IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Znaczenie walidacji metod wykrywania i ilościowego oznaczania organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla celów kontroli GMO w Unii Europejskiej
The importance of validation for detection and quantification methods of genetically modified organisms for the purpose of GMO control in the European Union
280, 2016

Autor:

Magdalena Żurawska-Zajfert, Katarzyna Grelewska-Nowotko, Ewelina Żmijewska, Anna Linkiewicz, Jarosław Nowosielski, Sławomir Sowa


Strony:

119-130


Streszczenie:

Przed dopuszczeniem na rynek UE produkty zmodyfikowane genetycznie (GM) muszą zostać ocenione pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i zwierząt a w przypadku uprawy również pod względem bezpieczeństwa dla środowiska. Niezbędnym elementem autoryzacji GMO w UE jako żywność i pasza jest również opracowanie wiarygodnych metod wykrywania i oznaczania ilościowego modyfikacji genetycznych. Metody te umożliwiają identyfikację każdego autoryzowanego GMO i są stosowane przez państwa członkowskie dla potrzeb kontroli rynku. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej do analiz jakościowych i ilościowych GMO wykorzystuje się metody molekularne oparte na technikach PCR i Real Time PCR. Walidacja tych metod, spełniająca określone wymagania, pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych, powtarzalnych i porównywalnych wyników pozwalających kontrolować GMO na rynku europejskim.


Słowa kluczowe:

autoryzacja, organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO), metody oznaczania ilościowego, metody wykrywania, walidacja.


Summary:

Before placing on the EU market all genetically modified (GM) products must be assessed in terms of safety for human and animal health and, in the case of crop cultivation in terms of safety for the environment. An essential component of the authorization of GMOs in the EU as a food and feed is also the development of reliable methods of detection and quantification of genetic modification. These methods allow to identify each authorized GMO and are applied by the Member States for control of the EU market. In accordance with the recommendations of the European Commission for the qualitative and quantitative GMO analysis molecular methods based on the PCR and Real Time PCR techniques are developed. Validation of these methods, by checking if they meet specific requirements is a prerequisite to produce reliable, reproducible and comparable results which allow control of GMOs on the European market.


Keywords:

authorization process, genetically modified organism (GMO), quantification method, detection method, validation process
Pełna treść artykułu:

Magdalena Żurawska-Zajfert, Katarzyna Grelewska-Nowotko, Ewelina Żmijewska, Anna Linkiewicz, Jarosław Nowosielski, Sławomir Sowa - [380,54 kB]
Znaczenie walidacji metod wykrywania i ilościowego oznaczania organizmów zmodyfikowanych genetycznie dla celów kontroli GMO w Unii Europejskiej