IHAR - Biblioteka

Biuletyn IHAR

« wstecz

Ocena przydatności wybranych odmian traw gazonowych do obsiewu ścieżek
Usefulness evaluation of the Polish varieties of tussock grasses for sowing paths
280, 2016

Autor:

Włodzimierz Majtkowski, Jan Schmidt


Strony:

87-99


Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki oceny przydatności 18 odmian do obsiewu ścieżek o nawierzchni trawiastej. W doświadczeniu prowadzonym w latach 2010–2016 zastosowano odmiany kępowe należące do 4 gatunków traw gazonowych: kostrzewy czerwonej (Festuca rubra), k. owczej (F. ovina), k. trzcinowej (F. arundinacea) i życicy trwałej (Lolium perenne). Celem pracy było zbadanie jakości trawnikowej zastosowanych odmian w warunkach użytkowania ekstensywnego. Najlepszą grupę pod względem stanu darni po zimie stanowiły odmiany kostrzewy czerwonej Dorosa i Mirena oraz odmiana życicy trwałej Bokser. Najlepszym zadarnieniem na ścieżkach ze zmienionym podglebiem (utwardzona nawierzchnia), charakteryzowały się odmiany kostrzew wąskolistnych, a w niezmienionym podglebiu odmiany kostrzewy trzcinowej. Natomiast wszystkie odmiany kostrzewy trzcinowej, odmiana kostrzewy owczej Noni i obiekty kostrzewy czerwonej Dorosa i Rapsodia charakteryzowały się najkorzystniejszym ogólnym aspektem jesiennym. Zastosowanie mieszanek trawnikowych skomponowanych z odmian kępowych pozwoliłoby zmniejszyć nakłady pracy na pielęgnację brzegów trawników wykończonych na tzw. „ostry kant” oraz ograniczyć przerastanie trawnika do wewnątrz rabaty pomiędzy materiałami użytymi do wykonania linii brzegowej.


Słowa kluczowe:

trawy gazonowe, odmiany, ścieżki trawiaste, użytkowanie ekstensywne, jakość trawnika


Summary:

The paper includes the results of suitability assessment of 18 cultivars for sowing in paths of grass surface. In the experiment conducted in years 2010–2016, the tussock varieties belonging to 4 species of lawn grasses were used: red fescue (Festuca rubra), sheep's fescue (F. ovina), tall fescue (F. arundinacea) and perennial ryegrass (Lolium perenne). The aim of the study was to examine the quality of the lawn varieties exploited in the extensive conditions of use. The varieties of red fescue Dorosa and Mirena, and the variety of perennial ryegrass Boxer were the best ones in terms of the state of the turf after the winter. The varieties of narrow-leaf fescue were characterized by the best sodding. The varieties of narrow-leaf fescue were characterized by the best compactness of paths in the habitats collection with the modified subsoil (hardened layer), whereas in the collection of leguminous plants (subsoil unchanged) it was the quality of the varieties of tall fescue. All varieties of tall fescue, sheep's fescue variety Noni, and the varieties of red fescue Dorosa and Rapsodia were characterized by the most favorable general aspect of autumn. The use of mixtures composed of lawn tussock varieties would allow to reduce the workload on the nurturing of borders of the lawn finished as so-called "sharp edge" and to reduce the overgrowth of lawn inside the flower bed between the materials used to make the shoreline.


Keywords:

lawn grass, varieties, grassy path, low-maintenance, quality lawn
Pełna treść artykułu:

Włodzimierz Majtkowski, Jan Schmidt - [786,05 kB]
Ocena przydatności wybranych odmian traw gazonowych do obsiewu ścieżek