 (100% dead) to 8 (90% living seedlings). There was a positive correlation between winter hardiness and frost resistance (r = 0.582), and between grain yield and winter hardiness A2 (r = 0.810), and A1 (r = 0.766). There was no significant effect of winter hardiness and frost resistance on the yield under conditions suitable for good overwintering. There was a tendency for lower yielding varieties with high winter hardiness and frost resistance. Indirect evaluation of frost resistance can successfully replace a direct assessment of the field winter hardiness.


Keywords:

winter wheat, yield, frost resistance, winter hardiness
Pełna treść artykułu:

Krystyna Witkowska, Edward Witkowski, Tadeusz Śmiałowski, Ada Bogusławska, Dominik Dwojak - [734,83 kB]
Wpływ mrozoodporności i zimotrwałości na wysokość plonowania rodów pszenicy ozimej (Triticum aestivum ssp. vulgare) w roku 2015/2016